Hotărârea nr. 103/1996

MODIFICAREA HCL 60/1993 PRIVIND PROTECTIA MEDIULUI INCONJURATOR

 

H O T Ã R Â R E A    NR. 103

din data de 26 aprilie 1996

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 26 aprilie 1996;

Analizând referatul nr. 9.310/1996 al Serviciului Urbanism şi Amenajare a Teritoriului, prin care se propune aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local nr. 60/1993 şi a normelor privind protecţia mediului înconjurător în municipiul Braşov, precum şi alocarea de la bugetul local a sumei de 10.000.000 lei pentru realizarea materialelor de educaţie ecologică în anul 1996;

Având în vedere prevederile Legii nr. 137/1995 privind protecţia mediului;

În temeiul art. 21, literele "e", "r" şi art. 29 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991;

H o t ă r ă ş t e:

ART. 1. Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 60/1993 în sensul identificării obligaţiilor ce revin autorităţilor locale în conformitate cu Legea protecţiei mediului nr. 137/1995, obligaţii ce sunt prevăzute în normele privind protecţia mediului înconjurător în municipiul Braşov, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 2. Se aprobă alocarea de la bugetul local a sumei de 10.000.000 lei în vederea realizării materialelor de educaţie ecologică în anul 1996.

ART. 3. Direcţia Tehnică şi Direcţia Economică vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

Preşedinte al şedinţei,

IOAN    POPESCU

 

R E F E R A T 

PENTRU MODIFICAREA H.C.L. NR. 60/1993 ÎN CONFORMITATE CU LEGEA NR. 137/1995 

HOTÃRÂREA NR. 60

NORME PRIVIND PROTECŢIA MEDIULUI ÎNCONJURÃTOR ÎN MUNICIPIUL BRAŞOV

 

Problematica protecţiei mediului înconjurător constituie o preocupare majoră a localităţilor (primăriilor) din ţară reflectată prin punerea în aplicare a unor strategii având ca scop oprirea agravării fenomenelor de deteriorare a calităţii mediului, echilibrului ecologic şi a calităţii vieţii prin atenuarea şi eliminarea presiunilor şi agresiunilor exercitate de societate asupra componentelor mediului natural, protecţia şi conservarea acestora şi realizarea de măsuri pentru reconstrucţia ecologică a zonelor deteriorate.

DISPOZIŢII GENERALE

ART. 1. (1) "Mediul înconjurător" reprezintă totalitatea factorilor naturali şi ai celor creaţi prin activităţi umane, care, în strânsă interacţiune, influenţează echilibrul ecologic determinând condiţiile de viaţă pentru societate şi dezvoltarea acesteia.

(2) "Factorii naturali ai mediului înconjurător" sunt: aerul, apele, solul şi subsolul, pădurile şi orice alte forme de vegetaţie, fauna terestră şi acvatică, rezervaţii şi monumente ale naturii.

(3) "Poluarea mediului înconjurător" constă în acele acţiuni care pot să producă ruperea echilibrului ecologic, să dăuneze sănătăţii, liniştii şi stării de confort a populaţiei sau să producă pagube economice prin modificara calităţii factorilor naturali sau ai celor creaţi prin activităţi umane.

(4) Termenul de "poluant" desemnează orice substanţă solidă, lichidă sau gazoasă, microorganisme, sunete, vibraţii de orice fel sau orice combinaţie a acestora, care modifică starea naturală a mediului.

(5) Expresia "impact asupra mediului" desemnează orice efect al unei activităţi asupra mediului înconjurător, respectiv asupra sănătăţii şi securităţii faunei, florei, solului, subsolului, aerului, apei, peisajului, monumentelor istorice, a altor construcţii sau asupra interacţiunii dintre acestea, desemnează de asemenea efectele asupra patrimoniului cultural sau condiţiilor socio-economice.

(6) Protecţia mediului înconjurător are ca scop păstrarea echilibrului ecologic, menţinerea şi ameliorarea calităţii factorilor naturali, dezvoltarea patrimoniului natural al ţării, asigurarea unor condiţii cât mai bune de viaţă şi muncă societăţii umane.

