Hotărârea nr. 60/1993

REGULAMENTUL PRIVIND PROTECTIA MEDIULUI INCONJURATOR, CF.ANEXA

 

H O T Ã R Â R E A   NR. 60

În temeiul art. 21, litera "r" şi 29 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991,

H o t ă r ă ş t e:

ART. 1. Se aprobă Regulamentul privind protecţia mediului înconjurător conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 2. În termen de 15 zile de la adoptarea prezentei hotărâri, primarul va desemna prin dispoziţie împuterniciţii săi pentru constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute în Regulament.

 

                                                                                                                                       Preşedinte al şedinţei,

                                                                                                                                           EMERIC BENEDEK

 

R E G U L A M E N T

privind protecţia mediului înconjurător în municipiul Braşov

Problematica protecţiei mediului înconjurător constituie o preocupare majoră a localităţilor (primăriilor) din ţară, reflectată prin punerea în aplicare a unor strategii având ca scop oprirea agravării fenomenelor de deteriorare a calităţii mediului, echilibrului ecologic şi a calităţii vieţii prin atenuarea şi eliminarea presiunilor şi agresiunilor exercitate de societate asupra componentelor mediului natural, protecţia şi conservarea acestora şi realizarea de măsuri pentru reconstrucţia ecologică a zonelor deteriorate.

În înţelesul prezentului regulament "mediul înconjurător" reprezintă ansamblul factorilor naturali (apă, aer, sol, subsol, energie solară) floră, faună, rezervaţii şi monumente de arhitectură şi ale naturii. Expresia "impact asupra mediului" desemnează efectul negativ al oricărei activităţi asupra mediului înconjurător, respectiv asupra sănătăţii şi securităţii faunei, florei, solului, subsolului, aerului, apei, climei, peisajului, monumentelor istorice, a altor construcţii sau asupra interacţiunii dintre acestea.

"Poluarea mediului înconjurător constă în acele acţiuni care pot produce ruperea echilibrului ecologic ori să dăuneze sănătăţii, liniştii şi stării de confort a oamenilor, ori să provoace pagube prin activităţi umane".

Termenul agent poluant (noxă) desemnează orice substanţă solidă, lichidă sau gazoasă, microorganisme, sunete, vibraţii, radiaţii de orice fel sau orice combinaţie a acestora, care modifică starea naturală a mediului.

ART. 1. Protecţia mediului constituie o obligaţie a agenţilor economici şi a tuturor persoanelor fizice care desfăşoară activităţi cu efect negativ asupra mediului din cadrul municipiului Braşov.

Persoanele fizice şi persoanele juridice sunt obligate potrivit regulamentului:

a) să posede autorizaţia pentru activităţile pe care le desfăşoară de la autorităţile pentru mediu. Este interzisă funcţionarea unităţilor fără autorizaţie;

b) să faciliteze accesul persoanelor împuternicite de autorităţile pentru mediu să existe activitatea de control şi să le pună la dispoziţie actele necesare;

c) să aducă factorii de mediu prejudiciatori la starea cerută de către autoritatea de mediu, în termenul impus de constatator;

d) să acţioneze individual sau colectiv pentru reducerea poluării mediului prin: retehnologizarea proceselor de producţie, reducerea pierderilor şi risipei de materiale şi energie, reciclarea materialelor, folosirea energiei reziduale, prevederea mijloacelor de control al poluanţilor (dispozitive de măsură, instalaţii de epurare a apelor uzate, de atenuare a zgomotelor şi vibraţiilor, de epurare a gazelor, de tratare a reziduurilor solide, depozite, mijloace de transport containerizate);

e) să acţioneze individual sau colectiv la păstrarea cadrului natural sau amenajat prin depozitarea controlată a reziduurilor solide (ambalaje, gunoaie, deşeuri), prin sortarea şi valorificarea acestora, prin evitarea fabricării sau folosirii materialelor riscante în ceea ce priveşte sănătatea organismelor animale şi vegetale, evitarea folosirii proceselor obiectivelor care implică mari consumuri de energie, folosirea energiei recuperabile;

f) să acţioneze individual sau colectiv pentru evitarea sau ameliorarea consecinţelor  accidentelor şi catastrofelor naturale;

g) agenţii economici care desfăşoară activităţi poluante, vor exercita cu personal calificat controlul proceselor de epurare şi al poluanţilor. Toate prejudiciile şi pagubele produse prin poluarea mediulu vor fi suportate de cei vinovaţi.

