Hotărârea nr. 84/1993

APLICAREA DISPOZITIILOR LEGII 42/1990, PRIVIND REPARTIZAREA SPATIILOR DE LOCUIT SI A SPATIILOR CU ALTA DESTINATIE DECAT ACEEA DE LOCUINTA

 

 

H O T Ã R Â R E A    NR. 84

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 31 august 1993,

Analizând referatul Biroului Spaţiu Locativ înregistrat sub nr. 16.161/1993, prin care se propun unele măsuri pentru aplicarea Legii nr. 42/1990, măsuri ce vizează repartizarea de locuinţe din fondul de stat şi a unor spaţii pentru activităţi comerciale, de producţie sau prestări servicii, fără licitaţie,

Văzând protocolul încheiat între reprezentanţii Asociaţiei Luptătorilor din Revoluţia din Decembrie 1989 şi reprezentanţii autorităţii administraţiei publice locale,

Având în vedere prevederile Legii nr. 42/1990, privind cinstirea eroilor martiri şi acordarea unor drepturi urmaşilor acestora, răniţilor, celor care au fost reţinuţi în perioada 16-22 decembrie 1989, ca urmare a participării la acţiunile revoluţiei şi prevederile Hotărârii Guvernului nr. 140/1991, privind metodologia atribuirii în locaţie de gestiune sau închirierii unor subunităţi prin licitaţie directă,

În temeiul art. 21, litera "g" şi 29 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991,

H o t ă r ă ş t e:

ART. 1. Pentru aplicarea dispoziţiilor Legii nr. 42/1990, privind repartizarea spaţiilor de locuit şi a spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, se stabilesc următoarele măsuri:

a) În termen de 60 de zile de la comunicarea prezentei hotărâri se vor verifica toate spaţiile cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă repartizate potrivit prevederilor Legii nr. 42/1990, sub aspectul respectării profilului, suprafeţei şi a folosirii personale de către cel căruia i s-a repartizat spaţiul;

b) Spaţiile cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă în suprafaţă de până la 50 m.p., se repartizează beneficiarilor Legii nr. 42/1990, în procent de 30% din numărul spaţiilor disponibile, de comisia de repartizare, numai persoanelor care nu au mai beneficiat de astfel de spaţii:

c) Reprezentanţii Asociaţiilor care beneficiază de prevederile Legii nr. 42/1990 vor prezenta la Biroul Spaţiu Locativ lista tuturor solicitanţilor de spaţii de locuit şi spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, în termen de 30 de zile de la comunicarea prezentei hotărâri. După expirarea acestui termen se vor sista înscrierile;

d) Repartizarea numerică a spaţiilor, conform procentului prevăzut la itera "b" se va face de comisie, împărţirea între asociaţii se va face de către reprezentanţii acestora, după care comisia de locuinţe va elibera repartizările nomnale;

e) Refuzul acceptării spaţiului repartizat duce la pierderea dreptului celui în cauză de a solicita alt spaţiu, urmând a fi radiat de pe listă;

f) Ocuparea abuzivă a spaţiilor ce urmează a fi repartizate exclude dreptul celor în cauză de a solicita repartizarea spaţiilor respective;

g) Subînchirierea, schimbarea destinaţiei, fără autorizaţie prealabilă, sau folosirea în alte scopuri decât cele prevăzute în ordinul de repartiţie, de către beneficiarii Legii nr. 42/1990, a spaţiilor repartizate, duce la rezilierea unilaterală a contractului de închiriere.

ART. 2. Biroul Spaţiu Locativ şi R.A. RIAL vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

                                                                                                                                        Preşedinte al şedinţei,

                                                                                                                                                RADU  PÃUN