Hotărârea nr. 87/1993

REGULAMENT PRIVIND INCHIDEREA BALCOANELOR.

 

H O T Ã R Â R E A   NR. 87

din data de 31 august 1993

Consiliul Local al Municipiului Braşov,  întrunit în şedinţă la data de 31 august 1993,

Analizând proiectul Regulamentului privind modalitatea de închidere a logiilor şi balcoanelor şi posibilitatea construirii la parterul blocurilor a unor logii şi balcoane, întocmit de Serviciul de Arhitectură şi Urbanism;

În temeiul art. 21, litera "n" şi 29 din Legea nr. 69/1991, a administraţiei publice locale;

H o t ă r ă ş t e:

ART. 1. Se aprobă Regulamentul privind modalitatea de închidere a logiilor şi balcoanelor şi posibilitatea construirii la parterul blocurilor de locuit a unor logii şi balcoane, conform anexelor 1 şi 2 ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 2. Serviciul Arhitectură-Urbanism va aduce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

                                                                                                                                         Preşedinte al şedinţei,

                                                                                                                                               RADU   PÃUN

 

 

                                                                                                                                                                                ANEXA 1

R E G U L A M E N T

privind modalitatea de închidere a logiilor şi balcoanelor în municipiul Braşov, precum şi posibilitatea construirii la parterul blocurilor de locuit în comun a unor logii şi balcoane

ART. 1. a) În municipiul Braşov, logiile şi balcoanele blocurilor de locuit în comun se pot închide prin construcţii uşoare din profile metalice sau din lemn şi sticlă;

b) Propunerile de închideri se autorizează unitar pentru un bloc punct sau pentru o scară la blocurile de tip lamă. Nu se admit cereri pentru un singur apartament sau câteva apartamente;

c) Certificatul de urbanism se va elibera pe numele asociaţiei de locatari şi nu pe numele unor persoane fizice, asociaţiei de calitate de beneficiar revenindu-i obligaţia de a urmări respectarea proiectului autorizat;

d) Pentru eliberarea certificatului de urbanism sunt necesare următoarele acte:

 • cerere tip pentru certificat, completată în numele asociaţiei de locatari;
 • planul de situaţie sc. 1-500 întocmit corect în care să se prezinte şi vecinătăţile.

e) În urma eliberării certificatului de urbanism se va elibera autorizaţia de construcţie conform cerinţelor Legii nr. 50/1991. Pentru autorizaţie se solicită următoarele:

 • copia xerox a certificatului de urbanism;
 • proiectul de închidere a logiilor şi balcoanelor în două exemplare, un exemplar înapoindu-se ştampilat o dată cu autorizaţia;
 • avizele cerute prin certificatul de urbanism.

ART. 2. Nu se admit închideri de balcoane sau porţiuni de balcoane pentru cele care nu respectă verticala blocurilor. Nu se admit construcţii de învelitori pentru balcoane, cu excepţia celor de la ultimul nivel şi care nu au avut prin proiectare consolă de balcon.

ART. 3. Pentru toate închiderile de balcoane şi logii care nu au respectat condiţiile avute prin certificatul de urbanism sau au încălcat autorizaţia autorizaţia de construcţie se vor aplica prevederile Legii nr. 50/1991, cap. IV, art. 26, "a".

ART. 4. Vopsirea montanţilor metalici sau lemn se va face numai cu culoarea indicată prin autorizaţie.

ART. 5. Nu se admit închideri din tablă sau lemn şi nici închideri din elemente prefabricate, b.c.a., zidărie.

ART. 6. a) De la data anunţării prin presă a aprobării prezentului regulament în termen de 30 zile toate asociaţiile de locatari ale blocurilor de locuit, inclusiv blocurile aparţinând asociaţiilor comerciale sau regii, vor depune cererile pentru eliberarea certificatelor de urbanism;

b) În cazul în care la un bloc s-au închis balcoanele în mod unitar, respectându-se aliniamentul şi normele de estetică urbană nu se vor aplica amenzi, dar se va solicta certificat de urbanism şi autorizaţie de construcţie;

c) Celor care şi-au închis balcoanele într-un mod diferit de cel general al blocului li se va indica modificarea închiderilor fără a li se aplica amenzi, iar în cazul în care nu execută această somaţie, li se vor aplica individual prevederile Legii nr. 50/1991, cap. IP, art. 26, "a";

d) în cazul în care închiderile la blocul respectiv sunt considerate necorespunzătoare, se va da somaţie de dezafectare şi de respectare a proiectului înaintat şi autorizat, în caz contrar aplicându-se prevederile legii;

e) Toţi cei care şi-au construit fără autorizaţii, închideri de balcoane şi logii şi după 60 de zile nu şi-au depus cererile de certificat de urbanism, conform Legii nr. 50/1991, sunt consideraţi a fi comis infracţiuni şi vor suporta rigorile legii, conform cap. IV, art. 26, "a".

ART. 7. Pentru parterele unor blocuri se poate admite realizarea unor balcoane dacă acestea sunt în aliniament cu cele de la etaje, dacă nu deranjează prin poziţia lor racorduri şi branşamente, dacă se pot încadra în estetica generală a blocurilor.

ART. 8. Nu se admite construcţia la parterul blocurilor a balcoanelor spre arterele importante ale oraşului (conform anexei prezentului regulament).

ART. 9. Materialele din care pot fi realizate aceste balcoane trebuie să fie similare cu cele de la etaje.

ART. 10. Este interzisă transformarea balcoanelor şi logiilor de la parterele blocurilor în spaţii comerciale sau darea altei destinaţii.

ART. 11. Este interzisă construcţia balcoanelor şi logiilor în parterele blocurilor, acolo unde ele împiedică circulaţia sau micşorează trotuarele.

ART. 12. Toate balcoanele construite la parterele blocurilor fără autorizaţii şi care nu se pot încadra în prevederile din certificatul de urbanism vor fi dezafectate de cei ce le-au construit, în caz contrar vor suporta rigorile Legii nr. 50/1991 - se va face somaţie, iar după 30 de zile vor fi deferite, cazurile respective, instanţei de judecată.

ART. 13. Nu se admit pe balcoane şi logii agăţarea de firme, panouri publicitare, fără plata taxelor de reclamă sau firmă, iar acestea necesită certificat de urbanism şi autorizaţie de construcţie.

ART. 14. Este interzisă transformarea balcoanelor închise în spaţii de depozitare cu materiale grele sau inflamabile sau uscătorii.

 

                                                                                                                                                                                ANEXA 2

Zonele de interdicţie pentru construirea de balcoane şi logii la parterul blocurilor:

 • Calea Bucureşti;
 • Str. Toamnei;
 • Str. Mihail Kogălniceanu;
 • B-dul 15 Noiembrie;
 • B-dul Griviţei.

Zonele de interdiţie privind închideri de balcoane şi logii:

 • Str. Mihail Kogălniceanu;
 • Str. Toamnei;
 • B-dul 15 Noiembrie;
 • B-dul Griviţei, în intersecţia cu str. Mihail Kogălniceanu până la intersecţia cu str. 13 Decembrie;
 • blocurile punct din intersecţia str. 13 Decembrie - B-dul Griviţei;
 • blocurile blacate cu cărămidă aflate în perimetrul Calea Bucureşti, str. Zizinului, str. Traian şi care au faţadele vizibile din aceste străzi.