Hotărârea nr. 11/1996

PLATA DIN BUGETUL LOCAL A SUMEI DE 360.000 PENTRU ACOPERIREA CHELTUIELILOR DE CAZARE ALE INVITATILOR DIN OR.GYOR

 

H O T Ã R Â R E A     NR. 11

din data de 26 ianuarie 1996

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 26 ianuarie 1996;

Analizând referatul nr. 41.626/1996 al Direcţiei Economice, prin care se propune suportarea de către Primăria Braşov a cheltuielilor de cazare a invitaţilor din oraşul Györ - Ungaria, oraş înfrăţit cu Braşovul, la concursul de recitare închinat poetului Bartalis János;

În temeiul art. 21, litera "g", art. 29 şi 78 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991;

H o t ă r ă ş t e:

ART. 1. Se aprobă plata din fondul de sponsorizări a sumei de 360.000 lei, pentru acoperirea cheltuielilor de cazare ale invitaţilor din oraşul Györ - Ungaria la concursul de recitare închinat poetului Bartalis János.

ART. 2. Direcţia Economică va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

Preşedinte al şedinţei,

WILHELM   MAYER