Hotărârea nr. 7/1993

APROBAREA REGULAMENTULUI PRIVIND ADMINISTRAREA CIMITIRELOR DE PE RAZA MUNICIPIULUI BRASOV

H O T Ã R Â R E A    NR. 7

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 5 februarie 1993,

În temeiul art. 21, litera "g" şi "n" şi art. 29 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991,

H o t ă r ă ş t e:

ART. 1. Se aprobă Regulamentul privind administrarea cimitirelor de pe raza municipiului Braşov, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 2. Direcţia tehnică şi Regia Autonomă "COMPREST" Braşov vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

                                                                                                                                        Preşedinte al şedinţei,

                                                                                                                                        CONSTANTIN  IVASIUC

 

                                                                                                                                                                                    ANEXÃ

                                                                                                                                                                     la Hotărârea nr. 7/1993

 

REGULAMENT PRIVIND ADMINISTRAREA CIMITIRELOR

 

C A P I T O L U L  I

DISPOZIŢII GENERALE

 

ART. 1. Cimitirele aflate pe terenurile din domeniul public sunt administrate de Municipiul Braşov, cu excepţia celor aflate, potrivit legii, în administraţia altor organe de stat, precum şi a cimitirelor organizaţiilor de cult recunoscute.

ART. 2. Înfiinţarea, extinderea sau desfiinţarea cimitirelor se face prin hotărâri ale Consiliului Local, cu respectarea documentaţiilor de urbanism şi amenajarea teritoriului.

ART. 3. Întreţinerea cimitirelor aflate în administrarea Municipiului Braşov, concesionarea locurilor de înhumare, precum şi a unor servicii specifice, revin administraţiei cimitirelor din cadrul R.A. COMPREST Braşov.

ART. 4. Înhumările şi reînhumările se fac numai în cimitirele administrate de Municipiul Braşov sau alte organe de stat, precum şi în cimitirele organizaţiilor de cult, recunoscute potrivit legii cu respectarea normelor sanitaro-antiepidemice.

C A P I T O L U L   II

CONCESIONAREA, AMENAJAREA ŞI ÎNTREŢINEREA LOCURILOR DE ÎNHUMARE ÎN CIMITIRE

ART. 5. Locurile de înhumare din cimitirele aflate în administrarea municipiului vor putea fi concesionate, la cererea cetăţenilor, în condiţiile stabilite prin prezentul regulament.

ART. 6. Locurile de înhumare vor avea dimensiunile de 2,50/1,20 m cu intervale între ele de 0,50 m. Acestea vor fi numerotate şi grupate pe confesiuni religioase, între parcele urmând să fie amenajate căile de acces necesare.

ART. 7. Locurile de înhumare vor putea fi concesionate pe durata de 7 ani, 15 ani, 25 ani, 40 ani, la cererea cetăţenilor în timpul vieţii, ori la cererea ascendenţilor, descendenţilor sau soţului supravieţuitor al persoanei decedate. Concesionarea pe o perioadă de 7 ani se va putea efectua numai în cazul în care solicitantul actului de concesiune urmează a înhuma decedatul în cursul următoarelor trei zile de la data concesionării.

               Dacă persoana decedată nu are rude de gradul celor prevăzute la alineatul precedent, concesionarea se poate face unei rude ori, în cazul în care nu are nici un fel de rudă, sau dacă acestea nu vor, ori sunt în imposibilitate să solicite loc de înhumare, concesionarea se poate face persoanei care se îngrijeşte de înhumare şi care achită taxele pentru înhumare, conform legii.

               În cazul în care concesionarea este cerută de mai multe rude ale celui decedat, administraţia cimitirului va concesiona locul de înhumare rudei decedatului care a achitat toate taxele conform legii.

               Pentru locurile de înhumare concesionate pe 7 ani, 15 ani, 25 ani, 40 ani, se poate acorda prelungirea duratei cu una din perioadele respective numai după expirarea termenelor de concesionare şi după plata tarifelor prevăzute de lege.

              Ultima înhumare pe locurile concesionate pe durata de 15 ani, 25 ani, 40 ani, se va putea efectua cu cel puţin 7 ani înainte de expirarea acestei durate sau sub limita celor 7 ani, cu condiţia ca titularul actului de concesiune sau urmaşii acestuia să achite contravaloarea concesiunii, la tarifele la zi, pe o perioadă de 7 ani.

              Pentru osemintele deshumate se poate concesiona, pe termen nelimitat, o nişă specială, în cimitirele care au asemenea dotări, fie în cimitirul în care s-a făcut deshumarea, fie în alt cimitir, cu plata tarifelor legale.

              Titularul dreptului de concesiune a locului de înhumare, inclusiv în situaţia reconcesionării are obligaţia de a accepta reînhumarea osemintelor în acelaşi loc, în situaţia în care acestea nu au fost reînhumate în alt loc.

ART. 8. Unei persoane i se va putea concesiona pe o durată de 15 ani, 25 ani, 40 ani, un singur loc în situaţia în care este necăsătorită, sau două locuri în situaţia în care este căsătorită.

