Hotărârea nr. 114/1996

ASOCIEREA INTRE MUN.BRASOV SI TV ROM INTERNATIOONAL BV.

 

H O T Ã R Â R E A    NR. 114

din data de 26 aprilie 1996

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 26 aprilie 1996;

Analizând referatul nr. 232/1996 al Serviciului Patrimoniu, prin care se propune aprobarea asocierii între Consiliul Local al Municipiului Braşov şi TV ROM INTERNAŢIONAL;

În temeiul art. 21, litera "x" şi art. 29 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991;

H o t ă r ă ş t e:

ART. 1. Spaţiul cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, situat în Braşov, str. Poarta Schei nr. 3, ap. 5, aflat în administrarea R.A. RIAL Braşov, se închiriază direct de către Consiliul Local al Municipiului Braşov.

ART. 2. Se aprobă asocierea între Consiliul Local al Municipiului Braşov şi TV ROM INTERNAŢIONAL pe o perioadă de 10 ani, în vederea amenajării unui cabinet medical în spaţiul menţionat la art. 1.

ART. 3. Se aprobă proiectul contractului de asociere, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în condiţiile avizării lui de către Direcţia Economică şi Serviciul Contencios.

ART. 4. Direcţia Economică şi Direcţia Tehnică vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

Preşedinte al şedinţei,

IOAN    POPESCU