Hotărârea nr. 1/1996

APROBAREA REGULAMENTULUI PRIVIND ELIBERAREA PERMISELOR DE LIBERA TRECERE.

 

H O T Ã R Â R E A    NR. 1

din data de 26 ianuarie 1996

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 26 ianuarie 1996;

Analizând referatul nr. 1.947/1996 al Serviciului Gospodărie Comunală, prin care se propune aprobarea Regulamentului privind eliberarea permiselor de liberă trecere;

În temeiul art. 21, litera "f" şi art. 29 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991;

H o t ă r ă ş t e:

ART. 1. Se aprobă Regulamentul privind eliberarea permiselor de liberă trecere, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 2. Se aprobă anexele 1 şi 2 privind taxele pentru eliberarea permiselor de liberă trecere şi orarul maxim de acces, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 3. Se revocă Hotărârea Consiliului Local cu nr. 97/1993.

ART. 4. Direcţia Tehnică va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

Preşedinte al şedinţei,

WILHELM   MAYER

 

R E G U L A M E N T

privind eliberarea şi folosirea permiselor de liberă trecere, potrivit H.C.L. nr. 49/1992, modificată şi republicată prin H.C.L. nr. 97/1993

CAPITOLUL  I

DEFINIRE ŞI CLASIFICARE

 ART. 1. Sunt denumite "permise de liberă trecere" (prescurtat L.T.) înscrisurile tipizate eliberate de Primăria Municipiului Braşov, care conferă posesorului dreptul de a transporta mărfuri, materiale etc. cu un tip de autovehicul, într-o perioadă definită şi cu un orar stabilit în zone în care sunt impuse anumite restricţii de circulaţie (limitare tonaj, acces interzis şi oprire interzisă).

ART. 2. L.T.-urile vor avea înscrise în mod obligatoriu următoarele:

A. PE FAŢÃ:

a. numărul şi data eliberării permisului;

b. posesorul autovehiculului (eventual pe cine deserveşte);

c. numărul de înmatriculare al autovehiculului (pentru L.T.-ul la purtător se va înscrie F/N);

d. tonajul autovehiculului şi tipul acestuia;

e. durata de valabilitate a permisului;

f. orele între care s-a aprobat accesul.

B. PE VERSO:

a. zonele şi străzile pe care este permis accesul şi circulaţia;

b. taxa încasată, numărul şi felul documentului doveditor al achitării taxei;

c. instrucţiuni specifice (minimale) privind utilizarea permisului.

ART. 3. Clasificarea permiselor de liberă trecere:

I. Din punct de vedere al formei, culorii înscrisului tipizat (L.T.) şi al duratei de valabilitate;

I.1. formular tipizat - cu valabilitatea pe întreg anul;

I.1.a. culoarea albastră - se acceptă acces şi program circulaţie în "programul de zi";

I.1.b. culoarea galbenă - se acceptă acces şi program circulaţie în "program de noapte";

I.2. formular - tipizat barat cu diagonală cu valabilitate lunară;

I.2.a. culoare albastră cu program acces şi circulaţie "în program de zi",

I.2.b. culoare galbenă cu program acces şi circulaţie "în program de noapte";

I.2.b. culoare tipizat de culoare roşie cu valabilitatea de o singură zi.

II. Din punct de vedere al titularului:

II.1.L.T. eliberat pe număr de înmatriculare;

II.2.L.T. la purtător (F/N);

ART. 4. Formularele tipizate vor fi executate prin grija Primăriei Municipiului Braşov prin executarea lor la tipografie, acestea având următoarele dimensiuni:

- L.T. cu valabilitate anuală - pe carton de dimensiuni A5;

- L.T. cu valabilitate lunară - pe carton cu dimensiuni A5 - barat în diagonală;

- L.T. cu valabilitate zilnică - pe carton A6.

