Hotărârea nr. 55/1993

APROBAREA REGULAMENTULUI SERVICIILOR DE ALIMENTARE CU CALDURA SI APA CALDA MENAJERA PRIN CENTRALELE SI PCT.TERMICE DE CVARTAL, CF.ANEXA.

 

 

H O T Ã R Â R E A   NR. 55

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 28 mai 1993,

În temeiul art. 21, litera "k" şi art. 29 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991,

H o t ă r ă ş t e:

ART. 1. Se aprobă "Regulamentul serviciilor de alimentare cu căldură şi apă caldă menajeră prin centralele şi punctele termice de cvartal" întocmit de R.A. Termo Braşov, care se anexează la prezenta hotărâre, din care face parte integrantă.

ART. 2. Contoarele termice pentru micii consumatori vor fi procurate şi montate de către R.A. TERMO, urmând ca art. 27 să se modifice corespunzător.

ART. 3. Serviciul de Gospodărie Comunală şi R.A. Termo vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

                                                                                                                                        Preşedinte al şedinţei,

                                                                                                                                             ION  TOPOLOG

 

 

                                                                                                                                                                      ANEXÃ

                                                                                                                                            La Hotărârea nr. 55 din 28 mai 1993

R E G U L A M E N T U L

SERVICIILOR DE ALIMENTARE CU CÃLDURÃ ŞI APÃ MENAJERÃ

PRIN CENTRALELE ŞI PUNCTELE TERMICE DE CVARTAL

CAP. I. Dispoziţii generale

CAP. II. Reţele de distribuţie şi surse de producere a energiei termice

CAP. III. Branşamente

CAP. IV. Instalaţii interioare ale consumatorilor

CAP. V. Măsurarea consumului de energie termică

CAP. VI. Tarife, plăţi, contracte

CAP. VII. Sancţiuni, penalităţi, despăgubiri

CAP. VIII. Dispoziţii finale şi tranzitorii

C A P I T O L U L   I

DISPOZIŢII GENERALE

ART. 1. Obiectul Regulamentului:

1. Prezentul Regulament defineşte condiţiile şi modalităţile în conformitate cu care se asigură serviciile de alimentare cu căldură şi apă caldă menajeră prin centralele şi punctele termice de cvartal din municipiul Braşov.

2. Regulamentul defineşte condiţiile şi modalităţile de racordare a imobilelor şi altor consumatori, la reţelele termice de distribuţie după sursă, precum şi obligaţiile consumatorilor privind utilizarea şi întreţinerea instalaţiilor interioare.

AT. 2. Definiţii.

În sensul prezentului regulament, termenii mai jos menţionaţi au următoarea semnificaţie:

1. Sursa termică - este formată din ansamblul instalaţiilor în care se produce căldura. Ea poate fi centrală termică de cvartal sau punct termic de cvartal.

2. Reţea termică primară - este întreg ansamblul de conducte şi accesorii subterane sau aeriene, care asigură alimentarea cu agent termic primar - apă fierbinte - de la centrala termică de zonă sau industrială, până la punctele termice de cvartal. Temperaturile nominale ale reţelelor termice primare sunt 150°C/70°C.

3. Reţea termică secundară - sau de distribuţie, este întreg ansamblul de conducte şi accesorii care asigură alimentarea cu căldură şi apă caldă menajeră a unui complex de construcţii de locuinţe sau spaţii cu alte destinaţii. Temeperaturile nominale ale reţelelor termice ecundare sunt 95°C/75°C.

4. Abonat - este persoana fizică sau juridică care semnează un contract pentru furnizarea energiei termice (căldură şi apă caldă menajeră) cu R.A. TERMO.

5. Consumator de energie termică - este cel care consumă efectiv energia termică. Un abonat - persoana juridică prin asociaţia de locatari, poate avea mai mulţi consumatori cu mai multe branşamente.

6. Branşament - legătura care se face între reţeaua de distribuţie şi consumator, până la robinetul de reglaj inclusiv.

7. Robineţi de concesie - sunt cele 2 organe de închidere ventile sau vane, montate pe cele 2 conducte ale branşamentului - tur şi retur - prin care se poate închide complet furnizarea căldurii la consumator.

8. Robinet de echilibrare - un robinet cu sertar - vana sau pootschiber - montat de obiecei pe conducta de retur a branşamentului către consumator cu scopul de a realiza echilibrarea hidraulică a reţelei.