(7) "Protecţia mediului înconjurător" se realizează prin exploatarea raţională a resurselor naturale, prevenirea şi combaterea poluării mediului şi a efectelor dăunătoare ale fenomenelor naturale.

ART. 2. - DREPTURILE PRIVIND PROTECŢIA MEDIULUI

În scopul realizării şi menţinerii unui mediu corespunzător în care trăiesc şi îşi desfăşoară activitatea, toţi cetăţenii municipiului Braşov au dreptul la:

a) accesul la informaţii privind calitatea mediului înconjurător;

b) dreptul la asociere în organizaţii neguvernamentale de protecţie a mediului înconjurător;

c) dreptul de informare şi opinie în legătură cu proiectele de amenajare a teritoriului şi cu amplasarea obiectivelor generatoare de poluanţi;

d) dreptul de a sesiza orice autoritate asupra activităţilor generatoare de poluanţi;

e) dreptul de despăgubire pentru prejudiciul suferit ca urmare a poluării.

ART. 3. OBLIGAŢII PRIVIND PROTECŢIA MEDIULUI

Protecţia mediului constituie o obligaţie a autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, precum şi a tuturor persoanelor fizice şi juridice.

În acest sens persoanele fizice şi juridice sunt obligate să respecte următoarele:

a) să posede (sau să solicite în caz că nu au) autorizaţia pentru activităţile pe care le desfăşoară, de la autorităţile pentru mediu. Este interzisă funcţionarea unităţilor fără autorizaţie.

b) să faciliteze accesul persoanelor împuternicite de autorităţile locale, să exercite activitatea de control şi să pună la dispoziţie actele necesare şi datele rezultate din măsurători proprii.

c) să aducă factorii de mediu deterioraţi la starea cerută de către autoritatea locală, în termenul impus de constatator.

d) să acţioneze individual sau colectiv pentru reducerea poluării mediului prin:

  • retehnologizarea proceselor de producţie;
  • reducerea pierderilor şi risipei de materiale şi energie;
  • reciclarea materialelor;
  • folosirea energiei reziduale;
  • dotarea cu mijloace de măsură şi control al poluanţilor (dispozitive de măsură, instalaţii de epurare a apelor uzate, de atenuare a zgomotelor şi vibraţiilor, de epurare a gazelor, de tratare a reziduurilor solide, depozite, mijloace de transport a containerelor).

e) să acţioneze individual sau colectiv în scopul păstrării cadrului natural sau amenajat prin interzicerea fabricării sau folosirii necorespunzătoare a materialelor periculoase pentru sănătatea organismelor vii.

f) să acţioneze individual sau colectiv pentru evitarea sau ameliorarea consecinţelor accidentelor şi catastrofelor naturale;

g) agenţii economici care desfăşoară activităţi poluante vor exercita cu personal calificat controlul proceselor de epurare şi al poluanţilor. Toate prejudiciile şi pagubele produse prin poluarea mediului vor fi suportate de cei vinovaţi.

h) activităţile de colectare, prelucrare, tratare, neutralizare a deşeurilor, precum şi reciclarea celor refolosibile desfăşurate de către agenţii economici autorizaţi se realizează conform prevederilor Legii nr. 137/1995;

i) să se opună ordinului de încetare temporară sau definitivă a activităţii;

j) să invormeze autorităţile competente şi populaţia în caz de eliminări accidentale de poluanţi în mediu sau de accident major.

ART. 4. - REGIMUL PRODUSELOR TOXICE ŞI DEŞEURILOR PERICULOASE

a) fabricarea, comercializarea, transportul, folosirea şi depozitarea temporară sau definitivă a produselor toxice şi deşeurilor periculoase nu este permisă decât în baza acordului şi autorizaţiei de mediu;

b) introducerea în municipiu a produselor toxice sau deşeurilor periculoase conform H.G. nr. 437/1992, în scopul distrugerilor, depozitării definitive sau temporare este interzisă;

c) transportul, depozitarea, manipularea, gestionarea şi neutralizarea produselor toxice şi deşeurilor periculoase se vor face numai cu mijloace omologate şi de către persoane autorizate conform Ordonanţei nr. 4/1995 şi a Legii nr. 85/1995.

