Hotărârea nr. 99/1993

CONCESIONARE TEREN PT. BISERICA ROMANO-CATOLICA "BLUMANA"

 

H O T Ã R Â R E A   NR. 99

din data de 30 septembrie 1993

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 30 septembrie 1993,

Analizând referatul Biroului de Evidenţă şi Gestionare a Patrimoniului, înregistrat sub nr. 20.594/1993, prin care se propune concesionarea fără licitaţie publică, a unui teren în suprafaţă de 2.295 m.p., în vederea construirii unui lăcaş de cult pentru Biserica Romano-Catolică "Blumăna" Braşov,

Având în vedere prevederile art. 12, alin "a" şi "b" din Legea nr. 50/1991 şi art. 4 din Decretul-Lege nr. 126/1990,

În temeiul art. 21, litera "g" şi 29 din Legea nr. 69/1991, a administraţiei publice locale,

H o t ă r ă ş t e:

ART. 1. Se aprobă concesionarea fără licitaţie publică a terenului situat în municipiul Braşov, str. Ştefan cel Mare, între blocurile 1, 3, 2, 6, înscris în C.F. nr. 27.616 sub nr.top. 7509/1/1, în suprafaţă de 2.295 m.p., pentru Biserica "Blumăna" Braşov.

Terenul se identifică conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 2. Concesionarea se face pe o perioadă de 99 ani, iar preţul terenului este de 25 lei/m.p.

ART. 3. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Biroul Evidenţă, Administrare şi Gestionare Patrimoniu, care va încheia contractul de concesiune.

 

                                                                                                                                          Preşedinte al şedinţei,

                                                                                                                                          GHEORGHE PUŞCAŞU