ART. 2. Regimul produselor toxice şi deşeurilor periculoase:

a) fabricarea, comercializarea, transportul, folosirea şi depozitarea temporară sau definitivă a produselor toxice şi deşeurilor periculoase nu este permisă decât în baza acordului şi autorizaţiei de mediu.

Regimul produselor toxice şi deşeurilor periculoase se reglementează de ministerele implicate în fabricarea, comercializarea, transportul şi folosirea lor.

b) introducerea în municipiu a produselor toxice sau deşeurilor periculoase conform H.G. nr. 340/1992, în scopul distrugerilor, depozitării definitive sau temporare este interzisă;

c) manipularea produselor toxice şi deşeurilor periculoase fără etichete avertizoare şi corespunzător ambalate este interzisă;

d) transportul produselor toxice şi deşeurilor periculoase se va face numai cu mijloace omologate şi de către persoane autorizate.

Persoanele fizice şi juridice care deţin produse toxice şi deşeuri periculoase, sunt obligate să furnizeze date privind cantitatea, caracteristicile şi mijloacele de asigurare a acestora, tuturor autorităţilor care, potrivit legii, sunt implicate în acţiuni de control.

ART. 3. Regimul îngrăşămintelor chimice, al produselor petroliere şi de uz fitosanitar:

a) îngrăşămintele chimice şi produsele de uz fitosanitar se produc şi se utilizează numai în condiţiile stabilite prin lege, prin tehnologii şi norme tehnice autorizate;

b) pentru fertilizarea terenurilor, se vor folosi cu prioritate îngrăşămintele naturale, care nu conţin substanţe periculoase;

c) depozitarea îngrăşămintelor chimice neambalate sau ambalate necorespunzător în locuri neprotejate, expuse precipitaţiilor, este interzisă;

d) folosirea îngrăşămintelor chimice, a pesticidelor sau depozitarea gunoaielor în zonele în care sunt instituite de către autorităţile pentru mediu şi sănătate măsuri speciale de protecţie, este interzisă;

e) este interzisă împrăştierea  îngrăşămintelor chimice în timpul transportului;

f) folosirea produselor de uz fitosanitar, se face numai de persoane fizice şi juridice autorizate;

g) este interzisă stocarea de produse petroliere în pivniţe, beciuri sau alte locuri decât cele special amenajate.

ART. 4. Protecţia resurselor naturale

Resursele naturale sunt reprezentate de resursele neregenerabile (cărbune, ţiţei, minerale) regenerabile (apă, sol, vegetaţie, organisme) şi continue (energia solară şi aerul).

Sunt supuse protecţiei, potrivit legii, apele de suprafaţă şi subterane, zonele umede limitrofe cu organismele şi celelalte resurse naturale, aferente.

1. Protecţia mediului acvatic - are ca obiect menţinerea calităţii apei naturale, în care scop sunt interzise:

a) evacuarea apelor uzate sau a altor poluanţi fără respectarea condiţiilor impuse de către autoritatea de mediu care gospodăreşte resursa de apă;

b) aruncarea sau depozitarea pe maluri sau în albii a reziduurilor sau deşeurilor solide de orice fel, introducerea de explozibile, tensiune electrică, otrăvuri, narcotice sau alte substanţe toxice (mercur) sau deşeuri periculoase (beterii de autoturisme);

c) persoanele fizice sau juridice care evacuează apele uzate în reţelele de canalizare sunt obligate să respecte restricţiile de calitate şi debit stabilite de deţinătorii acestor reţele;

d) spălarea, curăţarea autovehiculelor în râuri, parcuri, ape curgătoare, lacuri, străzi şi trotuare.