 

CAPITOLUL II

MODALITATEA DE ELIBERARE

ART. 5. Solicitanţii, în vederea eliberării L.T.-urilor, vor prezenta următoarele documente:

a. cerere în care să se specifice detaliat următoarele:

 • motivaţia solicitării;
 • durata pentru care solicită eliberarea de L.T. (anual, lunar, zilnic);
 • tonajul, felul autovehiculului;
 • zona pentru care solicită;
 • felul mărfurilor sau materialelor transportate;
 • programul (zi - noapte) pe care-l solicită etc.;

b. original şi copie xerox de pe certificatul de înmatriculare al autovehiculului (pentru L.T. pe număr de autovehicul);

c. copie xerox de pe certificatul de înmatriculare al societăţii comerciale (pentru L.T. la purtător şi pentru L.T. pe numărul autovehiculului în cazul în care se solicită o durată de un an);

d. copie de pe autorizaţia de funcţionare (în cazul în care magazinele de aprovizionat sunt specializate în desfacerea produselor uşor perisabile - pâine, lactate, produse din carne);

e. dacă este cazul:

 1. documente doveditoare privind handicapul neuromotoriu (atestare de cei în drept);
 2. documente doveditoare privind domiciliul (în cazul riveranilor) şi posibilitatea de parcare a autovehiculului în incinta domiciliului (copie buletin de identitate, extras C.F. etc.);
 3. alte documente în cazuri deosebite care să ateste situaţii, necesităţi etc. ale solicitanţilor.

ART. 6. Toate documentele arătate la art. 5 se vor prezenta la Serviciul Gospodărie Comunală din cadrul Primăriei. În urma verificărilor (şi eventual completărilor solicitate), dosare se va depune la registratură.

ART. 7. În termen de 7 zile de la depunerea documentaţiei se va elibera L.T.-ul, de către Serviciul Gospodărie Comunală din cadrul Primăriei. Eliberarea se va face în urma prezentării dovezii de achitare a taxei aferente aprobate de Consiliul Local.

ART. 8. Pentru cazuri deosebite sau pentru solicitări de liberă trecere care nu se încadrează strict în prevederile regulamentului prezent, documentaţia se va depune la registratură în vederea analizării în "Comisia de circulaţie" constituită în cadrul Primăriei.

În cazul avizării favorabile de către comisie, se va achita taxa aferentă, urmând a se elibera L.T.-ul conform art. 7 din prezentul.

 

CAPITOLUL    III

ZONELE DIN MUNICIPIU PENTRU CARE CIRCULAŢIA ESTE ADMISÃ NUMAI PENTRU POSESORII DE L.T.

ART. 9. a. Zona centrală delimitată de străzile:

 • B-dul 15 Noiembrie (tronson B-dul Eroilor - Hidromecanica);
 • Mureşenilor;
 • George Bariţiu;
 • Prundului;
 • Constantin Brâncoveanu;
 • Poarta Schei;
 • Nicolae Bălcescu;
 • Castelului;
 • Şirul Livezii;
 • Armata Română - Michael Weiss.

În această zonă se vor elibera numai permise de liberă trecere cu limitare de tonaj de până la 3,5 tone, conform orarului aprobat de Consiliul Local.

b. Zona:

 • Piaţa Sfatului;
 • str. Olteţ;
 • str. Republicii.

În această zonă se vor elibera permise de liberă trecere numai pentru autovehiculele până la 3,5 tone, conform orarului aprobat de Consiliul Local.

c. Celelalte străzi din municipiu pentru care sunt prevăzute interdicţii de circulaţie (acces interzis şi limitare de tonaj), se vor elibera permise de liberă trecere pentru autovehicule cu masa totală până la 10 tone, conform orarului aprobat de Consiliul Local.

ART. 10. Nu se vor elibera L.T.-uri pentru alei, parcuri, promenadă (N. Titulescu), pieţe, accese incinte blocuri de locuinţe, alte zone în care semnificaţia indicatoarelor de circulaţie interzic "accesul tuturor vehiculelor" (exclusiv zonele de la art. 9, pct. "b").

