Hotărârea nr. 92/1993

AJUTOR BANESC EXCEPTIONAL PT. NEGOITA MARIN.

 

H O T Ã R Â R E A    NR. 92

din data de 31 august 1993

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 31 august 1993,

Analizând referatul Serviciului Juridic şi Tutelă, prin care se propune acordarea unui ajutor bănesc excepţional cetăţeanului Negoiţă Marin, domiciliat în municipiul Braşov, str. Independenţei nr. 94, sc. B, ap. 7, angajat la Universitatea "Transilvania" Braşov, ca tehnician, a cărui soţie a decedat la 25 iulie 1993, iar în îngrijirea sa au rămas 10 copii, dintre care 8 minori, unul şomer şi unul aflat în armată;

În temeiul art. 21, litera "a" şi art. 29 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991,

H o t ă r ă ş t e:

ART. 1. S acordă cetăţeanului Negoiţă Marin, domiciliat în municipiul Braşov, str. Independenţei nr. 94, sc. B, ap. 7, un ajutor bănesc excepţional în valoare de 60.000 (şaizeci mii lei) din sumele provenite din donaţiile făcute de concesionarii terenurilor din Centrul Civic al municipiului Braşov.

Suma de 30.000 (treizeci mii lei) se va asigura de Asociaţia Comprest R.A. - Proiect S.A. Braşov, iar suma de 30.000 (treizeci mii lei) se va plăti de Primărie din sumele neridicate de către sportivii premiaţi la Olimpiadă în anul 1992.

ART. 2. Direcţia Economică şi Asociaţia Comprest R.A. - Proiect S.A. vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

                                                                                                                                       Preşedinte al şedinţei,

                                                                                                                                             RADU  PÃUN