Hotărârea nr. 80/1993

APROBARE FINANTARE PARTIALA CU SUMA DE 6.500.000 LEI A VIZITEI UNEI DELEGATII DIN JAPONIA, CA RASPUNS LA TURNEUL FILARMONICII DIN BRASOV IN JAPONIA.

 

 

H O T Ã R Â R E A   NR. 80

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 23 iulie 1993,

Analizând referatul nr. 17.134/22 iulie 1993 al Direcţiei Economice, privind sprijinul solicitat de Inspectoratul pentru Cultură de a finanţa parţial cheltuielile legate de vizita unei delegaţii japoneze de 41 persoane, ca răspuns la turneul Filarmonicii din Braşov în Japonia, propunându-se aprobarea sumei de 6.500.000 lei din fondurile de care dispune Primăria Municipiului Braşov, aflate în contul Asociaţiei Proiect-Comprest Braşov;

Având în vedere discuţiile purtate;

În temeiul art. 21, literele "a" şi "n" şi 76 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991,

H o t ă r ă ş t e:

ART. 1. Se aprobă utilizarea sumei de 6.500.000 lei din fondurile donate Primăriei Municipiului Braşov de către concesionarii terenurilor din Centrul Civic, aflate în contul Asociaţiei Proiect-Comprest Braşov pentru susţinerea financiară parţială a vizitei unei delegaţii din Japonia, ca răspuns la turneul Filarmonicii din Braşov în Japonia.

ART. 2. Direcţia Economică se însărcinează cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

                                                                                                                                        Preşedinte al şedinţei,

                                                                                                                                           TIBERIU  VINTILOIU