Hotărârea nr. 76/1993

APROBARE CONCESIONARE FARA LICITATIE PUBLICA A TERENULUI DE 2290 M.P. SITUAT PE COAMA POSTAVARUL PT.MINISTERUL TRANSPORTURILOR - REMAT SA.

 

H O T Ã R Â R E A    NR. 76

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 23 iulie 1993,

Analizând referatul nr. 15.853/13 iulie 1993 al Biroului Patrimoniu, prin care se propune concesionarea fără licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 2.290 m.p., situat pe coama Postăvarul de 280 m de vârful Postăvarul, la cota de 1.801,89 m către Ministerul Transporturilor - Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMAT S.A., pentru realizarea investiţiei SVOR/DME Braşov;

Având în vedere acordul de mediu nr. 272/1992, precum şi evaluarea preţului de concesionare, conform H.G. nr. 834/1992;

Având în vedere dispoziţiile art. 12, litera "b" din Legea nr. 50/1992, privind construcţiile,

În temeiul art. 21, litera "g", 29 şi 76 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991,

H o t ă r ă ş t e:

ART. 1. Se aprobă concesionarea fără licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 2.290 m.p., situat pe coama Postăvarului, la 280 m de vârful Postăvarul la cota de  1801,89 m, pentru Ministerul Transporturilor - Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMAT S.A.

ART. 2. Concesionarea se face pe durata de 99 ani, iar preţul redevenţei anuale este de 1.000 lei/m.p./an, respectiv 2.290.000 lei/an.

ART. 3. Identificarea terenului şi condiţiile speciale vor fi stabilite prin contractul de concesiune.

ART. 4. Biroul evidenţă, administrare şi exploatare patrimoniu va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

                                                                                                                                        Preşedinte al şedinţei,

                                                                                                                                          TIBERIU  VINTILOIU