Hotărârea nr. 59/1993

CONCESIONAREA CATRE PAROHIA UNITARIANA NR.II BRASOV A TERENULUI SITUAT IN BRASOV, BD.ASTRA.

 

H O T Ã R Â R E A   NR. 59

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 28 mai 1993,

Analizând adresa nr. 64/1993 a Parohiei Unitariene nr. II Braşov, înregistrată sub nr. 8119/1993, prin care se solicită concesionarea unui teren pentru construire a unei biserici în cartierul "Astra", între blocurile 22-24 şi 25-27,

În temeiul art. 21, litera "g", art. 29 şi art. 76 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991,

H o t ă r ă ş t e:

ART. 1. Se aprobă concesionarea către Parohia Unitariană nr. II Braşov, a terenului situat în Municipiul Braşov, B-dul Astra, înscris în C.F. nr. 22825 Braşov, sub nr. top. 13858/7552, în suprafaţă de 2.225,10 m.p., identificat potrivit schiţei anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 2. Concesionarea se face pe durata de 99 de ani, iar preţul terenului este de 25 lei/m.p.

ART. 3. În baza prezentei hotărâri, Biroul Evidenţă, Administrare şi Exploatare Patrimoniu va întocmi contractul de concesionare.

 

                                                                                                                                          Preşedinte al şedinţei,

                                                                                                                                               ION  TOPOLOG