Hotărârea nr. 10/1996

AVIZAREA STATELOR DE FUNCTIUNI ALE INSTITUTIILOR DE CULTURA DE SUBORDONARE LOCALA

 

H O T Ã R Â R E A    NR. 10

din data de 26 ianuarie 1996

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 26 ianuarie 1996;

Analizând referatul nr. 1.662/1996 al Direcţiei Economice, prin care se propune avizarea statelor de funcţiuni ale instituţiilor de cultură şi artă de subordonare locală;

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 442/1994;

În temeiul art. 21, litera "n" şi art. 29 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991;

H o t ă r ă ş t e:

ART. 1. Se avizează statele de funcţiuni ale instituţiilor de cultură şi artă de subordonare locală şi anume: Filarmonica "Gheorghe Dima", Teatrul Muzical, Teatrul "Sică Alexandrescu" şi Teatrul "Arlechino".

ART. 2. Direcţia Economică va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

Preşedinte al şedinţei,

WILHELM   MAYER