Hotărârea nr. 66/1993

SCOATEREA LA LICITATIE PUBLICA A LUCRARII DE INVESTITII "RETEA DE TROLEIBUZE PE STR.CARPATILOR" BRASOV.

 

H O T Ã R Â R E A   NR. 66

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 25 iunie 1992,

Analizând referatul Serviciului Tehnic Investiţii, înregistrat sub nr. 13.662/1993, prin care se propune scoaterea la licitaţie a investiţiei "Reţea de troleibuze pe str. Carpaţilor" şi aprobarea componenţei comisiei de licitaţie;

Având în vedere dispoziţiile H.G. nr. 291/1992,

În temeiul art. 21, litera "m" şi 29 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991,

H o t ă r ă ş t e:

ART. 1. Se aprobă scoaterea la licitaţie publică a lucării de investiţii "Reţea de troleibuze pe str. Carpaţilor" Braşov.

ART. 2. Se aprobă componenţa comisiei de licitaţie pentru lucrarea prevăzută la art. 1, după cum urmează:

- Preşedinte:                                - Ioan Suciu - dir. adj. COMPREST

- Membrii:                                     - Gheorghe Boşca - consilier

                                                       - Constantin Ivasiuc - consilier

                                                       - Gheorghe Vlăsceanu - COMPREST R.A.

                                                       - Marcel Laurenţiu - şef serviciu

                                                       - Mihai Comşa - şef serviciu

                                                       - reprezentant M.F.

ART. 3. Serviciul Tehnic-Investiţii va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

                                                                                                                                      Preşedinte al şedinţei,

                                                                                                                                         EMERIC BENEDEK