Hotărârea nr. 9/1993

APROBARE VANZARE PRIN LICITATIE PUBLICA A UNUI NUMAR DE 40 DE APARTAMENTE AFLATE IN CURS DE EXECUTIE - BD.VLAHUTA BL.1A SC.A

 

H O T Ã R Â R E A    NR. 9

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 5 februarie 1993,

Analizând referatele Serviciului tehnic-investiţii nr. 2129 şi 2465/1993, prin care se propune vânzarea prin licitaţie publică a unui număr de 40 de locuinţe aflate în curs de edificare în Blocul 1, scara A, B-dul Alexandru Vlahuţă, întrucât pentru aceasta nu mai există surse de finanţare, precum şi stabilirea preţului terenului pentru zona respectivă, acest preţ urmând să fie inclus în costul locuinţelor şi să treacă în proprietatea dobânditorilor acestora;

Având în vedere dispoziţiile art. 2 şi 10 din Legea nr. 85/1992, precum şi H.G. nr. 658/1992;

În temeiul art. 21, litera "g" şi 29 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991,

H o t ă r ă ş t e:

ART. 1. Se aprobă vânzarea prin licitaţie publică a unui număr de 40 de apartamente aflate în curs de execuţie şi nerepartizate nominal situate în municipiul Braşov, B-dul Alexandru Vlahuţă, bl. 1, sc.A.

ART. 2. Preţul terenului se include în valoarea apartamentelor şi este de 25.000 (douăzeci şi cinci mii lei pe metru pătrat).

              În cazul în care o locuinţă se adjudecă de către o persoană din rândul celor care nu pot dobândi terenuri în proprietate, cu acesta se încheie contract de concesionare, luându-se în calcul acelaşi preţ.

ART. 3. Se aprobă componenţa comisiei de licitaţie, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 4. Serviciul tehnic-investiţii şi R.A. COMPREST vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

                                                                                                                                       Preşedinte al şedinţei,

                                                                                                                                      CONSTANTIN  IVASIUC