ART. 5. - REGIMUL ÎNGRÃŞÃMINTELOR CHIMICE, AL PRODUSELOR PETROLIERE ŞI DE UZ FITOSANITAR

a) îngrăşămintele chimice şi produsele de uz fitosanitar se produc şi se utilizează numai în condiţiile stabilite prin lege, prin tehnologii şi norme tehnice autorizate.

b) pentru fertilizarea terenurilor se vor folosi cu prioritate îngrăşămintele naturale care nu conţin substanţe periculoase;

c) depozitarea îngrăşămintelor chimice neambalate sau ambalate necorespunzător în locuri neprotejate, expuse precipitaţiilor este interzisă;

d) folosirea îngrăşămintelor chimice, a pesticidelor sau depozitarea gunoaielor în zonele în care sunt instituite de către autorităţile pentru mediu şi sănătate măsuri speciale de protecţie este interzisă;

e) este interzisă împrăştierea îngrăşămintelor chimice în timpul transportului pe traseu;

f) folosirea produselor de uz fitosanitar se face numai de persoane fizice şi juridice autorizate şi numai în concentraţii sau cantităţi prevăzute de producător;

g) este interzisă stocarea de produse petroliere în pviniţe, beciuri sau alte locuri decât cele special amenajate.

ART. 6. - PROTECŢIA FACTORILOR DE MEDIU

1. Pentru protecţia mediului acvatic se interzice:

a) evacuarea apelor uzate sau a altor poluanţi fără respectarea condiţiilor impuse de către autoritatea de mediu care gospodăreşte resursa de apă;

b) aruncarea sau depozitarea pe maluri sau albii a reziduurilor sau deşeurilor solide de orice fel, introducerea de explozibile, tensiune electrică, otrăvuri, narcotice sau alte substanţe toxice (mercur) sau deşeuri periculoase (baterii de autoturisme);

c) evacuarea apelor uzate în reţelele de canalizare fără respectarea restricţiilor de calitate şi debit stabilite de deţinătorii acestor reţele;

d) spălarea, curăţirea, repararea autovehiculelor pe străzi şi trotuare, în parcuri şi parcări, pe malurile râurilor şi lacurilor;

e) risipa şi pierderile de apă în toate sectoarele de activitate, inclusiv din instalaţiile existente în subsolurile blocurilor, precum şi infestarea subsolurilor blocurilor şi construcţiilor de orice fel cu apă uzată sau pluvială provenită din exploatarea defectuoasă sau neefectuarea la timp a reparaţiilor la instalaţiile din subsoluri.

2. Pentru protecţia atmosferei, persoanele fizice şi juridice sunt obligate:

a) să respecte standardele în vigoare privin concentraţiile maxime admisibile ale emisiilor şi condiţiile impuse de autorităţile pentru mediu;

b) să nu colecteze, transporte şi să depoziteze substanţe toxice (nocive) care se pot împrăştia în atmosferă (ca pulberi) sau prin volatilizare (conform art. 4);

c) să nu ardă gunoaiele în recipienţi şi în containere;

d) să asigure măsurile de protecţie fonică prin i zolarea surselor generatoare de zgomote şi vibraţii şi să nu pună în exploatare pe cele ce depăşesc limitele admise;

e) să asigure consumul de energie propusă prin combustibili fosili (cărbune, lemn, petrol, gaze naturale) confrom normelor naţionale existente;

f) să întreţină şi să exploateze autovehiculele din dotare conform reglementărilor şi normelor în vigoare;

g) să doteze şi să îmbunătăţească performanţele tehnologice ale instalaţiilor care sunt surse de poluare;

h) totodată, proprietarii şi deţinătorii legali de teren sunt obligaţi să întreţină şi să extindă perdelele şi aliniamentele de protecţie, spaţiile verzi, parcurile, gardurile vii pentru îmbunătăţirea capacităţii de regenerare a atmosferei, protecţia fonică şi eoliană. 

