Hotărârea nr. 88/1993

MODIFICAREA ORGANIGRAMEI APARATULUI PROPRIU AL CONSILIULUI LOCAL

 

 

H O T àR  R E A   NR. 88

din data de 31 august 1993

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 31 august 1993,

Analizând referatul primarului înregistrat sub nr. 19.060/1993, prin care se propune înfiinţarea unui serviciu de control format din 8 inspectori şi un şef-serviciu, a unui post de şef-cabinet viceprimar şi a unui post de inspector în cadrul Serviciului Secretariat-Registratură-Arhivă;

În temeiul art. 21, litera "a" şi 29 din Legea administraţiei publice locale;

H o t ă r ă ş t e:

ART. 1. Se aprobă modificarea organigramei aparatului propriu al Consiliului Local, după cum urmează:

a) înfiinţarea unui serviciu de control format din şef-serviciu cu studii superioare şi 8 inspectori de teren, în subordinea directă a primarului;

b) suplimentarea numărului de posturi în cadrul Biroului Protocol-Relaţii Publice şi structuri asociative, cu un post de şef cabinet viceprimar.

ART. 2. Direcţia Economică va aduce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

                                                                                                                                       Preşedinte al şedinţei,

                                                                                                                                             RADU   PÃUN