9. Contor de căldură - aparatul prin care se măsoară cantitatea de căldură consumată de abonat sau consumator. El se montează de regulă imediat după robineţii de concesie.

10. Diafragma - este un disc de oţel cu coadă, cu orificiul interior calculat şi calibrat, cu ajutorul căruia se obţine o anumită cădere de presiune ce serveşte la echilibrarea hidraulică a reţelei de distribuţie termică. El se montează între două flanşe, pe conducta de retur a branşamentului.

11. Reţinător de impurităţi - aparat ce se montează pe returul consumatorului în scopul de a împiedica murdăria din reţeaua interioară să pătrundă în reţeaua de distribuţie.

12. Diafragma de echilibrare - organul prin care se consumă excesul de presiune şi debit dintr-un punct oarecare al unei reţele termice.

C A P I T O L U L   II

SURSE DE PRODUCERE A ENERGIEI TERMICE ŞI REŢELE DE DISTRIBUŢIE

ART. 3. Surse de producere a energiei termice.

1. Centrala termică de cvartal reprezintă totalitatea utilajelor, conductelor şi armăturilor care prepară centralizat apa caldă pentru încălzire la temperatura maximă de 115°C şi apa caldă menajeră.

2. Punctul termic de cvartal - este sursa de căldură pentru încălzire şi prepararea apei calde, menajere care utilizează ca agent primar apa fierbinte furnizată de o centrală termică de zonă, sau o centrală electrică de termoficare, este dotată cu schimbătoare de căldură şi cu celelalte utilaje, conducte şi armături necesare preparării centralizate a apei calde pentru încălzire la temperatura maximă de 95 °C şi a apei calde menajere.

ART. 4. Limite de proprietate.

Dreptul de proprietate asupra surselor de producere a energiei termice şi a reţelelor de distribuire se partajează în felul următor:

1. Regiei autonome TERMO Braşov îi aparţin sursele de producere a energiei termice (centralele şi punctele termice de cvartal) şi reţelele de distribuţie până la căminele de branşament ale consumatorilor sau în lipsa acestora, reţeaua până la 5 m de fundaţia construcţiei, conform Decretului Lege nr. 61/1990.

2. Consumatorului îi aparţin reţelele de la căminul de branşament, de după robineţii de concesie, distribuţia din subsolul tehnic şi instalaţiile interioare.

3. În cazul în care reţeaua de distribuţie trece pe sub bloc, aceasta aparţine Regiei Autonome TERMO, ia consumatorului îi aparţin distribuţia din subsol şi instalaţiile interioare.

4. Reţelele de apă fierbinte, începând de la limita incintei furnizorilor, până la punctele termice, aparţin R.A. TERMO, cu excepţia reţelelor care sunt proprietatea Filialei Electrocentrale Braşov din cadrul RENEL.

ART. 5. Proiectare, execuţie.

Activitatea de proiectare şi de execuţie aferentă surselor de producere a energiei termice şi a reţelelor de distribuţie se va desfăşura în conformitate cu următoarele reguli imperative:

1. Centrale termice noi, puncte termice noi, reţele de apă fierbinte şi reţele de distribuiţie, nu pot fi executate decât dacă au la bază o documentaţie avizată de R.A. TERMO şi numai de către instalatori autorizaţi.

2. Modificările la reţelele de apă fierbinte şi la reţelele de distribuţie se pot executa numai cu acordul scris al R.A. TERMO.

3. Nici o persoană fizică sau juridică nu are dreptul de afecta integritatea reţelelor de apă fierbinte şi a reţelelor de distribuţie, sau să împiedice buna funcţionare, sub nici un motiv. În acest sens nu se vor executa lucrări de săpături de către alţi beneficiari de cabluri şi reţele subterane fără avizul R.A. TERMO.

4. Pe traseul reţelelor de apă fierbinte şi a reţelelor de distribuţie, este interzisă amplasarea de construcţii şi instalaţii (provizorii sau definitive), iar pe căminele de vane şi alte construcţii ale reţelelor, este interzisă depozitarea de materiale, parcarea sau staţionarea de mijloace de transport, utilaje etc.