 

CAPITOLUL   IV

MENŢIUNI  SPECIALE

ART. 11. Permisul de liberă trecere este valabil numai în original. Copiile xerox, fotocopii etc. nu conferă posesorului dreptul de acces în zonele pentru care se eliberează L.T.-uri.

ART. 12. Permisele de liberă trecere nu pot fi folosite în scopul parcării autovehiculelor pe străzile pe care acestea au fost autorizate să circule.

ART. 13. În cazul în care un mijloc autorizat prin L.T. (pe număr de înmatriculare) a fost avariat, scos din circulaţie, radiat, înstrăinat etc. proprietarul acestuia poate solicita eliberarea unui nou permis de liberă trecere pentru un alt mijloc de transport din dotarea proprie, cu condiţia ca acesta să se încadreze în aceleaşi limite de tonaj. Eliberarea noului L.T. să fie prezentat pentru anulare.

Noul permis va purta acelaşi număr şi va avea nominalizate aceleaşi date (zonă, orar, perioadă etc.) ca şi vechiul permis, înlocuindu-se doar numărul de înmatriculare al autovehiculului.

ART. 14. Taxa pentru L.T. se achită anticipat eliberării acestuia şi nu este restituibilă chiar în cazul scoaterii din circulaţie, vânzării, avariei, furtului etc. a autovehiculului pentru care a fost eliberat.

ART. 15. În cazul deteriorării permisului de liberă trecere, se poate elibera un nou permis (cu aceleaşi înscrisuri ca şi cel deteriorat) numai după prezentarea formularului deteriorat în vederea anulării.

ART. 16. În cazul pierderii sau furtului permisului de liberă trecere, se poate elibera o dovadă cu valabilitatea de o lună. Dovada va purta aceleaşi înscrisuri (tonaj, număr de înmatriculare, zone de acces, tip marfă, posesor etc.) ca şi înscrisul original.

Dovada se va elibera după ce solicitantul a anunţat pierderea sau furtul permisului în presa locală.

După expirarea termenului de o lună, se va putea elibera un nou permis de liberă trecere (cu aceleaşi înscrisuri ca şi vechiul permis pierdut) cu condiţia achitării taxelor aferente începând cu luna următoare expirării dovezii.

 

CAPITOLUL   V

OBLIGAŢII CE REVIN POSESORILOR PERMISELOR DE LIBERÃ TRECERE

ART. 17. Să expună permisul de liberă trecere la vedere pe parbrizul autovehiculului.

ART. 18. La solicitarea organelor de poliţie, corpului gardienilor publici sau a împuterniciţilor primarului să prezinte L.T.-ul pentru verificarea datelor înscrise pe acestea.

ART. 19. Autovehiculele autorizate trebuie să fie în stare tehnică corespunzătoare, nepoluante, cu suprastructuri închise sau prevăzute cu prelată şi cu aspect corespunzător.

ART. 20. După descărcarea şi încărcarea mărfurilor zona se va lăsa curată.

ART. 21. Să utilizeze permisul de liberă trecere numai în conformitate cu datele înscrise pe acesta şi cu respectarea prezentului regulament.

 

CAPITOLUL   VI

SCUTIRI DE TAXE ŞI GRATUITÃŢI

ART. 22. Sunt scutite de taxe şi pot circula fără permise de liberă trecere următoarele categorii de autovehicule:

 • autovehiculele aparţinând Poliţiei, Pompierilor, Salvării;
 • autovehicule speciale care se deplasează în cazuri de deces;
 • autoturismele aparţinând Primăriei, Prefecturii, Procuraturii, Consiliului Judeţean, Curţii de Apel, Curţii de Conturi;
 • autovehiculele destinate transportului de călători aparţinând R.A.T.;

ART. 23. Sunt scutite de taxe şi pot circula cu permise de liberă trecere la purtător (eliberate gratuit) următoarele categorii de autovehicule:

