Hotărârea nr. 96/1993

REGULAMENT PRIVIND ELIMINAREA DESEURILOR SI SALUBRITATE GENERALA.

 

H O T Ã R Â R E A   NR. 96

din data de 30 septembrie 1993

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 30 septembrie 1993,

Analizând proiectul Regulamentului privind eliminarea deşeurilor şi măsuri de salubritate generală, întocmit de Serviciul Amenajare Teritoriu, Protecţia Mediului, Cadastru Funciar şi Imobiliar,

În temeiul art. 21, literele "b" şi "m" şi art. 29 din Legea nr. 69/1991, a administraţiei publice locale;

H o t ă r ă ş t e:

ART. 1. Se aprobă Regulamentul privind eliminarea deşeurilor şi măsurile de salubritate generală, conform anexei 1, ce face parte integrantă din hotărâre.

ART. 2. Serviciul Amenajare Teritoriu, Protecţia Mediului şi R.A. "Comprest" vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

                                                                                                                                     Preşedinte al şedinţei,

                                                                                                                                      GHEORGHE PUŞCAŞU

R E G U L A M E N T

privind eliminarea deşeurilor şi măsuri de salubritate generală

Prezentul regulament este elaborat în scopul reducerii poluării municipiului Braşov de noxele provenite din propria funcţionare şi, în special, în problema deşeurilor menajere.

Considerându-se că acest regulament poate constitui un instrument care să ajute factorii implicaţi în depoluarea municipiului, prin mai buna cunoaştere a fenomenelor şi a factorilor de risc datorate noxelor provenite din deşeuri menajere, deşeuri industriale, zgomot şi noxelor provenite din circulaţie, precum şi prin studierea posibilităţilor de aplicare a soluţiilor propuse, se expun următoarele:

SECŢIUNEA 1. - DEŞEURI MENAJERE

Dispoziţiile prezentei secţiuni se aplică deşeurilor menajere şi deşeurilor provenind din colectivităţi, cum sunt: localurile şcolilor, restaurante, cantine, locuinţe, cu excepţia spitalelor.

ART. 1. Prezentarea deşeurilor în vederea colectării.

Persoanele deservite de un serviciu de colectare trebuie să prezinte deşeurile lor în condiţiile prevăzute de prezentul regulament.

Persoanele care nu sunt deservite de un asemenea serviciu, trebuie să-şi depună deşeurile într-un loc de recepţie, fixat prin decizia primarului municipiului şi în condiţiile şi modalităţile prevăzute în aceasta.

ART. 2. Produse  neadmise în deşeurile menajere.

Deşeurile menajere prezentate serviciului de colectare nu trebuie să conţină nici un produs sau obiect susceptibil, să explodeze (obiecte metalice de uz gospodăresc sau electrocasnice - frigider, cuptor, sobe, vase metalice, aparate radio-tv etc.) să aprindă resturile sau să deterioreze recipienţii, să rănească personalul care colectează deşeurile, să constituie pericole sau o imposibilitate practică pentru colectarea sau tratamentul lor.

Resturile cu părţi tăioase, trebuie în prealabil să fie învelite (sticlă, ambalaje din sticlă şi deşeuri metalice).

Este interzisă amestecarea gunoaielor menajere cu deşeuri infecţioase sau resturi anatomice de provenienţă spitalicească sau asimilată, cât şi deşeurile rezultate în urma sacrificării animalelor şi a hoiturilor de animale.

Este interzisă amestecarea gunoaielor menajere cu molozuri, rezultate din construcţii şi demolări, cu crengi rezultate din toaletarea copacilor.

SECŢIUNEA 2. - COLECTAREA GUNOIULUI MENAJER LA DOMICILIU

ART. 3. Recipienţii de colectare a gunoaielor menajere.

Caracteristicile recipienţilor destinaţi să conţină gunoaie menajere trebuie să răspundă condiţiilor fixate de autorităţile municipale, respectiv serviciului public, ce asigură gestiunea de colectare a gunoaielor menajere.

După modul de colectare adoptat, recipienţii utilizaţi trebuie să satisfacă în special prescripţiile de mai jos:

A. PUBELELE

Aceşti recipienţi trebuie să fie etanşi, insonori, prevăzuţi cu capac care să împiedice accesul muştelor, rozătoarelor şi altor animale. Trebuie construiţi din materiale greu combustibile. Partea inferioară trebuie astfel proiectată încât să asigure o bună stabilitate şi etanşeitate.