               În acest loc va putea fi înhumat titularul dreptului de concesiune, soţul (soţia) acestuia, ascendenţii şi descendenţii lor.

                Nu vor putea fi cotitulari ai actului de concesiune pentru un singur loc decât soţul (soţia) sau soţul supravieţuitor şi unul dintre copii.

                 Concesionarea aceluiaşi titular a unui alt loc de înhumare pe 15 ani, 25 ani, 40 ani, decât cel ce se poate concesiona conform alineatului 1 al prezentului articol este nulă de drept.

ART. 9. Primarul poate aproba concesionarea gratuită, pe o perioadă de 7 ani, a locurilor de înhumare, persoanelor lipsite de posibilitatea de a plăti tariful de folosinţă, într-o parcelă special delimitată, denumită  "Parcela pauperi".

ART. 10. Concesiunea nu poate fi înstrăinată prin acte cu titlu oneros. Dreptul de concesiune a locului de înhumare va putea fi transmis prin succesiune, legală sau testamentară.

ART. 11. Dreptul de concesionare a locurilor de înhumare încetează:

           a) la expirarea duratei concesiunii;

           b) când titularul dreptului de concesiune renunţă expres la acest drept, în favoarea administraţiei cimitirului;

           c) la împlinirea a 6 luni de la data decesului titularului dreptului de concesiune, în situaţia când acesta a fost înhumat în alt loc şi nu are moştenitori;

           d) în caz de părăsire sau menţinere în stare de neîngrijire pe o perioadă mai mare de 2 ani a locurilor de înhumare şi a lucrărilor funerare.

                 Administraţia cimitirelor va încunoştiinţa în scris pe titularii dreptului de concesiune asupra încetării acestui drept.

                 Restituirea taxei de concesiune se va face numai în cazurile prevăzute de alineatul 1, lit. "b" şi "d", proporţional cu timpul cât titularul a deţinut locul de înhumare, în raport cu perioada pe care a fost concesionat.

ART. 12. În cazul în care dreptul de concesiune a locurilor de înhumare a încetat potrivit art. 11 şi pe aceste locuri există lucrări funerare foştii titulari sunt obligaţi să desfiinţeze, să ridice sau să înstrăineze aceste lucrări în termen de 90 zile de la primirea înştiinţării ori, în acelaşi termen, să-şi exprime acordul ca lucrările să fie înstrăinate de administraţia cimitirelor noului titular. Sumele rezultate în urma înstrăinării de administraţia cimitirului vor fi predate fostului titular sau moştenitorilor acestuia, mai puţin cheltuielile efectuate cu înstrăinarea. În caz contrar, aceste lucrări vor fi desfiinţate de administraţia cimitirului, iar materialele rezultate vor fi valorificate de acesta.

                Nu vor putea fi desfiinţate fără avizele organelor competente lucrările funerare care fac parte ori ar putea face parte din patrimoniul cultural naţional.

ART. 13. Titularii dreptului de concesiune a locurilor de înhumare au obligaţia de amenajare şi întreţinere a acestor locuri şi a lucrărilor funerare existente, asigurându-le un aspect cât mai îngrijit.

C A P I T O L U L    III

CONDIŢII DE EXECUTARE A LUCRÃRILOR FUNERARE

ART. 14. Se pot executa următoarele lucrări funerare:

1. La locurile de înhumare concesionate pe o durată de 7 ani, însemne, împrejmuiri, borduri.

2. La locurile de înhumare concesionate pe o perioadă de 15 ani, 25 ani, 40 ani:

          a) lucrări subterane constând din cripte suprapuse şi laterale, după caz;

          b) lespezi, obeliscuri şi alte lucrări de artă plastică.

ART. 15. Autorizarea executării lucrărilor funerare la locurile de înhumare se va face, după cum urmează:

          a) de primarul municipiului pentru executarea de obeliscuri sau alte lucrări de artă plastică;

          b) de administraţiile cimitirelor pentru lucrările subterane precum şi pentru lucrările supraterane.

ART. 16. Lucrările funerare prevăzute la art. 14 vor putea fi începute numai după obţinerea autorizării în condiţiile Legii nr. 50/1991.

                 Construirea fără autorizaţie sau încălcarea acesteia atrage sancţiunile şi măsurile stabilite, potrivit legii, pentru asigurarea disciplinei în construcţii.

ART. 17. Executarea şi repararea lucrărilor funerare subterane sau supraterane, se asigură de administraţia cimitirelor, în care scop acestea îşi organizează formaţii de lucru specializate pentru astfel de lucrări.

                De asemenea, executarea şi repararea lucrărilor funerare subterane şi supraterane, se vor putea face şi de alte unităţi decât cele prevăzute la alineatul precedent sau de persoane fizice autorizate, după obţinerea avizului favorabil de la administraţia cimitirului.