2. Protecţia atmosferei constituie o condiţie a calităţii vieţii şi ca atare persoanele fizice şi juridice sunt obligate:

a) să respecte standardele în vigoare privind concentraţiile maxime admisibile ale emisiilor şi condiţiilor impuse de autorităţile pentru mediu;

b) să nu colecteze şi transporte şi să depoziteze substanţe toxice (nocive) care se pot împrăştia în atmosferă (ca pulberi) sau prin volatizare;

c) să nu ardă gunoaiele în recipienţi şi în containere;

d) să asigure măsurile de protecţie fonică prin izolarea surselor generatoare de zgomote şi vibraţii şi să evite punerea în exploatare a celor ce depăşesc limitele admise;

e) să distrugă sau să depoziteze produsele toxice sau deşeuri periculoase numai în condiţiile impuse de autorităţi pentru mediu şi sănătate;

f) să evite risipa prin consum excesiv de energie produsă prin combustibili fosili (cărbune, lemn, petrol, gaze naturale) pentru producţia de bunuri materiale;

g) să întreţină autovehiculele din dotare conform reglementărilor şi normelor în vigoare;

De asemenea, pentru protecţia aerului, se interzice:

h) distrugerea pomilor prin tăiere sau toaletare, fără aprobare legală;

i) aruncarea sau deversarea apelor uzate în rigola străzii sau pe sol;

j) creşterea sau ţinerea nimalelor (cabaline, bovine, caprine, procine, animale mici - iepuri, nutrii, precum şi a păsărilor de curte) în cartiere sau blocuri de locuit şi pe următoarele străzi din municipiu: Furcii, Nicolae Iorga, Eroilor, Mureşenilor, Republicii, Mihail Sadoveanu, Armata Română, Weiss Mihail, Sf. Ioan, Piaţa G. Enescu, Piaţa Sfatului, Politehnicii, Postăvarului, N. Bălcescu, Castelului, Diaconu Coresi, Gr. Dinicu, Cooperaţiei, Cerbului, Ciucaş, Gh. Bariţiu, Lirei, Argeş, Poet Neculuţă, Curtea Bisericii Negre, B-dul 15 Noiembrie, Băilor;

k) creşterea sau ţinerea păsărilor în cartierele cu blocuri de locuit;

l) cu desăvârşire păşunatul animalelor pe teritoriul municipiului Braşov, precum şi circulaţia lor pe drumurile publice.

3. Protecţia solului, subsolului, fondului peisagistic:

a) protecţia fondului funciar prin măsuri de gospodărire şi valorificare adecvate este obligatorie pentru toţi deţinătorii de terenuri indiferent de titluri;

b)deţinătorii de terenuri, cu orice titlu, sunt obligaţi să prevină şi să combată eroziunea solurilor, alunecarea terenurilor neproductive sau depozitelor de reziduuri solile sau deşeuri, savaturarea, excesul de umiditate, înmlăştinarea, compactarea secundară şi poluarea cu substanţe toxice;

c) investitorii care vor determina scoaterea din circuitul agricol a terenurilor sunt obligaţi să asigure, potrivit legii, decopertarea selectivă a stratului de sol fertil (acestea folosindu-se pentru acoperirea terenurilor neproductive sau depozitelor de reziduuri solide sau deşeuri) în vederea refacerii cadrului natural al zonei afectate;

d) depozitarea reziduurilor solide de orice fel, menajere, industriale, agricole, se va face numai pe suprafeţele autorizate, astfel încât să se realizeze protecţia terenurilor limitrofe, a apelor de suprafaţă, subterane, a atmosferei.