 • autovehiculele aparţinând F.R.E., R.A.T., ROMTELECOM, Compania "Apa", ROMGAZ, care se deplasează la intervenţii;
 • autovehiculele utilizate de toţi agenţii economici care au contracte de prestări servicii cu Consiliul Local şi se deplasează în acest scop;
 • autovehiculele instituţiilor care aprovizionează creşe, grădiniţe, spitale, cămine de bătrâni, alte aşezăminte sociale - culturale şi de învăţământ de pe teritoriul municipiului şi care se deplasează în acest scop;
 • în cazuri speciale, pe perioade limitate, aprobate de către Consiliul Local (ex. festivalul "Cerbul de Aur" etc.).

ART. 24. Toate instituţiile şi persoanele interesate nominalizate la art. 24 vor solicita un număr de autorizaţii de liberă trecere la purtător.

Numărul de L.T.-uri, masa totală maximă a autovehiculelor, tipul acestora şi programul pentru fiecare instituţie în parte se va aproba de către Comisia de Circulaţie Municipală.

L.T.-urile eliberate vor fi păstrate de către conducătorul instituţiei care le va folosi în funcţie de necesităţile zilnice.

ART. 25. Sunt scutiţi de taxe şi pot cirucla cu L.T.-uri pe număr de înmatriculare (eliberate gratuit) următoarele categorii de autovehicule:

 • dotate special, aparţinând handicapaţilor neuromotorii;
 • autoturismele aparţinând cetăţenilor riverani zonelor de acces care impun restricţii de circulaţie (ambele cazuri cu respectarea art. 5, pct. "e" din prezentul regulament).

 

CAPITOLUL   VII

CONTRAVENŢII ŞI SANCŢIUNI

ART. 26. Constituie contravenţii la prezentul regulament următoarele fapte, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii, să fie considerate infracţiuni:

a. circulaţia autovehiculelor pe străzile cu interdicţii de circulaţie (acces interzis, limitare tonaj) care nu au fost înscrise în permisele de liberă trecere;

b. depăşirea tonajului admis pentru zona în care se află autovehiculul;

c. nerespectarea orarului de acces înscris în permisul de liberă trecere;

d. folosirea permisului de liberă trecere pentru parcarea autovehiculului pe străzile pe care acesta a fost autorizat să circule;

e. folosirea permisului de liberă trecere pe un număr de înmatriculare, pentru un alt autovehicul decât cel înscris.

ART. 27. Contravenţiile se constată şi se sancţionează potrivit prevederilor Decretului nr. 328/1966 privind circulaţia pe drumurile publice, cu modificările şi completările ulterioare.

ART. 28. Corpul Gardienilor Publici în cazul nerespectării de către posesorii de permise de liberă trecere a prezentului regulament pot aplica următoarele sancţiuni:

a. pentru încălcarea prevederilor arătate la art. 27, alin. "a" - "e" cu retragerea permisului de liberă trecere şi retragerea permisului de liberă trecere exonerează Primăria de restituirea taxei de eliberare a acestuia.

Retragerea permisului de liberă trecere se va efectua cu respectarea prevederilor legale privind aplicarea de sancţiuni;

Permisul retras se va depune însoţit de procesul-verbal de constatare la Serviciul Gospodărie Comunală.

b. utilizarea permiselor de liberă trecere eliberate în condiţiile art. 24 şi 26 din prezentul, în alte scopuri decât pentru care au fost eliberate - cu retragerea acestuia pe o perioadă de 1 - 3 luni.

 

CAPITOLUL    VIII

DISPOZIŢII   FINALE

ART. 29. Prezentul regulament intră în vigoare începând cu data de 01.02.1996.

ART. 30. Posesorii de permise de liberă trecere cu valabilitate în anul 1995 şi care le-au utilizat până la apariţia prezentului regulament, în cazul în care solicită noi permise cu valabilitate anuală, vor achita şi taxa aferentă lunii ianuarie 1996.

