Hotărârea nr. 78/1993

MODIFICARE ANEXA HCL 56/ 28.05.1993 A C.L. BRASOV PRIVIND BUGETUL LOCAL PE ANUL 1993, PRIVIND CAP. 2.1 - SANATATE SI 62.1 - GOSPODARIE COMUNALA

 

H O T Ã R Â R E A   NR. 78

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 23 iulie 1993,

Analizând referatul Serviciului Buget-Contabiitate, înregistrat sub nr. 16.649 din 14 iulie 1993, prin care se propune modificarea anexei la Hotărârea nr. 56 din 28 mai 1993 a Consiliului Local al Municipiului Braşov, privind bugetul local al municipiului Braşov, pe anul 1993;

Având în vedere dispoziţiile art. 26, alin. 4 din Legea nr. 10/1991;

În temeiul art. 21, litera "e" şi 29 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991,

H o t ă r ă ş t e:

ART. 1. Se aprobă modificarea anexei la Hotărârea nr. 56 nr. 28 mai 1993 a Consiliului Local al Municipiului Braşov, privind bugetul local al municipiului Braşov pe anul 1993,  privind capitolele 2.1. - Sănătate şi 62.1. - Gospodărie comunală -, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 2. Direcţia Economică va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

                                                                                                                                        Preşedinte al şedinţei,

                                                                                                                                          TIBERIU  VINTILOIU

 

 
                                                                                                                                                                ANEXA NR. 1
                                                                                                                                        La Hotărârea Consiliului Local nr. 78/1993
TABEL
cu viramentele de credite

Cap. 52.1. Sănătate
   
                                                                             Majorări în Trim. II                                                        Reduceri Trim. IV
                                                                                            + 4.615,0                                                                       - 4.615,0

Cap. 52.1. – va avea următoarea formă:

                                                Cod                                 An                                 II                              III                                    IV
Spitale                                52.1.02                     386.000,0                     284.615,0               82.000,0                       19.385,0
Leagăn de copii               52.1.05                      19.000,0                        10.000,0                 8.000,0                          1.000,0
Centre de recoltare         52.1.06                      16.000,0                           5.000,0                 5.000,0                          6.000,0

a sângelui    

Alte instituţii sanitare      52.1.30                       11.000,0                           5.000,0                 5.00,0                            1.000,0
    T O T A L                                                          432.000,0                      304.615,0           100.000,0                         27.385,0

Cap. 62.1. – Gospodărie comunală


La subcapitolul “Locuinţe” 62.1.07.


                                     Total                                                Majorări Trim. II                                     Reduceri Trim. III
                                280.000,0                                                    + 27.904,0                                                  - 27.904,0

Cap. 62.1. – va avea următoarea formă:

                                                                 Cod              An                  I                   II                           III                             IV
Reparaţii străzi                                   62.1.01.    492.954       200.974           -                     105.000                  186.880
Iluminat                                               62.1.02.    165.000          62.658      56.830                 45.000                          512
Salubritate                                          62.1.03.    300.000       212.944           -                           7.492                    79.564
Zone Verzi                                           62.1.04.    120.000       101.428           -                           8.572                    10.000
Energie termică populaţie               62.1.06.  3.033.381   1.215.706   1.807.662               10.013                         -
Locuinţe                                               62.1.07      280.000         64.925        65.075             150.000                         -
Alte acţiuni                                           62.1.30      890.200           2.273           3.000             281.099                  603.828
T O T A L                                                               5.281.435   1.860.908   1.932.567             607.176                  880.784