C A P I T O L U L   IV

ÎNHUMAREA, DESHUMAREA ŞI TRANSPORTUL PERSOANELOR DECEDATE

ART. 18. Înhumarea persoanelor decedate se face numai pe baza adeverinţei eliberate în acest scop de primăriile la care s-a întocmit actul de deces, după plata tarifelor pentru înhumare stabilite potrivit legii.

                În cazul persoanelor decedate în alte localităţi, înhumarea se face şi pe baza autorizării sanitare de transport care se eliberează de Centrele de Medicină Preventivă Teritoriale.

ART. 19. Pentru înhumările în locurile concesionate este necesar să se prezinte actul de concesiune şi dovada gradului de rudenie cu titularul dreptului de concesiune în cazul în care urmează a fi înhumate rudele acestuia prevăzute în art. 8, alineatul 2.

                 În situaţia când titularii dreptului de concesiune sau, după caz, numai unii dintre aceştia se află în străinătate, acordul la înhumare va putea fi dat de unul din membrii familiei acestuia.

                 Consimţământul pentru înhumare va fi dat în scris şi va fi anexat fişei locului concesionat, existent la administraţia cimitirului.

ART. 20. Persoanele decedate vor putea fi depuse înainte de înhumare în sălile de ceremonii funerare numai pe baza certificatului de îmbălsămare şi după plata tarifului stabilit potrivit legii. Persoanele decedate, ce urmează a fi înhumate, nu vor avea asupra lor bijuterii sau alte obiecte de preţ.

ART. 21. În locurile neamenajate cu cripte, înhumarea se va face la o adâncime de 2 m, şi numai pentru o singură persoană decedată.

ART. 22. Deshumarea se poate face numai după 7 ani de la data înhumării, pe baza adeverinţei eliberate în acest scop de administraţia cimitirului.

                În mod excepţional, deshumarea se poate face înainte de expirarea termenului prevăzut la alineatul precedent, după cum urmează:

          a) după împlinirea termenului de un an de la data înhumării şi numai în perioada 1 noiembrie - 31 martie, pe baza adeverinţei eliberate de Centrele de Medicină Preventivă Teritoriale, în scopul reînhumării persoanei decedate în alt loc de înhumare;

          b) indiferent de data când a avut loc înhumarea, pe baza dispoziţiei date de procuratură, potrivit legii, sau de instanţele judecătoreşti.

ART. 23. Deshumarea osemintelor persoanelor decedate în urmă cu 7 ani, precum şi reînhumarea lor se poate face în tot timpul anului pe baza adeverinţei eliberate în acest scop de administraţia cimitirelor.

ART. 24. Deshumările şi reînhumările se fac de administraţia cimitirelor, în prezenţa familiei decedatului sau a unui reprezentant al acesteia şi a administraţiei cimitirului, cu respectarea normelor sanitaro-antiepidemice.

ART. 25. Transportul persoanelor decedate în vederea înhumării în aceeaşi sau altă localitate, se va face de administraţia cimitirelor sau de unităţile de prestări servicii funerare numai cu vehicule mortuare, special amenajate cu respectarea normelor sanitare antiepidemice.

                   Administraţia cimitirelor va asigura în aceleaşi condiţii transportul pe teritoriul ţării şi a persoanelor decedate în străinătate, care urmează a fi înhumate în ţară, precum şi a celor decedate în ţară şi care vor fi înhumate în străinătate. Efectuarea acestor transporturi se va asigura cu respectarea normelor din convenţiile internaţionale.

ART. 26. Plata transportului pentru persoanele decedate se va face potrivit tarifelor stabilite în condiţiile legii.

C A P I T O L U L    V

PRESTAREA DE SERVICII FUNERARE

ART. 27. Administraţia cimitirelor asigură întreaga gamă de servicii, lucrări şi obiecte necesare ceremoniilor funerare, precum şi alte servicii şi lucrări de amenajare şi întreţinere a locurilor de înhumare, astfel încât cerinţele populaţiei în cazul decesului unei persoane să poată fi satisfăcute într-un singur loc, cu operativitate şi în condiţii corespunzătoare.

               Prestarea serviciilor funerare se va face în baza solicitărilor celor interesaţi, cu plata preţurilor şi tarifelor stabilite potrivit legii.

               Asigurarea serviciilor, lucrărilor şi obiectelor necesare ceremoniilor funerare se poate face şi de alte unităţi decât administraţia cimitirelor.

ART. 28. Administraţia cimitirelor răspunde de îngrijirea şi paza cimitirului, revenindu-i obligaţia să întreţină în bună stare camerele de depunere şi ceremonii funerare, împrejurimile, căile de acces, spaţiile verzi, instalaţiile de alimentare cu apă, energie electrică, canalizare şi alte dotări. (Pentru cimitirul municipal Braşov cu o suprafaţă de 19 ha, cu scopul de a stopa distrugerea lucrărilor funerare şi furtul acestora, se va organiza sistemul de pază înarmată).

C A P  I T O L U L    VI

DISPOZIŢII FINALE

ART. 29. Prezentul Regulament intră în vigoare în termen de 30 de zile de la publicarea sa în presă şi la sediul Consiliului Local.