Hotărârea nr. 97/1993

REGULAMENT PRIVIND ELIBERAREA PERMISELOR DE LIBERA TRECERE.

 

H O T Ã R Â R E A    NR. 97

din data de 30 septembrie 1993

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 30 septembrie 1993,

Analizând proiectul Regulamentului privind eliberarea permiselor de liberă trecere în completarea Hotărârii nr. 49/1992, întocmit de Serviciul Gospodărie Comunală;

În temeiul art. 21, litera "f" şi art. 29 din Legea nr. 69/1991, a administraţiei publice locale,

H o t ă r ă ş t e:

ART. 1. Se aprobă Regulamentul privind eliberarea permiselor de liberă trecere, conform anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 2. Direcţia Tehnică va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

      

                                                                                                                                      Preşedinte al şedinţei,

                                                                                                                                      GHEORGHE  PUŞCAŞU

R E G U L A M E N T

privind eliberarea şi folosirea permiselor de liberă trecere potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 49/1992

1. Permisele de liberă trecere se eliberează agenţilor economici, la cererea acestora, pentru aprovizionarea magazinelor şi unităţilor aflate în zonele în care circulaţia rutieră este interzisă.

2. Permisul de liberă trecere se eliberează pentru fiecare mijloc de transport, pe baza certificatului de înmatriculare a autovehiculului aflat în dotarea agentului economic.

3. Permisele de liberă trecere nu pot fi folosite în scopul parcării autovehiculelor pe străzile pe care acestea au fost autorizate să circule.

4. În cazul în care un mijloc de transport, deţinător de permis pentru liberă trecere, a fost avariat, scos din circulaţie sau vândut, proprietarul acestuia poate solicita anularea L.T.-ului şi eliberarea unui nou permis pentru alt mijloc de transport din dotare proprie, cu condiţia ca acest nou mijloc de transport să corespundă ca tonaj pentru zona în care a fost emisă autorizaţia anterioară. Acest nou permis va fi valabil pe aceeaşi perioadă, fără plata unei taxe suplimentare.

5. Taxa pentru permisul de liberă trecere se achită anticipat eliberării acestuia şi nu este restituibilă chiar în situaţia avariei, scoaterii din circulaţie sau vânzării autovehiculului.

6. Permisul de liberă trecere este valabil pe perioada unui an calendaristic sau de la data eliberării până la sfârşitul anului în curs.

7. Cererile pentru eliberarea permiselor de liberă trecere vor fi analizate fiecare în parte, ţinându-se seama de următoarele:

a) pentru zona centrală delimitată de străzile: B-dul Eroilor, str. Mureşenilor, str. G. Bariţiu, Şirul Beethoven, str. Poarta Schei, str. N. Bălcescu, Piaţa Sfatului, str. Armata Română, str. Republicii se vor elibera permise de liberă trecere cu limitare de tonaj de până la 3,5 tone şi cu accesul permis, conform orarului şi taxelor aprobate de Consiliul Local;

b) pentru celelalte străzi din municipiu, pentru care sunt prevăzute interdicţii de circulaţie (acces interzis şi limitare de tonaj), se vor elibera permise pentru liberă trecere pentru autovehicule cu capacitate de până la 10 tone, conform orarului şi taxelor aprobate de Consiliul Local.

8. În fiecare permis de liberă trecere se vor înscrie în mod obligatoriu următoarele:

 • numărul de înmatriculare a autovehiculului şi numele proprietarului acestuia;
 • capacitatea autovehiculului (se va înschie după certificatul de înmatriculare care va fi prezentat în original şi xerocopie: copia certificatului va fi reţinută la dosar);
 • orele între care accesul este permis;
 • străzile din municipiu pe care autovehiculul autorizat are dreptul să circule;
 • perioada de valabilitate a permisului de liberă trecere;
 • obligativitatea conducătorilor auto de a prezenta permisul de liberă trecere, pentru verificarea datelor la solicitarea organelor de poliţie;
 • interdicţia privind folosirea permisului de liberă trecere în scopul parcării;
 • condiţiile prevăzute la punctul 3 din regulament cu privire la achitarea şi restituirea taxelor.

9. Permisul de liberă trecere este valabil numai în original, iar pentru verificarea datelor înscrise va fi expus la vedere, pe parbrizul autovehiculului.

10. Pentru mijloacele de transport înmatriculate în alte judeţe sau care nu au adresa garajului în municipiul Braşov şi care aprovizionează agenţii economici din municipiul Braşov, eliberarea permiselor de liberă trecere se va face la cererea agenţilor economici din municipiul Braşov. În această situaţie, L.T.-ul se va elibera pe numele agentului economic care îl solicită, fără număr de înmatriculare (la purtător), iar pentru un permis se va percepe taxa dublă faţă de cea aprobată de Consiliul Local.

11. Pentru deţinătorii de autovehicule care locuiesc în zonele cu interdicţii de circulaţie şi care au posibilitatea să gareze autovehiculele la domiciliu, în incintă, li se vor elibera gratuit permise de liberă trecere, în condiţiile art. 6 din prezentul regulament.

12. Sunt scutite de taxe şi pot circula fără permise de liberă trecere următoarele categorii de autovehicule:

 • autovehicule aparţinând poliţiei, pompierilor, salvării şi regiilor autonome care se deplasează la intervenţii;
 • autovehiculele destinate transportului de călători, autorizate să circule pe traseele aprobate de Consiliul Local;
 • autovehiculele utilitare ale agenţilor economici care au contracte de prestări de servicii cu Primăria şi care se deplasează cu acest scop;
 • autovehiculele instituţiilor care aprovizionează creşe, grădiniţe, spitale, cămine de bătrâni şi alte aşezăminte social-culturale şi de învăţământ de pe teritoriul municipiului şi care se deplasează cu acest scop.

13. Constituie contravenţii la prezentul regulament următoarele fapte dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracţiuni:

a) circulaţia autovehiculelor pe străzile cu interdicţii de circulaţie şi care nu au fost înscrise în permisele de liberă trecere;

b) depăşirea tonajului admis pentru zona în care se află autovehiculul;

c) nerespectarea orarului de aprovizionare înscris în perimisul de liberă trecere;

d) folosirea permisului de liberă trecere pentru parcarea autovehiculelor pe străzile pe care acestea au fost autorizate să circule.

14. Contravenţiile se constată şi se sancţionează potrivit prevederilor Decretului nr. 328/1966 privind circulaţia pe drumurile publice, modificat şi completat prin H.C.M. nr. 172/1982.

15. Permisele de liberă trecere se eliberează de către Primăria Municipiului Braşov prin Serviciul de Gospodărire Comunală.

16. Prezentul regulament intră în vigoare începând cu data de 01.01.1994.