Hotărârea nr. 71/1993

SE APROBA CRESTEREA NUMARULUI DE PERSONAL IN CADRUL SERVICIILOR DE SPECIALITATE ALE CONSILIULUI LOCAL CU UN NR. DE 35.

 

H O T Ã R Â R E A   NR. 71

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 25 iunie 1993,

Analizând referatul Serviciului Coordonare, Organizare, Personal, înregistrat sub nr. 11.910/1993, prin care se prezintă solicitările şefilor de servicii privind creşterea numărului de persoane în scopul realizării tuturor atribuţiilor ce revin serviciilor de specialitate din aparatul Consiliului Local;

În temeiul art. 21, litera "d" şi 29 din Legea  administraţiei publice locale nr. 69/1991,

H o t ă r ă ş t e:

ART. 1. Se aprobă creşterea numărului de personal în cadrul serviciilor de specialitate ale Consiliului Local, cu un număr de 35 de angajaţi, conform anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 2. În termen de 60 de zile, Primarul Municipiului Braşov va prezenta Consiliul Local, spre aprobare, noua organigramă.

           

                                                                                                                                      Preşedinte al şedinţei,

                                                                                                                                          EMERIC BENEDEK

 

                                                                                                                                                                   ANEXÃ

                                                                                                                                                 La Hotărârea nr. 71/1993

F U N C Ţ I I L E

cu care se suplimentează numărul de personal din aparatul propriu

- Jurişti                                                                 3

- Economişti                                                       4

- Arhitecţi                                                             3

- Ingineri sau subingineri constructori          8

- Analişti                                                              2

- Operatori calculator                                       5

- Contabil                                                            1

- Tehnician bancă date                                    1

- Secretar dactilograf                                        2

- Inspector studii medii                                    6

_______________________________________

               TOTAL                                                 35 posturi