B. SACI DE UTILIZARE UNICÃ

Trebuie să fie din hârtie sau material plastic pentru colectarea gunoaielor menajere, să fie astfel dispuşi ca să se faciliteze introducerea gunoiului, să fie etanşi şi să fie acoperiţi sau legaţi la gură.

Sacii prezentaţi în vederea colectării lor trebuie să fie legaţi pentru orice risc de răspândire a gunoiului. În toate stadiile utilizării lor în imobile, sacii trebuie protejaţi de intemperii.

C. CONTAINERE PENTRU COLECTARE SPECIALIZATÃ (HÂRTIE, STICLÃ, FIER VECHI)

Containerele de dimensiuni mari, rulante sau transportabile pe şasiuri, nu trebuie să prezinte nici un pericol pentru utilizanţi, să sugereze cât mai bine tipul de material colectat în vederea reciclării, să permită pe cât posibil prin formă, structură şi sistem de colectare-descărcare o colectare strict specializată - pentru hârtie, sticlă, fier vechi. Acestea vor fi amplasate pe baza proiectelor de amplasament aprobate de Primăria Municpiului Braşov.

D. ALTE TIPURI DE RECIPIENŢI

Autoritatea municipală poate aproba şi alte tipuri de recipienţi după avizul autorităţii sanitare, ţinând cont de mijloacele de colectare şi de tratament existente. Dimensiunile şi greutatea acestor recipienţi, odată umpluţi, trebuie să fie astfel aleasă ca să nu constituie un obstacol la colectare.

ART. 4. Punerea la dispoziţia utilizatorilor a recipienţilor.

În imobilele colective, utilizatorii trebuie să golească gunoaiele menajere în recipienţii prevăzuţi în acest scop.

Asemenea recipienţi trebuie puşi la dispoziţia utilizatorilor în fiecare zi, chiar dacă colectarea nu este zilnică de către prestator.

Numărul recipienţilor trebuie să fie suficient, în aşa fel încât să se evite supraîncărcarea şi orice răspândire a gunoaielor menajere.

Pentru a fi cât mai aproape de utilizatori, recipienţii pot fi dispuşi în mai multe locuri.

Punerea la dispoziţie a recipienţilor, cât şi transportul lor către locul de ridicare de către serviciile de colectare, nu trebuie să se facă decât în părţile comune ale imobilului, excluzând orice parte de proprietate privată.

ART. 5. Amplasarea  recipienţilor pentru gunoaie menajere în imobilele colective.

Recipienţii puşi la dispoziţie pentru colectarea gunoaielor menajere trebuie să fie plasaţi în interiorul clădirii, în spaţii speciale, închise şi ventilate. Perimetrul trebuie să fie, la fel ca şi pereţii, din materiale impermeabile şi care nu putrezesc. Trebuie luate toate măsurile pentru împiedicarea pătrunderii rozătoarelor şi insectelor. Uşile acestor spaţii trebuie să se închidă etanş.

Este necesară prevederea spaţiului respectiv cu o sursă de apă şi un sistem de evacuare a apelor uzate (sifon de pardoseală) pentru a facilita întreţinerea, astfel ca nici mirosul şi nici alte emanaţii supărătoare să nu poată pătrunde în interiorul locuinţei. Aceste spaţii nu trebuie să aibă comunicaţii diverse cu locurile afectate locuinţelor, atelierelor sau depozitării jucăriilor pentru copii (biciclete, cărucioare etc.), spaţiilor destinate vânzării produselor alimentare şi spaţiilor de alimentaţie publică.

Dacă în unele clădiri vechi, construcţia nu permite crearea unor spaţii corespunzătoare, aşa cum se precizează mai sus, în funcţie de spaţiul disponibil, trebuie luate următoarele măsuri:

- fie amenajarea ca mai sus a spaţiilor pentru depozitarea recipienţilor goliţi, corect curăţaţi într-un loc unde nu deranjează ocupanţii imobilului. În orice caz, ei trebuie depozitaţi în locuri cu posibilitate de acces.

În aceste două cazuri trebuie amenajată o sursă de apă şi canalizare adecvate pentru a se putea face întreţinerea recipienţilor.