5. Pentru zone nou construite R.A. TERMO va da aviz prealabil privind modul de realizare de noi reţele.

6. Poiectul pentru o nouă investiţie de reţele termice va fi avizat obligatoriu de R.A. TERMO, chiar dacă investitorul este altcineva. Pe timpul execuţiei lucrărilor, R.A. TERMO, în calitate de viitor beneficiar, are dreptul şi obligaţia să urmărească prin delegaţii săi corecta execuţie conform proiectului. În cazul constatării de abateri de la proiect, va sesiza în scris investitorul, cerând remedierea. La proba şi recepţia lucrărilor de reţele va lua parte şi un delegat al R.A. TERMO.

7. În cazul când la trecerea unui sistem termic din patrimoniul investitorului în acela al R.A. TERMO se constată nereguli în execuţia lucrărilor, R.A. TERMO poate refuza preluarea până la punerea la punct a reţelei conform proiectului.

8. Pentru obţinerea avizului de racordare la reţelele termice ale R.A. TERMO sau pentru extinderea instalaţiilor existente, precum şi a avizului de comun de energie termică, se va proceda după cum urmează:

a) beneficiarul va depune la R.A. TERMO o cerere tip conform Anexei 1;

b) R.A. TERMO întocmeşte avizul de racordare sau extindere, în funcţie de posibilităţi;

c) dacă noul consumator va fi legat la o sursă aferentă termoficării, se va cere şi avizul furnizorului de energie termică;

d) furnizorul de energie termică din cadrul RENEL, emite acordul unic pe care îl transmite beneficiarului în 2 exemplare. Când sursa este o centrală de zonă, avizul de consum se emite de R.A. TERMO sau de deţinătorul sursei de căldură;

e) R.A. TERMO transmite solicitantului avizul de racordare sau extindere împreună cu avizul de consum.

9. Pentru avizarea documentaţiei de execuţie de către R.A. TERMO pentru lucrările de reţele, racorduri, canale de distanţă, se va proceda după cum urmează:

a) Odată cu primirea comenzii de proiectare, organul de proiectare va obţine avizele necesare privind:

 • - trasee posiblie sau dorite;
 • - servituţi;
 • - natura terenului, gospodărie subterană etc.

b) după terminarea proiectului, beneficiarul va trimite un exemplar de proiect la R.A. TERMO, pentru avizare. Viza R.A. TERMO nu descarcă organul de proiectare de responsabilităţi legale ce-i revin.

10. La fazele determinante ale execuţiei lucrărilor noi, va fi solicitat pentru a asista la probe delegatul R.A. TERMO.

11. Recepţia centralelor termice, punctelor termice şi reţelelor termice primare şi de distribuţie se va face în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

ART. 6. Revizii, reparaţii.

1. Întreţinerea curentă a instalaţiilor se execută obligatoriu de către personalul de întreţinere al R.A. TERMO şi constă în efectuarea operaţiilor necesare în vederea funcţionării normale a instalaţiilor.

2. Revizia este operaţia de verificare şi detectare a stării instalaţiilor în vederea luării de măsuri pentru o funcţionare normală şi sigură a acestora. Revizia se execută obligatoriu anual de către R.A. TERMO, pe bază de grafic, prin personalul de specialitate, în perioada de vară, ţinându-se seama de periodicitatea prevăzută în normativele în vigoare, frecvenţa cât şi de deficienţele constatate de personalul de exploatare şi întreţinere pe perioada de funcţionare din timpul iernii.

3. Reparaţiile accidentale şi preventive se execută în timpul exploatării şi se pot executa fie cu forţe proprii de către R.A. TERMO, fie cu ajutorul unor unităţi specializate.

4. Reparaţiile capitale sunt planificate din timp, prin grafic de execuţie, pentru totalitatea surselor şi reţelelor aparţinând R.A. TERMO.

 

C A P I T O L U L    III

BRANŞAMENTE

ART. 7. Proiectare, execuţie.

Activitatea de proiectare şi execuţie a branşamentelor se va desfăşura în conformitate cu următoarele reguli imperative:

1. Branşamentele definite conform art. 2, alin. 6 se execută pentru fiecare consumator sau abonat, separat pentru încălzire şi separat pentru apa caldă menajeră, pozate însă în canal comun.

2. La fiecare branşament de încălzire nou proiectat trebuie să se prevadă următoarele:

 • robinete de concesie etanşe (ventile);
 • contor de căldură;
 • termometre;
 • diafragma de reglaj între 2 flanşe;
 • separator de impurităţi;
 • robinet vană de echilibrare;
 • robinete de închidere;
 • canale de golire.

