Hotărârea nr. 94/1993

MAJORAREA IMPOZITELOR SI TAXELOR INCEPAND CU 01.01.1994

 

H O T Ã R Â R E A   NR. 94

din data de 30 septembrie 1993

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 30 septembrie 1993,

Analizând referatul nr. 21.196/1993 al Direcţiei Economice, prin care se propune majorarea impozitelor şi taxelor din competenţa Consiliului Local, începând cu 1 ianuarie 1994,

Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat nr. 21/1993 şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 15/1992, aprobată prin Legea nr. 114/1992,

În temeiul art. 21, litera "g" şi art. 29 din Legea nr. 69/1991, a administraţiei publice locale,

H o t ă r ă ş t e:

ART. 1. Se aprobă majorarea nivelurilor impozitelor şi taxelor din competenţa Consiliului Local, începând cu data de 1 ianuarie  1994, conform anexei, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 2. Direcţia Economică va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

                                                                                                                                      Preşedinte al şedinţei,

                                                                                                                                      GHEORGHE PUŞCAŞU


                                                                                                                                                                                   ANEXA
                                                                                                                                                                       La Hotărârea nr. 94

_____________________________________________________________________________________________
                            Denumire impozite şi taxe, alte venituri                                                                           cota de majorare

_____________________________________________________________________________________________
II.3.1 Impozitul pe clădiri şi taxa asupra mijloacelor de transport de la persoane juridice                           30%
II.5. Impozitul pe clădire populaţiei                                                                                                                           30%
II.6. Impozitul pe terenurile populaţiei din municipii şi oraşe                                                                             30%
II.7. Taxă asupra mijloacelor de transport deţinute de persoane fizice                                                            40%
II.8. Taxe de timbru asupra succesiunilor şi alte taxe de timbru de la populaţie prevăzute de
         Legea bugetului de stat                                                                                                                                     40%
II.9. Alte impozite şi taxe de la populaţie din care
 taxe pentru eliberarea autorizaţiilor în domeniul construcţiilor;
 taxe asupra vinurilor şi rachiurilor naturale;
 taxa de publicitate, afişaj şi reclamă;                                                                                                                   40%
 taxe pentru folosirea locurilor publice de desfacere;
 taxe pentru vizitarea muzeelor, caselor memoriale, monumentelor
                         istorice, de arhitectură şi arheologie.
_______________________________________________________________________________________________