Hotărârea nr. 61/1993

AFILIEREA MUN.BRASOV LA FEDERATIA MONDIALA A CETATILOR UNITE SI ORASELOR INFRATITE

 

 

H O T Ã R Â R E A   NR. 61

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 25 iunie 1993,

Analizând referatul Direcţiei Economice, înregistrat sub nr. 13.410/1993 şi scrisoarea Departamentului pentru Administraţie Publică Locală, înregistrat sub nr. 13.121/1993, prin care se propune afilierea Municipiului Braşov  la Federaţia Mondială a Cetăţilor Unite şi Oraşelor Înfrăţite (F.M.J.V.) şi se solicită aprobare pentru plata din bugetul local a cotizaţiei anuale în sumă de 7.500 FF (aproximativ 900 mii lei);

În temeiul art. 21, litera "z" şi 29 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991,

H o t ă r ă ş t e:

ART. 1. Se aprobă afilierea Municipiului Braşov la Federaţia Mondială a Cetăţilor Unite şi Oraşelor Înfrăţite (F.M.J.V.).

ART. 2. Municipiul Braşov va fi reprezentat în F.M.J.V. de către domnul Corneliu Popa - viceprimar şi un consilier desemnat de Consiliul Local.

ART. 3. Se aprobă plata din bugetul local a cotizaţiei anuale în sumă de 7.500 F.F.

Cotizaţia se plăteşte în lei, la cursul oficial de schimb.

ART. 4. Direcţia Economică şi Biroul Protocol şi Relaţii Publice Interne şi Internaţionale vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

                                                                                                                                        Preşedinte al şedinţei,

                                                                                                                                           EMERIC BENEDEK