Pentru toate grupurile de locuit care cuprind mai mult de 50 de locuinţe sau localuri echivalente şi pentru toate imobilele colective se vor proiecta, cu consultarea serviciilor municipale intersate încă de la concepţie, toate disponibilităţile necesare în vederea ridicării uşoare a gunoaielor menajere în funcţie de posibilităţile serviciului de colectare.

În imobilele colective importante locurile de depozitare a recipienţilor de gunoaie sau de acces a utilajelor de colectare a lor, când se prevăd asemenea echipamente, trebuie să fie astfel proiectate şi asigurate, încât să nu se încalce nici una din prevederile descrise mai sus, să nu se permită accesul recipienţilor de capacitate mai mare şi a mijloacelor de colectare a acestora din căile de circulaţie publică.

ART. 6. Evacuarea gunoaielor prin tuburi de colectare.

Instalarea tuburilor de colectare într-un imobil trebuie să se facă conform dispoziţiilor legale la aceste instalaţii în imobilele de locuit.

Evacuarea gunoaielor menajere printr-un tub de golire care ajunge într-un loc special amenajat, nu se poate face decât pentru cele uscate nealterabile, fără excepţie, astfel ca să nu se producă dificultăţi în colectarea, evacuarea şi tratamentul gunoaielor sau apelor reziduale.

Este interzisă aruncarea în aceste tuburi de colectare a:

a) reziduurilor menajere lichide;

b) oricăror obiecte care ar putea înfunda sau deteriora conductele, să aprindă resturile, să intoxice sau să rănească pe cei puşi să înlăture aceste gunoaie menajere.

În vederea evacuării, aceste gunoaie care se introduc în locurile special amenajate, trebuie învelite corespunzător pentru a nu se împrăştia.

În capătul tubului unde se plasează recipientul de colectare trebuie prevăzut un dispozitiv special de racordare care să îndepărteze orice risc de împrăştiere a gunoaielor, pe sol sau în încăperea destinată colectării.

În cazul în care în părţile comune sunt instalate locuri pentru vidanjat, ele trebuie menţinute constant în stare de curăţenie.

Dacă tuburile de evacuare s-au înfundat, trebuie luate toate măsurile ca aceste instalaţii să nu ocazioneze nici o perturbaţie sonoră sau vreun miros pentru locatarii imobilului, pentru vecini sau pentru personalul de întreţinere.

ART. 7. Întreţinerea recipienţilor, locuri de colectare, platformelor de gunoi şi a tuburilor şi camerelor de colectare a gunoaielor.

Recipienţii pentru gunoaie menajere, locul lor de amplasare cât şi încăperile menţinute constant în stare de curăţenie, dezinvectate şi dezinsectate, ori de câte ori este nevoie. Cel puţin de două ori pe săptămână să se facă curăţenia recipienţilor şi a spaţiilor aferente lor. Aceasta nu trebuie să se facă pe căile publice de către agentul specializat, conform contractului.

Tuburile de evacuare sunt curăţate, dezinfectate şi dezinsectate periodic, cel puţin de două ori pe lună.

Ele sunt menţiunte în permanentă stare de funcţionare şi de curăţenie. Autorităţile sanitare pot prescrie, în caz de nevoie, măsuri de dezinfecţie şi dezinsecţie suplimentare.

Produsele utilizate pentru operaţiile de dezinfecţie şi dezinsecţie trebuie omologate şi să fie conforme cu reglementările în vigoare.

Aceste operaţii de întreţinere trebuie efectuate de agenţii economici autorizaţi pentru lucrări de acest fel şi nu trebuie să creeze nici un factor de risc sau o atingere a sănătăţii locatarilor imobilului.

SECŢIUNEA 3. - COLECTAREA CENTRALIZATÃ A DEŞEURILOR MENAJERE

ART. 8. Prezentarea deşeurilor menajere în vederea ridicării lor de către serviciul de colectare.

Scoaterea pe căile publice a recipienţilor cu gunoaie menajere în vederea ridicării lor de către serviciul de colectare nu trebuie să se facă decât în orele indicate şi conform modalităţilor fixate de autoritatea municipală. Aceste operaţii nu trebuie să cauzeze nici o jenă sau insalubrizare a căilor publice.

În cazul unei colectări selective, materialele separate de către locuitori (locatari) trebuie prezentate serviciului de colectare, conform modalităţii fixate de Primărie.

ART. 9. Reglementarea colectării.

