Hotărârea nr. 77/1993

APROBARE IMPARTIRII SUMEI DE 432.000 MII LEI CAP. 52.1 "SANATATE" PE UNITATI SANITARE.

 

H O T Ã R Â R E A   NR. 77

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 23 iulie 1993,

Analizând referatul Serviciului Buget-Contabilitate, înregistrat sub nr. 16.448/14 iulie 1993, prin care se propune ca suma de 432.000 mii lei aferente capitolului 52.1. "Sănătate" din cadrul bugetului să fie împărţită pe unităţi sanitare, aşa cum este prevăzut în referat;

În temeiul art. 21, litera "e" şi 29 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991,

H o t ă r ă ş t e:

ART. 1. Se aprobă împărţirea sumei de 432.000 mii lei, aferentă capitolului 52.1. "Sănătate", pe unităţi sanitare, conform anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 2. Direcţia Economică va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

                                                                                                                                         Preşedinte al şedinţei,

                                                                                                                                           TIBERIU VINTILOIU

 

 

                                                                                                                                                               ANEXA NR. 1
                                                                                                                                          la Hotărârea Consiliului Local nr. 77/1993


T A B E L
Cu împărţirea pe unităţi sanitare a sumei de 432.000 mii lei aferentă capitolului 52.1. Sănătate

1. Spitalul Judeţean                                     - 199.000 mii lei
2. Spitalul Pediatrie                                      -   45.000 mii lei
3. Spitalul Obstretică-Ginecologie            -   31.000 mii lei
4. Spitalul Neuro-Psihiatrie                         -   59.000 mii lei
5. Spitalul Ftiziologie                                     -   35.000 mii lei
6. Spitalul de boli infecţioase                     -   17.000 mii lei
7. Centrul transfuzii                                      -   16.000 mii lei
8. Centrul pentru medicină preventivă    -   11.000 mii lei
9. Leagănul de copii                                     -   19.000 mii lei
               T O T A L                                             432.000 mii lei