Chiar dacă în prezent nu se pot monta încă contoare de căldură, se va lăsa spaţiu pentru montarea lor în viitor.

3. La fiecare branşament de apă caldă menajeră, nou proiectat, trebuie să se prevadă următoarele:

 • robineţi de concesie;
 • contor de apă caldă;
 • robinet de separaţie

4. Compartimentul fiecărui branşament trebuie asigurat cu canalizae de avarie, fie prin legare directă la canalizare, dacă este posibil, fie prin recipient cu pompă de mână.

5. Proiectele pentru reţele termice şi pentru branşamente se pot întocmi de către unităţi de proiectare specializate sau de către serviciul tehnic al R.A. TERMO.

ART. 8. Documentele pe care trebuie să le cuprindă un proiect de reţea sau branşament sunt următoarele:

 • plan de situaţie cu trasarea reţelei termice de distribuţie;
 • profile în lung prin toate reţelele termice, cu intersecţia lucrărilor subterane;
 • secţiuni transversale pentru fiecare tronson de canal;
 • detalii de puncte fixe;
 • detalii de cămine;
 • documentaţia economică;
 • schema de calcul hidraulic;
 • avizele necesare.

ART. 9. Dacă pentru executarea branşamentului este necesară devierea, prelungirea, modernizarea sau mărirea secţiunii conductelor de distribuţie, beneficiarul va suporta şi costul acestor lucrări, în caz contrar branşamentul nu se va executa.

ART. 10. Lucrările de modificare a branşamentelor în scopul de a le pune în concordanţă cu dispoziţiile prezentului regulament se vor executa pe cheltuiala beneficiarului, în aceleaşi condiţii ca şi lucrările pentru un branşament nou. De asemenea, beneficiarul are obligaţia de a suporta cheltuielile pentru refacerea branşamentului în cazul modificării reţelei de distribuţie a apei calde pentru încălzire şi apei calde menajere.

ART. 11. - 1. Lucrările de întreţinere şi reparaţii ce decurg din uzura normală a branşamentului vor fi executate de către deţinătorii acestora. Asigurarea căilor de acces, păstrarea curăţeniei şi securitatea branşamentului sunt obligaţi ale beneficiarului. De asemenea, beneficiarul răspunde pentru execuţia lucrărilor de reparaţii rezultate din vina sa, precum şi din vina unui terţ privind:

 • furtul unor piese ale branşamentului;
 • distrugerea căminului sau a capacului acestuia;
 • îngheţarea instalaţiei;
 • distrugerea hidro- şi termoizolaţiei;
 • deteriorarea instalaţiilor din cămine.

2. Beneficiarul este obligat să anunţe la R.A. TERMO, orice pierdere de apă din instalaţie, pentru a se interveni cu operativitate.

ART. 12 - 1. Prin branşament clandestin se înţelege acel branşament care s-a executat fără obţinerea prealabilă a aprobării R.A. TERMO, în conformitate cu prezentul regulament.

2. Fapta de a executa un branşament clandestin constituie infracţiune, făptuitorul trebuind să răspundă penal şi civil în justiţie, obiectul infracţiunii fiind furtul de energie termică.

3. Indiferent de data când s-a descoperit branşamentul clandestin, cel care l-a executat are următoarele obligaţii:

 • să plătească amenda;
 • să plătească cheltuielile de desfiinţare a branşamentului, dacă R.A. "TERMO" stabileşte că la locul şi în situaţia în cauză nu se poate acorda branşament;
 • să depună actele necesare prin instalator autorizat, conform art. 7 din prezentul regulament, în cazul în care R.A. TERMO poate şi acceptă să acorde branşament, în vederea încheierii unui contract pentru furnizarea energiei termice;
 • să execute pe cheltuiala sa toate lucrările impuse de R.A. TERMO pentru a aduce branşamentul în situaţia de a corespunde prezentului Regulament;
 • să plătească consumul de energie termică, stabilit de organele tehnice ale R.A. TERMO.

