Hotărârea nr. 67/1993

SCOATEREA LA LICITATIE IN VEDEREA INCHIRIERII PE O PERIOADA DE 3 ANI A PARCARILOR PUBLICE PREVAZUTE IN ANEXA.

 

H O T Ã R Â R E A    NR. 67

Consiliul Local al Municipiului  Braşov, întrunit în şedinţă la data de 25 iunie 1993,

Analizând referatul Serviciului Tehnic-Investiţii, înregistrat sub nr. 13.661/1993, prin care se propune scoaterea la licitaţie publică, în vederea închirierii a unui număr de 22 parcări publice de pe raza municipiului Braşov şi numai comisiei de licitare, precum şi a comisiei de verificare;

Având în vedere dispoziţiile H.G. nr. 291/1992,

În temeiul art. 21, litera "g", 29 şi 76 din Legea  administraţiei publice locale nr. 69/1991,

H o t ă r ă ş t e:

ART. 1. Se aprobă scoaterea la licitaţie, în vederea închirierii, pe o perioadă de 3 ani, a parcărilor publice prevăzute în anexa 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 2. Chiria de la care va porni licitaţia este de 120 lei/m.p., pentru perioada 1 martie - 1 decembrie şi 80 lei/m.p./lună pentru perioada 1 decembrie - 1 martie.

ART. 3. Se aprobă componenţa comisiei de licitaţie, după cum urmează:

- Preşedinte:                                  - Marcel Laurenţiu - şef serviciu

- Membrii:                                       - Aurel Gavrilă - consilier

                                                         - Gheorghe Boşca - consilier

                                                         - Mariana Chivărar - jurist

                                                         - Daniel Cincu - şef serviciu

                                                         - Ştefan Petru - inginer

                                                         - delegat M.F.

ART. 4. Se aprobă componenţa comisiei de verificare, după cum urmează:

- Preşedinte:                                 - Gheorghe Rîşteiu - director Direcţia Economică

- Membrii:                                      - Marilena Tudorache - şef serviciu

                                                        - Floarea Epure - inspector

ART. 5. Serviciul Tehnic-Investiţii duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

                                                                                                                                         Preşedinte al şedinţei,

                                                                                                                                             EMERIC BENEDEK