De asemenea, pentru protecţia aerului se interzice:

i) distrugerea pomilor prin tăiere sau toaletare, fără aprobare legală;

j) aruncarea sau deversarea apelor uzate în rigola străzii sau pe sol;

m) creşterea şi ţinerea pe raza municipiului Braşov (cu excepţia zonei Stupini, iar pentru Poiana Braşov se va întocmi un regulament special) a: cabalinelor, bovinelor, ovinelor, caprinelor, nutriilor, vulpilor şi porcinelor.

Creşterea şi ţinerea animalelor în Stupini este permisă doar cu respectarea prevederilor Ordonanţei nr. 981/1994 a Ministerului Sănătăţii, a normelor sanitare şi sanitar-veterinare în vigoare;

n) creşterea sau ţinerea păsărilor în carierele cu blocuri de locuit, în apartamente şi pe acoperişurile imobilelor;

o) păşunatul animalelor pe teritoriul municipiului Braşov, precum şi circulaţia lor pe drumurile publice, cu excepţia cartierului Stupini şi Poiana Braşov.

3. Pentru protecţia solului, subsolului şi fondului peisagistic se va avea în vedere ca:

a) toţi deţinătorii de terenuri, indiferent de titlu, să asigure protecţia solului prin măsuri de gospodărire şi revalorificare adecvată;

b) deţinătorii de terenuri, cu orice titlu, sunt obligaţi să prevină şi să combată eroziunea solurilor, alunecarea terenurilor neproductive, sărăturarea, excesul de umiditate, înmlăştinarea şi poluarea cu substanţe toxice;

c) investitorii care vor determina scoaterea din circuitul agricol a terenurilor sunt obligaţi să asigure, potrivit legii, decopertarea selectivă a stratului de sol fertil (acestea folosindu-se pentru acoperirea terenurilor neproductive sau depozitelor de reziduuri solide sau deşeuri) în vederea refacerii carului natural al zonei afectate;

d) depozitarea reziduurilor solide de orice fel, menajere, industriale, agricole, se va face numai pe suprafeţele autorizate, astfel încât să se realizeze protecţia terenurilor limitrofe, a apelor de suprafaţă, subterane şi a atmosferei;

e) deţinătorii de terenuri, cu orice tilu, sunt obligaţi să protejeze şi să întreţină corespunzător spaţiile verzi existente. Se interzice schimbarea destinaţiei acestor terenuri fără autorizaţie de la organele competente.

4. Protecţia zonelor naturale şi a monumentelor naturii. 

Zonele naturale protejate sunt reprezentate de parcuri şi rezervaţii naturale, identificate şi marcate corespunzător de către organele competente.

Monumentele naturii sunt reprezentate de specii de plante şi animale rare sau periclitate, arbori izolaţi, formaţiuni şi structuri geomorfologice, precum: peşteri, martori de eroziune, chei, cascade, formaţiuni fosilifere ş.a.

În vederea protecţiei zonelor naturale protejate şi a monumentelor naturii sunt interzise:

a) desfăşurarea oricăror activităţi ce pot duce la degradarea sau modificarea aspectului iniţial al peisajului, a componenţei faunei şi florei sau echilibrului ecologic, în afara cazurilor prevăzute de lege;

b) neluarea măsurilor de conservare, întreţinere şi pază, potrivit reglementărilor în vigoare de către deţinătorii care au în administrare sau în proprietate rezervaţii sau monumente ale naturii, inclusiv sursele sau locurile folosite pentru aprovizionarea cu apă potabilă;

c) culegerea şi comercializarea plantelor declarate monumente ale naturii, vânzarea, capturarea prin orice mijloace, deţinerea şi comercializarea animalelor declarate monumente ale naturii.

