Hotărârea nr. 8/1993

APROBAREA RAPORTULUI PREZENTAT DE COMISIA DE VALIDARE - ALEGEREA D-LUI MAYER WILHELM IN FUNCTIA DE CONSILIER AL CONSILIULUI MUNICIPAL.

 

H O T Ã R Â R E A   NR. 8

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 5 februarie 1993,

Analizând raportul întocmit de comisia de validare din care rezultă că, în urma verificării documentelor puse la dispoziţia sa, a constatat legalitatea alegerii domnului MAYER WILHELM;

În temeiul art. 17 şi 29 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991,

H o t ă r ă ş t e:

ARTICOL UNIC. Se aprobă raportul prezentat de Comisia de validare şi se validează alegerea domnului Mayer Wilhelm în funcţia de consilier în Consiliul Local al Municipiului Braşov.

 

                                                                                                                                        Preşedinte al şedinţei,

                                                                                                                                       CONSTANTIN  IVASIUC