Hotărârea nr. 82/1993

MASURI PT. IMBUNATATIRE ACTIVITATE RA APA

 

H O T Ã R Â R E A    NR. 82

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 31 august 1993,

Analizând referatul R.A. Apa Braşov, prin care se prezintă capacitatea actuală a surselor de alimentare cu apă a municipiului şi măsurile luate pentru sporirea acestora prin efectuarea unor investiţii cuprinse în plan şi, în special, prin prevederea şi instituirea unor măsuri de economisire şi raţionalizare a consumului de apă potabilă,

Având în vedere propunerile făcute în şedinţă,

În temeiul art. 21, literele "k" şi "e" şi art. 29 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991,

H o t ă r ă ş t e:

ART. 1. Până la data de 15 octombrie 1993, Direcţia Tehnică şi R.A. Apa Braşov vor prezenta Consiliului Local programul (graficul) de executare a lucrărilor la investiţia "Mărirea capacităţii de alimentare cu apă potabilă a municipiului Braşov" din sursa Prejmer - etapa I (1993).

În cadrul bugetului pe anul următor se vor prevedea fonduri pentru finalizarea lucrării în 1994.

ART. 2. Direcţia Tehnică şi R.A. Apa vor stabili prin contract, până la finele anului 1993, cantităţile de apă potabilă ce pot fi consumate de fiecare agent economic, funcţie de solicitare, profil şi numărul de angajaţi. Depăşirea acestor cantităţi va fi penalizată conform H.G. 1001/1990.

  • de la 10% la 20%                                - de trei ori preţul de livrare
  • de la 20% la 50%                                - de patru ori preţul de livrare
  • peste 50%                                            - de două ori preţul de livrare

ART. 3. Direcţia Tehnică şi R.A. Apa vor prezenta periodic Consiliului Local programe de restricţionare a consumului de apă potabilă, în funcţie de volumul de apă din lacul de acumulare şi debitul afluent, avându-se în vedere în primul rând satisfacerea nevoilor sociale.

ART. 4. Se aprobă programul propus de R.A. Apa pentru realizarea documentaţiilor necesare lucrărilor de monitorizare şi investiţii pentru 1993/1994.

ART. 5. Până la 31 Decembrie 1993, Direcţia Tehnică şi R.A. Apa vor întocmi un program de contorizare a tuturor consumatorilor, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 348/1993, a posibilităţilor financiare ale unităţii.

ART. 6. Unităţile sanitare, cele de asistenţă socială (leagăne de copii, Cantina de Ajutor Social, şcolile de handicapaţi), Căminele de bătrâni şi administraţia publică locală din municipiul Braşov vor plăti pentru apa potabilă tarife egale cu cele pentru populaţie.

ART. 7. Direcţia Tehnică şi R.A. Apa Braşov vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

                                                                                                                                        Preşedinte al şedinţei,

                                                                                                                                               RADU  PÃUN