Hotărârea nr. 85/1993

CONTRAVENTII LA FOLOSIREA PARCARILOR FARA PLATA TAXEI.

 

H O T Ã R Â R E A   NR. 85

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 31 august 1993,

Având în vedere Hotărârea nr. 67/1993 a Consiliului Local al Municpiului Braşov, prin care s-a închiriat, prin licitaţie publică, o parte din parcările municipiului Braşov şi faptul că agenţii economici care au închiriat aceste parcări nu dispun de un cadru legal care să le permită menţinerea celor care folosesc parcările, fără achitarea taxei de parcare,

Văzând dispoziţiile Legii nr. 32/1988, privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor,

În temeiul art. 21, litera "g" şi 29 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991,

H o t ă r ă ş t e:

ART. 1. Constituie contravenţie folosirea parcărilor publice cu plată, închiriate unor agenţi economici, fără achitarea taxei de parcare, de către conducătorii auto.

ART. 2. Nerespectarea dispoziţiilor art. 1, se sancţionează cu amendă reprezentând de 50 de ori valoarea taxei de parcare stabilită pentru o oră.

ART. 3. Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute în prezenta hotărâre se fac de către persoanele împuternicite de primar, prin dispoziţie.

ART. 4. În cazul în care contravenientul achită la CEC în termen de 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal jumătate din valoarea amenzii, prezentând organului constatator chitanţa de efectuare a plăţii, urmărirea încetează.

ART. 5. Împotriva procesului-verbal de constatare şi sancţionare se poate face plângere, în termen de 15 zile de la data comunicării, la primarul municipiului Braşov, care o va soluţiona în termen de cel mult 30 de zile de la data înregistrării.

ART. 6. Prevederile procedurale din Legea nr. 32/1968, privind constatarea contravenţiilor, aplicarea amenzilor şi a despăgubirilor se aplică în mod corespunzător.

ART. 7. Primarul Municipiului Braşov va aduce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

                                                                                                                                       Preşedinte al şedinţei,

                                                                                                                                               RADU  PÃUN