Hotărârea nr. 116/1996

PRELUAREA DREPTULUI DE CONCESIUNE ASUPRA TERENULUI DESTINAT CONSTRUCTIEI CATEDRALEI ORTODOXE "INALTAREA DOMNULUI"

 

H O T Ã R Â R E A    NR. 116

din data de 26 aprilie 1996

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 26 aprilie 1996;

Analizând referatul nr. 9.264/1996 al Serviciului Patrimoniu, prin care se propune preluarea dreptului de concesiune asupra terenului destinat construcţiei Catedralei Ortodoxe "Înălţarea Domnului" din Centrul Civic, de către Parohia Ortodoxă Română Blumăna III;

În temeiul art. 21, litera "g" şi art. 29 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991;

H o t ă r ă ş t e:

ART. 1. Se aprobă preluarea dreptului de concesiune asupra terenului destinat construcţiei Catedralei Ortodoxe "Înălţarea Domnului" din Centrul Civic, de către Parohia Ortodoxă Română Blumăna III:

ART. 2. Se revocă concesionarea terenului menţionat la art. 1 către Asociaţia Catedrala Ortodoxă "Înălţarea Domnului".

ART. 3. Direcţia Economicăşi Direcţia Tehnică vor  duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

Preşedinte al şedinţei,

IOAN    POPESCU