Hotărârea nr. 89/1993

CONCESIONAREA TERENULUI PT. BISERICA BAPTISTA "SPERANTA".

 

H O T Ã R Â R E A    NR. 89

din data de 31 august 1993

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 31 august 1993,

Analizând referatul Biroului de Evidenţă, Administrare şi Gestionare a Patrimoniului, înregistrat sub nr. 11.903/1993, prin care se propune concesionarea fără licitaţie publică, a unui teren în suprafaţă de 2.100 m.p, în vederea construirii unui lăcaş de cult pentru Biserica Creştină Baptistă "Speranţa" Braşov;

Având în vedere dispoziţiile art. 4 din Decretul-Lege nr. 127/1990 şi ale art. 12 din Legea nr. 50/1991;

În temeiul art. 21, litera "g" şi 29 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991,

H o t ă r ă ş t e:

ART. 1. Se aprobă concesionarea fără licitaţie publică a terenului situat în municipiul Braşov, str. Soarelui, între blocurile 3A, 5, 9, 11, 13, înscris în C.F. nr. 27.616 Braşov, sub nr.top. 7563/3/1, în suprafaţă de 2.100 m.p., pentru Biserica Creştină Baptistă "Speranţa" Braşov. Terenul se identifică potrivit anexei ce face parte din prezenta hotărâre.

ART. 2. Concesionarea se face pe o perioadă de 99 ani, iar preţul terenului este de 25 lei/m.p./an.

ART. 3. Biroul Evidenţă-Administrare şi Gestionare a Patrimoniului va aduce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

                                                                                                                                        Preşedinte al şedinţei,

                                                                                                                                               RADU   PÃUN