Modalităţile care reglementează condiţiile de colectare a gunoaielor menajere şi cele de colectare selectivă a materialelor recuperabile, în special frecvenţa, orarul, recipienţilor utilizaţi, sunt definitive prin aprobarea Primăriei în contractele de prestări servicii.

Frecvenţa colectării deşeurilor fermentabile trebuie să fie cel puţin de trei ori pe săptămână şi zilnic de la unităţile de alimentaţie publică.

ART. 10. Protecţia sanitară în cursul colectării.

Manipularea trebuie să se facă evitându-se împrăştierea gunoaielor, murdărirea locului sau orice deteriorare a mediului din jur.

Supraîncărcarea este interzisă în toate fazele de colectare, mai ales la recipienţii de gunoi.

Dacă Primăria pune la dispoziţia locuitorilor recipienţi de capacitate mare în unele puncte, implantarea lor, amenajarea şi exploatarea trebuie astfel realizate să nu rezulte nici un inconvenient sau insalubritate pentru vecinătăţi, iar utilizarea lor să se poată face comod şi fără pericol. aceşti recipienţi trebuie să fie prevăzuţi cu capace sau trape, fixate de fiecare recipient, uşor manevrabile şi menţinute închise în tot timpul, cu excepţia perioadei necesare golirii recipienţilor cu gunoi adus de locatari.

Recipienţii de mare capacitate, fără dispozitive de închidere, sunt admişi numai pentru colectarea separată a materialelor nefermentabile.

ART. 11. Eliminarea deşeurilor.

Depozitarea la întâmplare a gunoaielor sau resturilor de orice natură, cât şi descărcarea gunoaielor menajere este interzisă (vezi Decizia nr. 10/1992).

După umplere, depozitele, platformele de gunoi existente sunt închise, conform procedeelor prevăzute în reglementările sanitare în vigoare.

Arderea în aer liber a gunoaielor menajere colectate şi a altor deşeuri (pneuri, plastic etc.) este interzisă.

Tratamentul gunoaielor menajere colectate trebuie să fie realizat conform dispoziţiilor prevăzute de reglementările în vigoare.

Distrugerea gunoaielor menajere şi a altor deşeuri cu ajutorul unui incinerator individual sau de imobil este interzisă.

ART. 12. Eliminarea deşeurilor incomode, altele decât cele menajere (caroserii de orice fel, molozuri, crengi din toaletări, anvelope, baterii şi acumulatori etc.).

Abandonarea pe căile publice a deşeurilor incomode sau în orice alt loc este interzisă.

În imobilele colective, dacă spaţiul permite, trebuie amenajat un loc de strângere a deşeurilor incomode în vederea eliminării lor de către serviciul de colectare, la cerere, în conformitate cu indicaţiile Primăriei.

Dacă nu există un serviciu special de colectare, fiecare gospodărie trebuie să depună gunoaiele incomode într-un loc precizat de Primăriei, de unde se face evacuarea.

ART. 13. Colectarea deşeurilor sortate: hârtie, sticlă, fier vechi.

În fiecare cartier se vor stabili amplasamente pentru depozitarea deşeurilor sortate: hârtie, sticlă, fier vechi.

SECŢIUNEA 4. - MÃSURI DE SALUBRIZARE GENERALE

ART. 14. Deversarea sau depozitarea materialelor uzate sau periculoase în general.

Este interzisă:

- Deversarea directă sau indirectă în râuri, lacuri, bălţi, canale, pe malurile lor sau în albie a materialelor uzate, a reziduurilor fermentabile de origine animală sau vegetală, a substanţelor solide sau lichide, toxice sau inflamabile, susceptibile să constituie un pericol sau o cauză de insalubritate, de a transmite apei un gust sau un miros rău, de a provoca un incendiu sau o explozie.

Pentru căile sau apele enumerate mai sus, această interdicţie vizează mai ales:

a) spălarea automobilelor;

b) golirea uleiului de motor sau a altor angrenaje mecanice;

c) golirea şi curăţarea echipamentelor sanitare ale caravanelor auto;

d) spălarea cisternelor, aparatelor sau maşinilor care transportă produse poluante sau toxice.

Aceste operaţiuni trebuie astfel făcute ca produsele deversate (de spălare, de curăţare etc.) să nu poată fi antrenate în apele subterane şi de suprafaţă, prin curgere sau infiltraţie.