Introducerea pe teritoriul ţării, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege, de culturi de microorganisme, plante şi animale vii, fără acordul eliberat de autoritatea centrală pentru protecţia mediului.

d) dislocarea, deţinerea şi comercializarea unor piese mineralogice, speologice şi paleontologice, provenite din locuri declarate monumente ale naturii;

e) nerespectarea de către deţinătorii de suprafeţe terestre sau acvatice limitrofe ariilor protejate, monumentelor naturii sau pe ale căror terenuri s-au identificat elemente susceptibile de a fi ocrotite, a statutului acestora;

f) păşunatul şi vânătoarea;

g) recoltarea ierburilor, plantelor medicinale, seminţelor, ciupercilor;

h) săpăturile, deschiderea de cariere, balastiere sau executarea de construcţii;

i) schimbarea destinaţiei terenului fără acordul autorităţilor locale şi Academiei Române;

j) accesul persoanelor neautorizate şi a mijloacelor de transport;

k) aprinderea focului şi producerea zgomotelor de orice fel;

l) distrugerea, deteriorarea sau ştergerea semnelor topografice;

m) utilizarea substanţelor toxice;

n) nerespectarea regimului de protecţie specială a zonelor de interes turistic şi de agrement a monumentelor istorice şi a monumentelor naturii. Este interzisă amplasarea de obiective şi desfăşurarea unor activităţi cu efecte dăunătoare în perimetrul şi în zonele de protecţie a acestora.

Potrivit Deciziei nr. 124/1995 a Consiliului Judeţean Braşov următoarele zone au statutul ariilor protejate în zona Municipiului Braşov:

  • Mlaştina Stupini - botanic;
  • Stejerişul Mare - botanic;
  • Muntele Tâmpa - botanic;
  • Muntele Postăvarul - (Poiana Mică şi Mare) - mixt (peisaj, forestier şi botanic).

ART. 7. - PENTRU PROTECŢIA AŞEZÃRILOR UMANE ÎN MUNICIPIUL BRAŞOV, sunt interzise:

a) depozitarea de materiale de construcţii: moloz, pământ, lăzi, butoaie, ambalaje şi alte materiale pe domeniul public, fără autorizaţie de depozitare din partea Consiliului Local;

b) murădirea străzilor de autovehiculele care transportă materiale de construcţii, furaje, moloz, pământ, deşeuri menajere sau industriale, precum şi alte materiale sau reziduuri;

c) aruncarea de diferite materiale, obiecte, reziduuri, ambalaje, cadavre de animale şi păsări pe domeniul public;

d) murdărirea domeniului public de către persoane fizice, agenţi economici sau alţi factori care construiesc, repară sau (şi) întreţin instalaţii de canalizare şi cabluri subterane;

e) colectarea de reziduuri menajere din recipienţi sau containere de gunoi;

f) neridicarea gunoiului menajer la datele prevăzute în contract, ndedepunerea containerelor sau a recipienţilor după golire la locurile special amenajate sau stabilite pentru acestea, precum şi necurăţirea platformelor de gunoi în interior şi pe o suprafaţă de 2 m.p., în jurul acestora respectiv pe o suprafaţă de 5 m.p. în jurul containerelor neprevăzute cu platformă, de către societăţile comerciale autorizate să desfăşoare activitatea de ridicare, colectare şi transport a deşeurilor menajere;

g) curăţarea, spălarea sau repararea autovehiculelor sau a altor obiecte pe domeniul public (zone verzi, străzi, trotuare, parcări);

h) circulaţia sau parcaea autovehiculelor pe zone verzi, alei sau trotuare care nu sunt semnalizate ca accesibile parcării;

i) punerea sau menţinerea în circulaţie a mijloacelor de transport care prezintă scurgeri de combustibili, lubrifianţi sau alte lichide care poluează domeniul public şi privat;

j) amplasarea obiectivelor industriale, a căilor şi mijloacelor de transport, a reţelelor de canalizare, a staţiilor de epurare, a depozitelor de deşeuri menajere, stradale şi industriale şi a altor obiective şi activităţi, fără a se prejudicia salubritatea, ambientul, spaţiile de odihnă, tratament şi recreere, starea de sănătate şi de confort a populaţiei;

k) reglementarea, inclusiv prin interzicerea, temporară sau permanentă, a accesului anumitor tipuri de autovehicule sau a desfăşurării unor activităţi generatoare de disconfort pentru populaţie în anumite zone ale localităţilor cu predominanta spaţiilor de locuit, zone destinate tratamentului, odihnei, recreerii şi agrementului;

