Hotărârea nr. 62/1993

APROBARE REGULAMENT PRIVIND LEGALIZAREA CONSTRUCTIILOR FARA AUTORIZATIE

 

H O T Ã R Â R E A    NR. 62

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 25 iunie 1993;

Analizând proiectul Regulamentului privind modalitatea de introducere în legalitate a construcţiilor realizate fără autorizaţie până la apariţia Legii nr. 50/1991;

Având în vedere discuţiile purtate şi propunerile făcute de către consilier;

În temeiul art. 21, litera "n" şi 29 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991,

H o t ă r ă ş t e:

ART. 1. Se aprobă Regulamentul privind introducerea în legalitate a construcţiilor realizate fără autorizaţie până la apariţia Legii nr. 50/1991, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 2. Legalizarea se va face numai pentru construcţiile realizate pe terenuri proprietate personală sau atribuite în folosinţă în condiţiile legale.

Serviciul de Arhitectură şi Urbanism va prezenta Comisiei de specialitate nr. 3 lista persoanelor ale căror construcţii au fost legalizate.

ART. 3. Serviciul de Arhitectură şi Amenajarea Teritoriului va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

                                                                                                                                         Preşedinte al şedinţei,

                                                                                                                                            EMERIC  BENEDEK