Hotărârea nr. 115/1996

AMENAJAREA PARCULUI VALEA CETATII DE CATRE FIRMA BEL PAGETTE SRL

 

H O T Ã R Â R E A    NR. 115

din data de 26 aprilie 1996

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 26 aprilie 1996;

Analizând referatul nr. 11.984/1996 al Serviciului Patrimoniu, prin care se propune avizarea în principiu a solicitării firmei "BEL PAGETTE" S.R.L. de a amenaja şi a dota un parc în municipiul Braşov;

În temeiul art. 21, litera "p" şi art. 29 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991;

H o t ă r ă ş t e:

ART. 1. Se acordă avizul de principiu în vederea demarării activităţilor privind amenajarea parcului din cartierul "Valea Cetăţii", de către firma "BEL PAGETTE" S.R.L.

ART. 2. Studiul privind amenajările ce se vor realiza în Parcul "Valea Cetăţii" va fi întocmit de firma "BEL PAGETTE" şi va fi supus acordării Consiliului Local.

ART. 3. Direcţia Economică şi Direcţia Tehnică vor  duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

Preşedinte al şedinţei,

IOAN    POPESCU