l) adoptarea de măsuri obligatorii, pentru toate persoanele fizice şi juridice cu privire la întreţinerea şi înfrumuseţarea clădirilor, a curţilor şi împrejmuirilor acestora, a spaţiilor verzi din curţi şi dintre clădiri, a arborilor şi arbuştilor decorativi;

m) păşunatul şi creşterea animalelor în zonele în care sunt instituite de către autorităţile sanitare şi de mediu, măsuri speciale de protecţie (zonele cu rezervoare şi acumulări pentru apa potabilă, depozite orăşeneşti de deşeuri industriale şi menajere, platforme intravilane de amplasare a containerelor pentru gunoi etc.);

n) distrugerea arborilor şi a arbuştilor (din plantaţiile de aliniament, perdele de protecţie, atât din domeniul public cât şi privat) prin ruperea cojilor, a crengilor sau a ramurilor, tăierea gliilor, din domeniul public sau tăierea completă a pomilor;

o) distrugerea florilor prin ruperea sau smulgerea lor din pământ, precum şi distrugerea ierbii din parcuri şi zone verzi;

p) lipirea afişelor pe construcţii, stâlpi sau arbori în afara panourilor de afişaj pe care se pot autoriza.

ART. 8. - SANCŢIUNI

Încălcarea prevederilor prezentului regulament atrage răspunderea civilă, contravenţională sau penală, după caz, constituie contravenţie următoarele fapte, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât potrivit legii penale reprezintă infracţiuni.

Aplicarea sancţiunilor prevăzute în prezenta hotărâre se fac în baza Legii nr. 32/1968 cu excepţia articolelor 25, 26, 27, după cum urmează:

1. Cu amendă de la 50.000 - 300.000 lei penru persoane fizice şi de la 250.000 - 1.000.000 lei pentru persoane juridice care încalcă prevederile art. 3, literele a, b, d, e, f, g, art. 5, literele a, b, art. 6, punctul 2, libera e, punctul 3, literele a, b, art.8, litera p.

2. Cu amendă de la 100.000 - 500.000 lei pentru persoane fizice şi de la 400.000 - 1.500.000 lei pentru persoane juridice care încalcă prevederile art. 3, litera c, art. 5, literele c, d, e, f, g, art. 6, punctul 1, literele a, c, d, e, punctul 2, literele a, c, f, l, punctul 3, litera c, punctul 4, litera e, art. 7, literele a, b, c, e, g, l, n, o.

3. Cu amendă de la 200.000 - 700.000 lei pentru persoane fizice şi de la 700.000 - 3.000.000 lei pentru persoane juridice care încalcă prevederile art. 3, literele h, l, art. 4, literele a, bl, c, art. 6, punctul 1, litera b, punctul 2, literele d, g, h, j, m, n, o, punctul 3, literele d, e, punctul 4, literele a, b, c, d, f, g, h, i, j, k, l, m, n, art. 7, literele d, f, h, i, j, k, m.

ART. 9 - CONSTATAREA CONTRAVENŢIILOR ŞI APLICAREA DE SANCŢIUNI.

Contravenţiile prevăzute în prezenta hotărâre se constată şi se sancţionează pe baza procesului-verbal de contravenţie de către primar şi de împuterniciţii acestuia, de consilierii săi, de inspectorii angajaţi de Primărie, de organele de Poliţie, de medicii dispensarelor teritoriale şi asistenţii de igienă subordonaţi acestora, de inspectorii Agenţiei de Protecţia Mediului şi ai Inspectoratului Judeţean de Poliţie Sanitară.

Agentul constatator obligă agenţii economici care au provocat distrugeri să readucă la starea iniţială şi să refacă factorii de mediu în cauză. Pentru aceasta, în afară de amenda aplicată, agenţilor economici care funcţionează pe bază de autorizaţie emisă de Primărie, li se va suspenda această autorizaţie pe termen de 6 luni din momentul constatării infracţiunii. Dacă după trecerea perioadei de suspendare, agentul economic nu a acţionat pentru înlăturarea efectelor distrugerilor provocate, în sensul refacerii şi readucerii factorilor de mediu la starea iniţială, nomală, suspendarea autorizaţiei se va prelungi cu alte 3 luni.