Hotărârea nr. 65/1993

TAXA SPECIALA PENTRU AUTORIZATII DE VANZARE IN PIETE.

 

H O T Ã R Â R E A   NR. 65

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 25 iunie 1993,

În temeiul art. 21, litera "f" şi 29 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991,

H o t ă r ă ş t e:

ART. 1. Se instituie taxa specială pe anul 1993, pentru eliberarea autorizaţiilor de desfacere a produselor în pieţe şi târguri, de către persoanele autorizate în baza Decretului-Lege nr. 54/1990, în sumă de 1.000 (una mie, lei/an).

Eliberarea unei autorizaţii pe o perioadă limită se taxează cu suma de 500 lei (cinci sute lei).

ART. 2. Se instituie taxa specială, pe anul 1993, pentru eliberarea autorizaţiilor de desfacere a produselor în pieţe şi târguri, de către agenţii economici înfiinţaţi în baza Legii nr. 31/1990, în sumă de 2.000 (două mii) lei/an.

Autorizarea pe o periodadă limită se taxează cu suma de 1.000 (una mie) lei.

ART. 3. Taxele speciale prevăzute la art. 1 şi 2 se vor percepe şi pentru emiterea autorizaţiilor de comerţ stradal sau ambulant.

ART. 4. Taxele speciale instituite prin prezenta hotărâre se vor aplica după 30 de zile de la publicarea în presă a hotărârii.

ART. 5. Direcţia Economică va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

                                                                                                                                       Preşedinte al şedinţei,

                                                                                                                                           EMERIC BENEDEK