ART. 5. Este interzis în intravilanul municipiului:

a) depozitarea de materiale de construcţii: moloz, pământ, lăzi, butoaie, ambalaje şi alte materiale pe domeniul public, fără autorizaţie de depozitare din partea Primăriei Braşov;

b) murdărirea străzilor de autovehiculele care transportă materiale de construcţii, furaje, moloz, pământ, gunoi menajer sau industrial, deşeuri de materiale, precum şi alte materiale sau reziduuri;

c) aruncarea de diferite materiale, obiecte, reziduuri ambalaje, cadavre de animale şi păsări pe domeniul public;

d) murdărirea domeniului public de către persoane fizice, agenţi economici sau alţi factori care construiesc, repară sau dărâmă clădiri;

e) colectarea de reziduuri menajere din recipienţi sau containere de gunoi;

f) curăţarea, spălarea sau repararea autovehiculelor sau a altor obiecte de domeniul public (zone verzi, străzi, trotuare, parcări);

g) circulaţia sau parcarea autovehiculelor pe zone verzi, alei sau trotuare, care nu sunt semnalizate ca accesibile parcării;

j) distrugerea arborilor şi arbuştilor (din plantaţiile de aliniament, perdelele de protecţie atât din domeniul public cât şi privat) prin ruperea cojilor, a crengilor sau a ramurilor, tăierea gliior din domeniul public sau tăierea completă a pomilor;

k) distrugerea florilor, a trandafirilor, prin ruperea sau smulgerea lor din pământ, precum şi distrugerea ierbii din parcuri şi zone verzi;

l) circulaţia sau parcarea autovehiculelor pe zone verzi;

m) punerea sau menţinerea în circulaţie a mijloacelor de transport auto care prezintă scurgeri de combustibil, lubrifianţi sau alte lichide care poluează domeniul public şi privat.

ART. 6. Sancţiuni - Încălcarea prevederilor prezentului regulament atrage răspunderea civilă, contravenţională sau penală, după caz, constituie contravenţie următoarele fapte dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, reprezintă infracţiuni şi se sancţionează astfel:

1. Cu amendă de la 300.000 - 500.000 lei pentru persoane fizice şi de la 500.000 - 1.000.000 lei, pentru persoane juridice care încalcă prevederile de la art. 1, lit. a, b ,c, d, e, f, g, h; art. 4, alin. 1, lit. b, d, alin. 2, lit f, g, h, i, j, k, l, alin. 3, lit. a, i, j, k, l, m.

2. Cu amendă de la 500.000 - 1.000.000 lei pentru persoane fizice şi de la 1.000.000 - 2.500.000 lei, pentru persoane juridice care încalcă prevederile de la art. 2, lit. c, d, art. 4, alin. 1, lit, a, c, d, alin. 2, lit. de la a la l, alin. 3, lit. a, b, c, d, art. 5.

3. Cu amendă de la 2.500.000 - 5.000.000 lei, pentru persoane fizice şi juridice care încalcă prevederile art. 2, lit. a, b, art. 3, integral, art. 4, alin. 1, lit. b.

ART. 7. Constatarea contravenţiei şi aplicarea de sancţiuni.

Contravenţiile prevăzute în prezentul Regulament se constată şi se sancţionează în baza procesului-verbal de contravenţie de către primar şi de împuterniciţii acestuia, de consilierii săi, de inspectorii angajaţi de Primărie, de organele de poliţie, de medicii dispensarelor teritoriale şi asistenţii de igienă subordonaţi acestora, de inspectorii agenţiei de mediu şi ai poliţiei sanitare.

Agentul constatator obligă agenţii economici care au provocat distrugeri să reducă la stare iniţială şi să refacă factorii de mediu în cauză. Pentru aceasta, în afară de amenda aplicată agenţilor economici care funcţionează pe bază de autorizaţie emisă de Primărie, li se va suspenda această autorizaţie pe termen de 6 luni din momentul constatării infracţiunii. Dacă după trecerea perioadei de suspendare, agentul economic nu a acţionat pentru înlăturarea efectelor distrugerilor provocate, în sensul refacerii şi readucerii factorilor de mediu  la starea iniţială normală, suspendarea autorizaţiei se va prelungi cu alte trei luni etc.