Hotărârea nr. 56/1993

BUGETUL LOCAL AL MUN.BRASOV PT. ANUL 1993 LA VENITURI IN SUMA DE 6.722.911.000 LEI.

 

H O T Ã R Â R E A   NR. 56

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 28 mai 1993,

Analizând referatul Direcţiei Economice, înregistrat sub nr. 11850/24.05.1993, prin care se propune aprobarea bugetului local pe anul 1993,

Având în vedere Legea bugetului de stat nr. 21/1993 a fost aprobată de Parlamentul României;

Văzând dispoziţiile Normelor metodologice ale Ministerului Finanţelor nr. 42670/10.05.1993,

În temeiul art. 21, litera "e" şi art. 29 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991,

H o t ă r ă ş t e:

ART. 1. Se stabileşte bugetul local al Municipiului Braşov pentru anul 1993 la venituri în sumă de 6.722.911.000 lei, iar la cheltuieli în sumă de 6.722.911.000 lei.

ART. 2. Sinteza bugetului local la venituri, pe capitole şi subcapitole şi la cheltuieli pe acţiuni, pe anul 1993 se prezintă în anexa nr. 1.

ART. 3. Bugetul local pe anul 1993 se dă publicităţii.

ART. 4. Direcţia Economică va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

                                                                                                                                        Preşedinte al şedinţei,

                                                                                                                                            ION  TOPOLOG