Hotărârea nr. 73/1993

ACORDAREA UNOR GRATUITATI PT. TRANSPORTUL URBAN DE CALATDORI SI ALTOR CATEGORII DE PERSOANE.

 

H O T Ã R Â R E A    NR. 73

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 25 iunie 1993,

Analizând propunerile privind acordarea unor gratuităţi pentru transportul urban de călători şi altor categorii de persoane, în afara celor prevăzute de lege şi de Hotărârea Consiliului Local nr. 50 din 28 mai 1993, precum şi acordarea unor subvenţii din bugetul local pentru R.A.T., în vederea acoperirii acestor cheltuieli;

Având în vedere adresa Universităţii Transilvania, înregistrată sub nr. 15.293/1993, solicitarea Asociaţiei foştilor deţinuţi politici, precum şi adresa M.F. nr. 43.285/1993;

În temeiul art. 21, literele "e" şi "s" şi art. 29 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991,

H o t ă r ă ş t e:

ART. 1. În perioada 1 mai -  30 septembrie 1993, pensionarii de boală şi persoanele în vârstă de peste 57 ani femeile şi 62 de ani bărbaţii, vor circula pe mijloacele de transport în comun ale R.A.T. cu bilete a căror plată este redusă cu 50% din valoarea nominală a biletului.

ART. 2. Biletele vor fi procurate de la tonetele R.A.T. pe baza talonului de pensie şi a buletinului de identitate şi sunt valabile numai însoţite de aceste documente doveditoare.

ART. 3. În anul 1993 membrii Asociaţiei foştilor deţinuţi politici - Filiala Braşov vor circula gratuit pe mijloacele de transport ale R.A.T., pe baza unor legitimaţii eliberate de R.A.T., la propunerea nominală a Asociaţiei.

ART. 4. În perioada 6-31 iulie 1993 studenţii din Republica Moldova care fac practică la Universitatea "Transilvania" Braşov, în număr de 70 (şaptezeci) vor circula gratuit pe mijloacele de transport ale R.A.T., pe baza unor legitimaţii eliberate de către R.A.T., la propunerea nominală a Universităţii "Transilvania" Braşov.

ART. 5. Decontarea sumelor reprezentând 50% din valoarea nominală a biletelor pentru persoanele prevăzute la art. 1, precum şi a contravalorii legitimaţiilor prevăzute la art. 3 şi 4, se va face din bugetul local, pe baza documentelor justificative  prevăzute de lege, prezentate de către R.A.T. Braşov, în termen de 15 zile de la încheierea lunii.

ART. 6. Se aprobă decontarea de la bugetul local a gratuităţilor acordate elevilor şi studenţilor pentru perioada 1 - 31 mai 1993, reprezentând 50% din valoarea abonamentelor.

ART. 7. Se aprobă Hotărârea nr. 50 din 28 mai 1993.

ART. 8. Direcţia Economică şi R.A.T. Braşov vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

                                                                                                                                       Preşedinte al şedinţei,

                                                                                                                                          EMERIC BENEDEK