Hotărârea nr. 72/1993

SUBVENTIONAREA RAT BRASOV PENTRU ACTIVITATEA DE TRANSPORT URBAN IN COMUN INTR-UN CUANTUM DE 40%.

 

H O T Ã R Â R E A   NR. 72

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 25 iunie 1993,

Văzând dispoziţiile art. 1 din H.G. nr. 597/1992,

În temeiul art. 21, litera "e" şi 29 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991,

H o t ă r ă ş t e:

ART. 1. Se aprobă subvenţionarea Regiei Autonome de Transport Local Braşov pentru activitatea de transport urban în comun, într-un cuantum de 40%, aplicat asupra cheltuielilor materiale de funcţionare-executare, mai puţin valoarea combustibilului.

ART. 2. Subvenţia se va acoperi financiar prin alocaţii de la bugetul local, pe seama transferurilor cu această destinaţie de la bugetul de stat.

ART. 3. Direcţia Economică şi R.A.T. Braşov vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

                                                                                                                                       Preşedinte al şedinţei,

                                                                                                                                         EMERIC BENEDEK