C A P I T O L U L  IV

INSTALAŢII INTERIOARE ALE CONSUMATORILOR

ART. 13. -1. Prin instalaţia interioară de alimentare cu căldură şi apă caldă menajeră, se înţelege ansamblul de conducte şi armături, cu ajutorul cărora apa caldă menajeră şi apa caldă pentru încălzire este preluată de la branşament şi, prin intermediul instalaţiilor de distribuţie din subsol este distribuită pe coloanele verticale şi racorduri la toate corpurile de încălzire şi la robinetele de apă caldă menajeră, dintr-o clădire.

2. Instalaţiile interioare trebuie să fie conforme cu normativele şi standardele în vigoare. Lucrările de instalaţii interioare nu pot fi proiectate şi executate fără aviz din partea R.A. TERMO.

3. Intalaţiile interioare nu pot fi puse în funcţiune decât după verificarea lor de către R.A. TERMO, privind încadrarea în avizul dat şi în normativele tehnice în vigoare, proba de presiune şi proba de eficacitate, lucrări ce se fac pe cheltuiala beneficiarului.

4. Sunt interzise legăturile între instalaţiile interioare care au consumuri de energie termică cu destinaţii diferite (populaţie, agenţi economici etc.); fac excepţie construcţiile şi instalaţiile existente unde nu sunt condiţii tehnice de separare şi sunt avizate de R.A. TERMO.

5. Orice legătură între conductele de apă caldă pentru încălzire şi apă caldă menajeră şi alte conducte este interzisă de toate consecinţele ce decurg ca urmare a executării unor astfel de legături, rămâne răspunzător deţinătorul de instalaţii.

6. Unităţile care au în dotare instalaţii interioare ce folosesc apa din alte surse decât ale regiei, nu vor executa legături la reţeaua interioară de apă caldă menajeră racordată la reţeaua de distribuţie a R.A. TERMO.

7. Încălcarea dispoziţiilor alineatului precedent constituie infracţiune.

ART. 14. Modificări la instalaţia interioară (extindere, modernizare, schimbări de traseu, schimbări în numărul şi diametrul conductelor şi coloanelor, schimbări în numărul şi tipul elemenţilor de calorifer etc.) se pot face numai cu acordul scris al R.A. TERMO, pe baza unei documentaţii.

ART. 15. Modificările ulterioare recepţiei definitive a instalaţiilor se pot face după obţinerea aprobărilor prevăzute de reglementările legale în vigoare, numai cu avizul unor unităţi specializate, competente, care vor examina cu atenţie cauza deficienţelor: suprafaţa emisivă insuficientă sau prost plasată, sau lipsită de debit de apă circulată. În primul caz se procedează la mărirea prin calcul a suprafeţei emisive sau reamplasarea ei, în al doilea caz se va examina din ce cauză provine lipsa de debit de apă (presiune la intrarea în imobil, insuficientă, repartiţia apei în reţea se face defectuos, reţea subdminesionată). În funcţie de cauza stabilită, se procedează la un nou echilibraj hidraulic, pe reţeaua exterioară şi interioară şi eventual schimbarea unor părţi din reţea. Toate acestea se vor face în mod tehnic, prin măsurători de debite şi temperaturi, de personal competent şi calificat.

ART. 16. În cazul când imobilelor respective li se schimbă destinaţia sau se fac transformări la partea constructivă, se va proiecta din nou, sau se va adapta şi instalaţia de încălzire centrală. În această situaţie se procedează ca în situaţia racordărilor de imobile noi pe reţeaua existentă.

ART. 17. 1. Instalaţiile interioare de încălzire centrală trebuie revizuite periodic şi menţinute în stare de perfectă funcţionare.

2. Revizia sezonieră se face în fiecare vară, se termină înainte de începerea perioadei de încălzire şi constă din:

 • eliminarea scurgerilor de la robinete şi olandeze;
 • revopsirea conductelor din subsol;
 • curăţirea caloriferelor de depuneri;
 • reparări de izolaţii etc.

Scopul reviziei periodice este de a asigura corecta funcţionare a instalaţiiei de încălzire centrală.

3. Reparaţile se fac ori de câte ori este cazul. Pentru efectuarea reparaţiilor se va goli strict numai cât este nvoie pentru acest scop  - coloane sau grupuri de coloane. Înainte de începerea lucării va fi anunţat furnizorul de energie termică, R.A. TERMO.