ART. 31. Pe toată durata de valabilitate a prezentului regulament taxele se vor stabili anual prin hotărâri ale Consiliului Local.

Toate hotărârile Consiliului Local referitoare la taxe pentru eliberarea de L.T.-uri fac parte integrantă din prezentul.

ART. 32. Orarul maximal stabilit pentru utilizatorii de L.T.-uri va fi stabilit anual prin hotărâri ale Consiliului Local şi completează prezentul regulament.

 

                                                                                                                                                                      ANEXA NR. 1

                                                                                                                                                                 la H.C.L. nr. 1/1996

 

PROPUNERI DE TAXE

privind eliberarea permiselor de liberă trecere pentru anul 1996

TAXE:

1. Taxa pentru L.T.-uri cu valabilitate anuală eliberată pe număr de înmatriculare:

 • 10.000 lei/lunar pentru autovehicule cu masa totală de maximum 3,5 tone;
 • 20.000 lei/lunar pentru autovehicule cu masa totală de peste 3,5 tone.

NOTÃ:

Se vor percepe taxe fragmentate din anul rămas, dar nu mai puţin de 3 luni.

2. Taxă pentru L.T. -uri cu valabilitate lunară eliberate pe număr de înmatriculare:

 • 20.000 lei/lună pentru autovehicule cu masa totală de maximum 3,5 tone;
 • 40.000 lei/lună pentru autovehicule cu masa totală de peste 3,5 tone.

3. Taxă pentru L.T.-uri cu valabilitate zilnică eliberate pe număr de înmatriculare:

 • 3.000 lei/zi pentru autovehicule cu masa totală de maximum 3,5 tone;
 • 6.000 lei/zi pentru autovehicule cu masa totală de peste 3,5 tone.

NOTÃ:

a) Taxele stabilite la punctele 1 şi 2 sunt considerate pentru programul de timp de noapte şi eliberate pe număr de înmatriculare.

b) Taxele de la pct 1 şi 2 se dublează pentru L.T.-urile eliberate la purtător.

c) Pentru programul de zi taxele calculate conform punctelor 1 şi 2, eventual masa totală în funcţie de solicitări - pct. "b" - se majorează cu 50% pentru programul de zi.

 

                                                                                                                                                                ANEXA NR. 2

                                                                                                                                                             la H.C.L. nr. 1/1996

P R O P U N E R I

privind orarul maximal de acces

Orarul maximal (an 1996):

1. Toate L.T.-urile eliberate vor avea înscris orarul în care este permis accesul.

2. Programul de zi:

a) între orele 6.00 - 8.00 pentru zonele explicate la art. 9, pct. "a" şi "c" din Regulament;

b) Între orele 6.00 - 8.00 şi 13.00 - 14.00 pentru zonele explicate la art. 9, pct. "b" din Regulament pentru aprovizionarea magazinelor cu produse alimentare uşor perisabile (produse lactate, produse de panificaţie, carne şi produse din carne);

c) Între orele 8.00 - 12.00 pentru zonele explicate la art. 9, pct. 5 din Regulament, pentru unităţi bancare.

3. Programul de noapte:

a) Între 18.00 - 6.00 pentru zonele explicate la art. 9, pct. "a" şi "c" din Regulament;

b) Între orele 21.00 - 6.00 pentru zonele explicate la pct. 9, litera "b" din Regulament.

4. Orarul stabilit la punctele 2 şi 3 este orarul maximal admis, acesta poate fi redus în funcţie de condiţiile concrete ale fiecărui solicitant, precum şi în funcţie de numărul de L.T.-uri eliberat pentru o anumită zonă, în vederea eliminării aglomerărilor.

5. În cazuri excepţionale şi bine întemeiate, orarul maximal poate fi majorat cu maximum 2 ore.

Majorarea programului se va face cu acceptul Comisiei de circulaţie municipală.