Hotărârea nr. 110/1996

INCHIRIEREA TERENULUI IN SUPRAFATA DE 34.856 CENTRULUI OLIMPIC POIANA BRASOV

 

H O T Ã R Â R E A    NR. 110

din data de 26 aprilie 1996

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 26 aprilie 1996;

Analizând referatul nr. 618/1996 al Serviciului Patrimoniu, prin care se propune reglementarea juridică a terenurilor pe care se găseşte amplasat Centrul Olimpic Poiana Braşov, în suprafaţă de 34.856 m.p.;

În temeiul art. 21, litera "g" şi art. 29 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991;

H o t ă r ă ş t e:

ART. 1. Se aprobă închirierea terenului în suprafaţă de 34.856 m.p. către Centrul Olimpic Poiana Braşov.

ART. 2. Pentru terenul menţionat la art. 1, Centrul Olimpic Poiana Braşov va plăti chiria la nivelul minim, în conformitate cu reglementările în vigoare.

ART. 3. Direcţia Economică va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

Preşedinte al şedinţei,

IOAN    POPESCU