Hotărârea nr. 112/1996

TRECEREA IN ADMINISTRAREA RAT BV. A UNUI TEREN IN VEDEREA CONSTRUIRII UNEI STATII DE REDRESARE

 

H O T Ã R Â R E A    NR. 112

din data de 26 aprilie 1996

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 26 aprilie 1996;

Analizând referatul nr. 43.083/1996 al Serviciului Patrimoniu, prin care se propune atribuirea unui teren R.A.T. Braşov în vederea construirii unei staţii de redresare S7, necesară bunei circulaţii a mijloacelor de transport în comun în zona centrală a municipiului Braşov;

Având în vedere prevederile art. 135, alin. 5 din Constituţia României;

În temeiul art. 21, litera "g" şi art. 29 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991;

H o t ă r ă ş t e:

ART. 1. Se aprobă trecerea în administrarea R.A.T. Braşov a terenului în suprafaţă de 500 m.p. înscris în C.F. Braşov nr. 1, sub nr.top. 6547/2/1/1/2, situat lângă Spitalul Militar Braşov, în vederea edificării unei staţii de redresare.

ART. 2. Terenul menţionat la art. 1 va fi evidenţiat distinct în patrimoniul regiei, iar în cazul reorganizării acesteia nu va putea fi adus ca aport la capitalul societăţii rezultate.

ART. 3. Se revocă dreptul de administrare al R.A.T. Braşov asupra terenului înscris în C.F. nr. 31.749 sub nr.top. 2096/1/1/2, situat lângă Biblioteca Judeţeană raşov, teren ce va rămâne în proprietatea municipiului Braşov.

ART. 4. Direcţia Economică şi Direcţia Tehnică vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

Preşedinte al şedinţei,

IOAN    POPESCU