Hotărârea nr. 86/1993

INCHIRIERE TERENURI FARA CONSTRUCTII.

 

H O T Ã R Â R E A    NR. 86

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 31 august 1993,

Analizând referatul Biroului Evidenţa şi Administrarea Patrimoniului, înregistrat  sub nr. 1307/1993, prin care se propune prelungirea contractelor de închiriere a terenurilor fără construcţii din municipiul Braşov, până la finele anului 1994, majorarea tarifelor de închiriere şi impunerea unor condiţii speciale printr-un contract adiţional pentru citarea situaţiilor conflictuale,

În temeiul art. 21, literele "f" şi "g" şi art. 29 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991,

H o t ă r ă ş t e:

ART. 1. Se aprobă prelungirea până la 31 decembrie 1993 a contractelor de închiriere pentru terenurile agricole, fără construcţii, deţinute de categoriile sociale defavorizate: handicapaţi, familii cu cel puţin 5 (cinci) copii, familii sau persoane cu venituri mai mici de 15.000 lei de persoană pe lună, răniţi şi urmaşii celor decedaţi în Revoluţie, veteranii de război.

Persoanele prevăzute la alineatul precedent vor plăti 50% din taxa anuală prevăzută pentru celelalte categorii de chiriaşi, iar suprafaţa terenului închiriat nu poate depăşi 1.000 m.p.

ART. 2. Celelalte categorii de persoane pot deţine terenuri fără construcţii în chirie. Suprafaţa acestora va fi de maximum 500 m.p., în zona dens construită şi de maximum 1.000 m.p., în restul intravilanului.

Taxele anuale sunt diferenţiate pe zone, după cum urmează:

- zona A                                           - 100 lei/m.p.;

- zona B                                          -   90 lei/m.p.;

- zona C                                          -   80 lei/m.p.;

- zona D                                          -   70 lei/m.p.

Zonarea municipiului este cea stabilită prin Hotărârea Consiliului Local nr. 41/31 iulie 1993.

ART. 3. Prelungirea contractelor anterioare se face numai după plata taxei pe întregul an şi dacă beneficiarul se angajează în scris să respecte următoarele condiţii:

a) în cazul revendicării terenului de către fostul proprietar, în condiţiile Legii fondului funciar, să elibereze terenul;

b) să nu execute pe terenul închiriat nici un fel de lucrări de construcţii, iar în termen de 72 de ore de la solicitarea Primăriei să elibereze terenul de amenajările provizorii;

c) să predea imediat terenul în cazul în care acesta va fi afectat de documente de sistematizare s-au scos la licitaţie pentru concesionare;

d) încheierea de noi contracte se face numai după plata integrală a chiriei pentru întregul an.

ART. 4. Terenurile disponibile şi cele care se vor disponibiliza vor fi închiriate familiilor sau persoanelor prevăzute în art. 1 şi alte persoane, cu avizul Comisiilor de specialitate nr. 1 şi nr. 3 ale Consiliului Local.

ART. 5. Se revocă Hotărârea nr. 37/1993 a Consiliului Local al Municipiului Braşov.

ART. 6. Biroul Evidenţă şi Administrarea Patrimoniului va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

                                                                                                                                        Preşedinte al şedinţei,

                                                                                                                                               RADU   PÃUN