Această interdicţie nu se aplică la deversarea apelor uzate de vidanje şi altor deşeuri care au făcut obiectul unui tratament (prelucrare) adecvat, conform reglementărilor în vigoare şi aprobate de autorităţile sanitare.

ART. 15. Descărcarea materiilor de vidanje.

Descărcarea şi deversarea materiilor de vidanje în orice loc este interzisă.

Este permisă în locuri amenajate după cum urmează:

 • provizoriu (temporar) în cisterne etanşe şi acoperite;
 • în uzine de tratare a căror funcţionare a fost în prealabil autorizată de Primărie şi de Agenţia pentru Protecţia Mediului Înconjurător (staţie de epurare);
 • în staţii de epurare, amenajate pentru a permite admiterea acestor materii fără inconveniente pentru funcţionarea lor, fie direct fie indirect prin intermediul reţelei aferente, dacă este aptă să le primească.

Tratamentul biologic al meteriilor de vidanje prin depozitarea în staţia de epurare sau într-un colector de ape uzate, nu se poate face decât după autorizarea de către serviciul care gestionează lucrările de colectare şi de tratare a apelor uzate, având avizul autorităţilor sanitare.

Depozitarea în staţia de epurare trebuie să răspundă următoarelor condiţii tehnice:

 • staţia nu trebuie să fie supraîncărcată şi trebuie să fie în bună stare de funcţionare; ea trebuie să fie echipată cu un dispozitiv de depozitare;
 • raportul debitelor de materii de vidanjare şi de afluent global admis la staţie trebuie să rămână sub 3%;
 • depozitarea într-un colector trebuie să respecte aceleaşi condiţii de diluţie şi de regularitate a calităţii şi cantităţii materiilor de vidanje ca în cazul depozitării în staţia de epurare.

Locurile de depozitare trebuie declarate la autorităţile sanitare şi autorizate, conform reglementărilor în vigoare.

ART. 16. Bălţi şi mlaştini.

Crearea acestora nu se poate face decât cu autorizarea primăriei. Implantarea lor trebuie să satisfacă prescripţiile generale sau particulare cu privire la perimetrele de protecţie a surselor, puţurilor forate sau captărilor de apă.

Se interzice, deci, amplasarea lor la mai puţin de 35 metri de:

 • izvoare şi foraje;
 • fântâni;
 • apeducte de apă potabilă în scurgere liberă;
 • instalaţii de depozitare subterană sau semiîngropată de apă, destinate alimentării oamenilor sau animalelor sau la igienizarea culturilor inundate;
 • sub 50 m de imobilele locuite sau de obiecei ocupate de terţi, zonele de distracţie sau clădirile care adăpostesc public, cu excepţia instalaţiilor de camping.

Bălţile şi mlaştinile sunt tratate ori de câte ori este necesar împotriva ţânţarilor.

Este interzis ca acestea să deverseze în cursuri de apă.

În nici un caz deversarea apelor uzate de orice natură ar fi acestea nu poate fi tolerată în aceste bălţi.

ART. 17. Rozătoarele.

Proprietarii de imobile sau localuri publice private, directorii instituţiilor publice trebuie să ia toate măsurile pentru a sista infectarea cu rozătoare şi să întreţină constant curăţenia localurilor ce le administrează.

În colaborare cu prestatorii, ei trebuie să verifice periodic dacă beciurile, antrepozitele, localurile comerciale, canalizarea, încăperile pentru pubele (containere, grajdurile animalelor domestice etc.) nu sunt invadate de aceşti dăunători şi să evacueze orice depozit de resturi şi deşeuri susceptibile de a-i atrage.

Dacă se constată prezenţa rozătoarelor, persoanele vizate în alineatul de mai sus trebuie să ia fără întârziere măsurile prescrise de autorităţile sanitare în vederea asigurării distrugerii lor. Aceste obligaţii se impun cu ocazia demolării imobilelor şi pe şantierele de construcţii.

ART. 18. Aruncarea de alimente la animale. Protecţia contra animalelor sălbatice, câinilor vagabonzi, porumbeilor.

Se interzice să se arunce sau să se depoziteze hrană în toate localurile publice pentru a atrage animelele vagabonde, sălbatice sau alte asemenea. Această practică este interzisă şi în locuri private dacă riscă să constituie o jenă pentru vecinătate sau să atragă rozătoarele.

