Hotărârea nr. 83/1993

RECTIFICARE BUGET LOCAL PE ANUL 1993

 

H O T à R  R E A    NR. 83

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la 31 august 1993,

Analizând referatul Direcţiei Economice înregistrat sub nr. 19.834/1993 şi adresa Consiliului Judeţean Braşov nr. 3.948/1993, înregistrată sub nr. 19.401/1993, prin care se propune rectificarea bugetului local al municipiului Braşov pe anul 1993, conform cifrelor comunicate de Consiliul Judeţean, privind sumele defalcate din impozitul de salarii, transferurile din bugetul de stat către bugetele locale, precum şi sumele limită necesare pentru ocrotirea sănătăţii şi asistenţă socială;

Având în vedere modificarea indicelor de preţuri, eliminarea subvenţiilor, compensărilor şi indexărilor de salarii şi Ordonanţa Guvernului privind rectificarea bugetului de stat;

În temeiul art. 21, litera "e" şi art. 29 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991.

H o t ă r ă ş t e:

ART. 1. Se aprobă sumele rectificate pentru bugetul municipiului Braşov, conform anexei 1.

ART. 2. Sumele rectificate conform art. 1 se împart pe capitole de venituri şi cheltuieli, conform anexei 2.

ART. 3. Anexele 1 şi 2  fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 4. Direcţia Economică va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

                                                                                                                                        Preşedinte al şedinţei,

                                                                                                                                              RADU   PÃUN