Hotărârea nr. 111/1996

CONCESIONAREA DIRECTA A UNUI TEREN PENTRU CONSTRUIREA UNUI LACAS DE CULT (STR.MARASESTI)

 

H O T Ã R Â R E A    NR. 111

din data de 26 aprilie 1996

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 26 aprilie 1996;

Analizând referatul nr. 15.387/1996 al Serviciului Patrimoniu, prin care se propune concesionarea unui teren Parohiei Ortodoxe Române - Braşovul Vechi I şi II, în scopul construirii unui lăcaş de cult;

Având  în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, art. 12, alin. "a" şi "b";

În temeiul art. 21, litera "g" şi art. 29 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991;

H o t ă r ă ş t e:

ART. 1. Se aprobă concesionarea directă, fără licitaţie publică, către Parohia Ortodoxă Română Braşovul Vechi I şi II, în vederea edificării unui lăcaş de cult, a terenului în suprafaţă de 1.383 m.p., situat în Braşov, str. Mărăşeşti.

ART. 2. Terenul menţionat la art. 1 se identifică conform planului de situaţie anexat, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 3. Direcţia Tehnică va întocmi documentaţia tehnică privind dezmembrarea terenului, precum şi cea referitoare la preţul terenului, documentaţie ce va fi prezentată spre aprobare Consiliului Local.

ART. 4. Direcţia Tehnică şi  Direcţia Economică vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

Preşedinte al şedinţei,

IOAN    POPESCU