ART. 19. Insectele.

Bazinele decorative sau de stropit, vasele, adăpătorile pentru animale etc., trebuie golite complet şi curăţate cel puţin o dată pe săptămână. Bazinele de alimentare cu apă, altele decât cele pentru apă potabilă trebuie acoperite. La fel cisternele neutilizate trebuie suprimate, precum şi rezervoarele abandonate. Cele în funcţiune trebuie separate la ieşire printr-un sifon, gura de aerisire trebuie prevăzută cu un capac metalic, prevăzut cu o sită inoxidabilă.

Gura de aerisire a foselor septice trebuie prevăzută cu un echipament identitc. Latrinele trebuie tratate pentru distrugerea larvelor în mod regulat cu produse larvicide (autorizate) aprobate.

ART. 20. Protecţia locurilor publice contra prafului.

Auritatea municipală defineşte prin decizie publică regulile generale de igienă ce trebuie respectate în locurile publice şi în mijloacele de transport în comun în vederea prevenirii riscurilor imputabile dejecţiilor de orice natură ar fi ele.

Vehiculele serviciilor de transport în comun, dacă sunt folosite zilnic, sunt curăţate de cel puţin o dată pe zi.

ART. 22. Curăţenia căilor şi spaţiilor publice.

Căile şi spaţiile publice trebuie ţinute curate.

Utilizatorii căilor publice şi proprietarii riverani sunt obligaţi să evite orice cauză de murdărie a acestora. Faţă de cele de mai sus, ei trebuie să respecte prescripţiile următoare:

- Pe căile destinate circulaţiei publice unde serviciul de curăţenie nu este asigurat de municipalitate, proprietarii riverani trebuie, fiecare, în dreptul proprietăţii pe o lărgime egală cu cea a trotuarului sau până la axul drumului, să măture.

ART. 23. Măsuri generale de curăţeni sau de salubritate.

Este interzisă efectuarea de depozite de orice natură ar fi, fără autorizarea specială, pe orice parte a unei căi publice, de a pune sau arunca gunoaie sau reziduurie de orice natură.

Este, de asemenea, interzisă abandonarea, depozitarea sau aruncarea pe orice parte a căii publice cât şi în edificiile sau amenajările de utilitate publică sau pe băncile de pe străzi sau promenade, de hârtii, imprimate, ziare, prospecte, reclame, cutii, ambalaje diverse şi, în general, orice obiecte sau materii susceptibile să murdărească sau să împiedice folosirea unei părţi a acestei căi publice.

Este interzisă aruncarea, depozitarea sau abandonarea cojilor sau resturilor de fructe, legume şi seminţe, şi, în general, orice produse, resturi de origine animală sau vegetală susceptibile să murdărească sau să provoace căderea, alunecarea pe căile publice.

Această interdicţie se extinde la grăunţe, coji de seminţe, coji de pâine sau alimente de orice fel, atât pe căile publice cât şi la ferestre, balcoane şi părţile exterioare ale imobilelor riverane şi vizează, de asemenea, în mod special produsele sau obiectele periculoase sau toxice care pot fi găsite de copii, precum şi orice recipienţi, conţinând sau care au conţinut produse inflamabile, fără să fi fost cu grijă depozitate.

Faţadele imobilelor şi terenul riveran trebuie să fie curate.

Afişajul, dacă nu este interzis, trebuie executat şi menţinut în condiţii satisfăcătoare de curăţenie.

Este interzisă aplicarea de inscripţii sau afişe, fluturaşi sau prospecte etc., altele decât cele aprobate conform reglementărilor în vigoare.

Obiectele şi plantele, cât şi lenjeria puse pe balcon şi ferestre nu trebuie să creeze insalubritate sau să constituie un pericol sau o jenă pentru trecători sau colocatari.

Recipienţii plasaţi la dispoziţia publicului şi destinaţi colectării resturilor trebuie goliţi pentru a se evita debordarea şi curăţaţi ori de câte ori este necesar.

Măsurile de dezinfecţie şi dezinsecţie suplimentare pot fi ordonate de autorităţile sanitare în caz de nevoie.

Întreţinerea cabinelor W.C. şi a pişoarelor publice este asigurată, conform relementărilor în vigoare de către proprietarul sau concesionarii autorizaţi.

Accesul în zonele de joacă, bazine de nisip este interzis animalelor. Nisipul trebuie schimbat sau dezinfectat ori de câte ori este nevoie.

