Hotărârea nr. 91/1993

SCUTIRE DE TAXA PT. LIBERA TRECERE LA UNITATILE BUGETARE.

 

H O T Ã R Â R E A   NR. 91

din data de 31 august 1993

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 31 august 1993,

Analizând referatul Serviciului de Gospodărire Comunală, înregistrat sub nr. 12.821/1993, prin care se propune scutirea unităţilor bugetare, aparţinând Direcţiei Sanitare şi Inspectoratului Şcolar, de taxele care se percep pentru eliberarea permiselor de liberă trecere, eliberate în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 49/1992,

Având în vedere dispoziţiile art. 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 15/1992, alin. 2,

În temeiul art. 21, litera "e" şi 29 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991,

H o t ă r ă ş t e:

ART. 1. Se aprobă scutirea de taxele speciale pentru eliberarea permiselor de liberă trecere pentru unităţile bugetare, aparţinând Direcţiei Sanitare a judeţului Braşov şi Inspectoratului Şcolar.

ART. 2. Serviciul de Gospodărire Comunală va aduce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

                                                                                                                                       Preşedinte al şedinţei,

                                                                                                                                               RADU  PÃUN