Hotărârea nr. 101/1996

ESALONAREA LA PLATA A TAXEI DE TIMBRU SDATORATA DE ASOCIATIA DE LOCATARI NR.222

 

H O T Ã R Â R E A    NR. 101

din data de 26 aprilie 1996

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 26 aprilie 1996;

Analizând referatul nr.   10.330/1996 al Direcţiei Economice, prin care se propune eşalonarea la plată a taxei de timbru, datorată de Asociaţia de locatari nr. 222 din Braşov,;

Având în vedere Ordinul Ministerului de Finanţe nr. 1.362/1993, Cap. III, pct. 1, litera "b";

În temeiul art. 21, litera "e" şi art. 29 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991;

H o t ă r ă ş t e:

ART. 1. Se avizează eşalonarea la plată a taxei de timbru în valoare de 295.000 lei, datorată de Asociaţia de locatari nr. 222 din Braşov în dosarul nr. 4.258/1995.

ART. 2. Se avizează eşalonarea în rate egale, până la data de 31 decembrie 1996.

ART. 3. Direcţia Economică va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

Preşedinte al şedinţei,

IOAN    POPESCU