ART. 24. Aruncarea apelor uzate pe căile publice.

Orice aruncare a apelor menajere sau de altă natură pe căile publice este interzisă, chiar dacă se face la rădăcina arborilor. Fac excepţie, apele provenite de la spălarea faţadelor, caselor şi trotuarelor din faţa magazinelor, astfel încât incomodarea căilor publice să fie redusă la minimum.

ART. 25. Transportul de orice natură.

Independent de măsurile particulare care privesc transportul unor deşeuri şi materii uzate, transportul de orice natură trebuie să se facă în asemenea condiţii încât căile publice, trecătorii şi ocupanţii imobilelor riverane să nu fie murdăriţi sau incomodaţi.

ART. 26. Animalele. (Câinii vagabonzi, porumbeii bagabonzi).

Este interzisă lăsarea animalelor domestice pe stradă, în pieţe publice sau în alte puncte ale căilor publice, cât şi în hale şi pieţe alimentare.

Este interzisă abandonarea animalelor pe căile publice sau în parcuri şi grădini.

Câinii nu pot circula pe căile publice în zona urbană decât dacă sunt ţinuţi în lesă.

Zonele şi străzile pe care se pot creşte animalele domestice sau păsări sunt stabilite de Decizia Primăriei nr. 60/1993.

ART. 27. Pieţele.

Independent de prescripţiile particulare care figurează în prezenta reglementare, pieţele descoperite care se ţin pe căile publice trebuie să satisfacă următoarele dispoziţii:

 • trebuie ţinute curate. Comercianţii care desfăşoară activitatea în aceste pieţe trebuie să-şi strângă resturile şi să le depună în recipienţi închişi prevăzuţi pentru aceasta sau în saci de hârtie, dacă acest mod de colectare este autorizat, astfel încât să evite împrăştierea deşeurilor şi a elementelor uşoare în timpul funcţionării pieţei. La sfârşitul activităţii, deşeurile sunt adunate pentru a fi evacuate imediat. Locul de amplasare a gunoaielor este curăţat prin măturare, spălare şi, dacă este cazul, dezinfectate;
 • este interzis ca vânzătorii ambulanţi să arunce pe căile publice resturi, deşeuri şi ambalaje; ei trebuie să-şi păstreze locul de vânzare curat.

ART. 28. Situaţia şantierelor.

Antreprenorii lucrărilor executate pe căile publice sau în interiorul proprietăţilor private trebuie să păstreze căile publice în stare de curăţenie în jurul şantierului sau atelierului. Ei trebuie să asigure scurgerea liberă a apelor pluviale.

La nivelul trotuarului trebuie să se asigure un pasaj protejat pentru pietoni.

Şantierele deschise pe căile publice sau la marginea lor trebuie să fie închise, asigurându-se o protecţie şi o interdicţie a intrării străinilor în incintă.

ART. 29. Zăpada şi gheaţa.

Dispoziţii ale Primăriei vor fixa obligaţiile speciale ale riveranilor căilor publice în timpul îngheţului şi ninsorii.

SECŢIUNEA 5. - OBLIGAŢII ŞI RÃSPUNDERI ALE PRESTATORILOR DE SERVICII PENTRU COLECTAREA GUNOAIELOR MENAJERE

ART. 30. Prestatorul de servicii, în calitate de executant, are următoarele obligaţii principale:

a) sesizarea beneficiarilor asupra neconformităţii prevederilor contractuale în vederea soluţionării;

b) obţine acordurile şi avizele prevăzute de lege şi a autorizaţiei de construcţie pentru platformele gospodăreşti;

c) asigură verificarea execuţiei prestării de serviciu de colectare a gunoaielor prin controlori sau agenţi economici pe tot parcursul procesului de colectare, inclusiv depozitare în rampa de gunoaie menajere;

d) asigură recepţia lucrărilor de colectare în vederea decontării acestora.

