Hotărârea nr. 63/1993

MODIFICAREA HCL 25/ 1992, PRIVIND CONSTATAREA SI SANCTIONAREA CONTRAVENTIILOR LEGATE DE TRANSPORTUL IN COMUN PE RAZ MUNICIPIULUI BRASOV

 

H O T Ã R Â R E A   NR. 63

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 25 iunie 1993,

Analizând referatul Serviciului Juridic, înregistrat sub nr. 10.984/1993 şi propunerile R.A.T. şi ale Comisiei de specialitate nr. 2, prin care se propune modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 25/1993 privind constatarea şi sancţionarea contravenţiilor legate de transportul în comun pe raza municipiului Braşov,

În temeiul art. 21, litera "l" şi 29 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991,

H o t ă r ă ş t e:

ART. 1. Se aprobă modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Braşov nr. 25 din 26 mai 1993, conform propunerilor R.A. Transport şi ale Comisiei de specialitate nr. 3, care se anexează la prezenta hotărâre.

ART. 2. Direcţia Administraţie Publică Locală va asigura republicarea Hotărârii nr. 25/1993, cu modificările şi completările propuse.

 

                                                                                                                                         Preşedinte al şedinţei,

                                                                                                                                              EMERIC BENEDEK