Hotărârea nr. 58/1993

EXECUTIA BUGETARA PT. PERIOADA 01.01.1993 - 30.04.1993 IN SUMA DE 2.429.775.675 LEI.

 

H O T Ã R Â R E A    NR. 58

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 28 mai 1993,

Analizând referatul Direcţiei Economice, înregistrat sub nr. 10.966/13.05.1993, prin care se propune aprobarea execuţiei bugetare pe perioada 01.01. - 30.04.1993,

Având în vedere că Legea bugetului de stat a fost aprobată în data de 6 martie 1993,

Văzând dispoziţiile art. 137 din Constituţia României,

În temeiul art. 21, litera "e" şi 29 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991,

H o t ă r ă ş t e:

ART. 1. Se aprobă execuţia bugetară pentru perioada 01.01.1993 - 30.04.1993, în sumă de 2.429.775.675 lei la partea de venituri şi 2.122.284.110 lei la partea de cheltuieli, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 2. Execuţia bugetară pentru perioada 01.01.1993 - 30.04.1993 face parte din bugetul local al Municipiului Braşov, pe anul 1993.

ART. 3. Direcţia Economică va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

                                                                                                                                        Preşedinte al şedinţei,

                                                                                                                                             ION  TOPOLOG