Hotărârea nr. 107/1996

APROBARE RAPORT DE ACTIVITATE AL GRUPULUI GARDIENILOR PUBLICI

 

H O T Ã R Â R E A    NR. 107

din data de 26 aprilie 1996

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 26 aprilie 1996;

Analizând referatul nr. 12.227/1996 al Serviciului Control, prin care se supune atenţiei raportul de activitate pe trim. I al detaşamentului I al Corpului Gardienilor Publici din Braşov;

Având în vedere propunerea de a se da în folosinţă Corpului Gardienilor Publici a autoturismului 5-BV-5413, în scopul eficientizării activităţii acestuia;

În temeiul art. 21, litera "ţ" şi art. 29 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991;

H o t ă r ă ş t e:

ART. 1. Se aprobă Raportul de activitate pe trim. I 1996 al Corpului Gardienilor Publici din Municipiul Braşov, care au acţionat în zonele stabilite prin contractul încheiat cu Consiliul Local al Municipiului Braşov.

ART. 2. Se dă în folosinţă Corpului Gardienilor Publici al Municipiului Braşov autoturismul Dacia 1310, înmatriculat sub nr. 5-BV-5143.

ART. 3. Darea în folosinţă a autoturismului menţionat la art. 2 se va face în condiţiile disponibilizării acestuia, conform actelor normative în vigoare.

ART. 4. Direcţia Economică va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

Preşedinte al şedinţei,

IOAN    POPESCU