Hotărârea nr. 90/1993

MODIFICAREA REGULAMENTULUI DE REPARTIZARE A LOCUINTELOR.

 

H O T Ã R Â R E A   NR. 90

din data de 31 august 1993

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data 31 august 1993,

Analizând referatul Biroului Spaţiu Locativ înregistrat sub nr. 19.025/1993, prin care se propune ca audienţele pentru solicitarea locuinţelor să se ţină de către asociaţiile şi instituţiile care au reprezentanţi în Comisia municipală pentru repartizarea locuinţelor, urmând ca această comisie să discute, în plen, numai dosarele prezentate de aceste asociaţii;

Având în vedere cererile mari de locuinţe care există în municipiul Braşov şi imposibilitatea soluţionării acestora, precum şi necesitatea asigurării unei protecţii sociale pentru angajaţii unităţilor bugetare şi ai regiilor autonome cu capital de stat sub autoritatea Consiliului Local;

În temeiul art. 21, litera "e" şi 29 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991,

H o t ă r ă ş t e:

ART. 1. Începând cu data de 1 septembrie 1993, comisia pentru repartizarea locuinţelor, organizată în baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Braşov nr. 15/1992, modificată ulterior, nu mai organizează audienţe. Solicitările de locuinţă se vor adresa direct asociaţiilor sau instituţiilor din care fac parte sau în care sunt angajate persoanele respective (pensionari, răniţi sau urmaşi ai celor decedaţi, luptători, handicapaţi, sindicate), care sunt obligate să organizeze audienţe la propriul sediu.

ART. 2. Reprezentanţii acestor asociaţii se vor întruni lunar, la convocarea şefului Biroului Spaţiu Locativ, pentru discutarea dosarelor şi repartizarea locuinţelor.

Şedinţele de repartizare a locuinţelor nu pot avea loc fără participarea unui consilier, membru al Comisiei de specialitate nr. 1.

ART. 3. Comisia pentru repartizarea locuinţelor îşi va desfăşura activitatea după regulamentul său de procedură, aprobat de Primar.

ART. 4. La repartizarea locuinţelor angajaţii regiilor autonome de sub autoritatea Consiliului Local se asimilează, ca prioritate, cu angajaţii din unităţile bugetare.

ART. 5. Prezenta hotărâre modifică orice dispoziţie anterioară.

ART. 6. Biroul Spaţiu Locativ şi R.A. RIAL vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

                                                                                                                                       Preşedinte al şedinţei,

                                                                                                                                               RADU  PÃUN