SECŢIUNEA 6. - SANCŢIUNI

ART.  31. Constituie contravenţie la prevederile prezentului regulament următoarele fapte, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât potrivit legii penale să fie considerate infracţiuni şi să se sancţioneze cu amendă:

1. de la 50.000  100.000 lei:

a) neîntreţinerea în stare de funcţionare a recipienţilor de colectare a gunoaielor menajere (pubele de gunoi, containere metalice - beneficiarii acestor containere de mari dimensiuni sunt  prestatori);

b) amplasarea recipienţilor pe platformele de gunoi fără aprobarea amplasamentului de către Primărie;

c) nespălarea ritmică a recipienţilor;

d) neîntreţinerea camerelor de pubele şi a tubului de colectare a gunoiului;

e) nerespectarea programului pentru prezentarea în vederea ridicării recipienţilor şi a colectării gunoiului menajer de către serviciile de salubritate;

f) arderea în aer liber sau în recipienţi a gunoaielor şi altor deşeuri;

g) distrugerea gunoaielor şi a altor deşeurilor cu ajutorul unui incinerator individual sau de imobil;

h) spălarea automobilelor şi a altor vehicule pe domeniul public;

i) golirea sau aruncarea pe staţiile publice a uleiului de motor sau angrenaje mecanice;

j) golirea şi curăţarea echipamentelor sanitare ale caravanelor auto;

k) amestecarea gunoaielor menajere cu deşeuri infecţioase sau resturi anatomice de provenienţă spitalicească sau asimilată cât şi a deşeurilor rezultate în urma sacrificării animalelor şi a hoiturilor de animale, precum şi cu molozuri rezultate din construcţii, demolări sau crengi rezultate din toaletarea pomilor;

l) depozitarea gunoiului menajer sau a resturilor de orice natură în alte locuri decât cele destinate în acest scop;

m) aruncarea de reziduuri menajere lichide în recipiente sau tuburi de colectare, a oricăror obiecte care ar putea înfunda sau deteriora conductele, să aprindă resturile, să intoxice sau să rănească personalul pus să înlăture aceste gunoaie menajere;

n) scoaterea pe căile publice a recipienţilor cu gunoaie menajere în vederea ridicării lor de către serviciul de salubritate în alte zile şi alte ore decât cele stabilite între utilizatori şi prestator sau conform modalităţilor fixate de autoritatea municipală.

2. de la 100.000 - 500.000 lei şi cu imputarea contravalorii lucrărilor de readucere a terenului la starea iniţială:

a) realizarea fără autorizaţie a rampelor pentru gunoi sau depozitarea molozului provenit din lucrări de construcţii sau demolări pe domeniul public;

b) spălarea cisternelor, aparatelor sau maşinilor care conţin produse puternic poluante sau toxice pe domeniul public;

c) abandonarea pe căile publice sau în oricare loc la întâmplare a deşeurilor incomode de orice fel;

d) descărcarea şi deversarea materiilor din vidanje la întâmplare;

e) deversarea bălţilor, mlaştinilor, a apelor uzate sau dejecţiilor animale în cursuri de apă sau canalizare pluvială de pe căile publice;

f) lăsarea sau abandonarea animalelor domestice pe domeniul public;

g) murădirea domeniului public prin scurgerile de combustibil sau lubrifianţi de la mijloacele de transport;

h) deţinerea de animale de pază sau agrement fără aprobare (câini, pisici, porumbei).

DISPOZIŢII FINALE

Prezentul regulament este elaborat de Primăria Municipiului Braşov şi aprobat de către Consiliul Local al Municipiului Braşov.

Autorizarea de construire a lucrărilor pentru platforme de gunoi se va elibera în baza Legii nr. 50/1991.

Prezentul regulament intră în vigoare în 30 de zile de la data aprobării în Consiliul Local.

                                                                                                           *

                                                                                           *                               *

Pentru contravenţiile ce se constată în legătură cu afectarea mediului înconjurător se vor aplica amenzile din regulamentul de protecţia mediului.

Contravenţiile prevăzute în prezentul regulament se constată şi se sancţionează în baza procesului-verbal de contravenţie de către primar şi împuterniciţii acestuia, de consilierii săi, de inspectorii angajaţi de Primărie, de organele de poliţie, de medicii veterinari.

Agentul constatator obligă agenţii economici care au provocat infracţiunea să readucă la starea iniţială terenul afectat.

Pentru prestatorii de servicii care încalcă prevederile prezentului regulament, în afară de amenda aplicată, li se va suspenda pe o perioadă de 6 luni autorizaţia de funcţionare, atribuţiile contractuale fiind preluate de at prestator.

Pentru acele persoane care recidivează în săvârşirea aceleiaşi infracţiuni amenzile se vor tripla.