4. Este strict interzis să se golească de apă instalaţia pe timpul cât aceasta nu funcţionează.

5. Revizia instalaţiilor de încălzire centrală se face numai de către personal autorizat.

ART. 18. Obligaţiile ce revin proprietarilor locuinţelor şi spaţiilor cu altă destinaţie, sunt următoarele:

 • să întreţină, să repare şi să înlocuiască parţial sau total elementele de instalaţie de încălzire şi preparare a apei calde menajere aferente clădirii;
 • să înlocuiască parţial sau total elementele instalaţiei de încălzire centrală şi a celei de apă caldă menajeră din interiorul apartamentelor, din încăperile de folosinţă comună şi din subsolul tehnic, care nu pot fi folosite ca urmare a expirării duratei de serviciu normată sau, indiferent de vechimea acestora, ori de câte ori se constată, de către organele competente, că necesitatea efectuării acestor lucrări a fost determinată de vicii de construcţie, modificări de normative privind exploatarea elementelor respective şi de orice altă natură ce nu pot fi imputate. La înlocuirea totală a elementelor de instalaţii se vor înlocui şi armăturile respective, dacă starea de uzură a acestora o impune;
 • să execute lurcările de instalaţii necesare clădirii, la schimbarea combustibilului de încălzire.

ART. 19. Pentru o bună exploatare a instalaţiilor termice interioare, beneficiarii sunt obligaţi:

 • să respecte normele tehnice privind buna funcţionare a acestor instalaţii, a aparatelor de măsură şi control şi să evite degradarea acestora;
 • să contribuie la gospodărirea judicioasă a energiei termice furnizate, eliminând orice formă de risipă a acesteia;
 • să menţină curăţenia în căminele de vizitare şi în subsolurile tehnice ale construcţiilor; să asigure posibilitatea de acces la acestea;
 • să permită personalului împuternicit de conducerea R.A. TERMO accesul la căminele de vizitare, subsol tehnic şi la instalaţiile din încăperi, în vederea efectuării controlului, înregistrării consumurilor, verificării funcţionării instalaţiei;
 • să nu modifice reglajele făcute de personalul autorizat al R.A. TERMO la instalaţiile interioare.

ART. 20. Hidrofoare

1. În cazul în care în clădirea unei centrale termice sau a unui punct termic se află o instalaţie de hidrofor, conform legislaţiei în vigoare:

R.A. APA Braşov răsunde de buna funcţionare a instalaţiilor de apă până la vana de după contorul principal (apometru);

R.A. TERMO Braşov se obligă să întreţină şi să menţină în stare de funcţionare, instalaţiile de hidrofor amplasate în centrale şi puncte termice, pe bază de contract încheiat cu asociaţiile de locatari deservite de acestea;

De la ieşirea din staţia de hidrofor, instalaţiile aparţin beneficiarilor, care răspund de funcţionarea şi exploatarea lor normală. Defecţiunile apărute pe reţeaua de apă după hidrofor se repară pe cheltuiala beneficiarilor, printr-o firmă autorizată.

C A P I T O L U L   V

MÃSURAREA CONSUMULUI DE ENERGIE TERMICÃ

ART. 21. Consumurile de energie termică se stabilesc, de regulă, pe baza înregistrărilor aparatelor de măsură şi control.

2. Până la montarea contoarelor, facturarea energiei termice furnizate se va face pe baza "Normelor unitare privind determinarea şi facturarea energiei termice livrate consumatorilor urbani, industriali, agricoli şi similari", aprobat prin ordinul comun M.E.E. nr. 6847/31 decembrie 1986 şi C.P.C.P. nr. 83/31.12.1986. Acesta se aplică consumatorilor alimentaţi din centralele electrice de termoficare, centrale termice industriale, centrale termice de zonă sau cvartal şi din punctele termice, precum şi pentru decontarea energiei termice potrivit cantităţilor efectiv consumate, în vederea cointeresării consumatorilor pentru economisirea şi utilizarea raţională a energiei termice.

3. Determinarea energiei termice consumate se face, de regulă, direct pe baza măsurării cu aparate integratoare (contoare de căldură), sau indirect, pe bază de măsurători şi calcule.

4. În situaţiile când unii furnizori sau consumatori nu dispun de contoare de căldură, determinarea şi facturarea consumurilor de enerige termică se efectuează potrivit principiilor normelor unitare sus-menţionate.

ART. 22. În cazul în care există un singur aparat de măsură şi control pentru mai mulţi beneficiari, aceştia pot să instaleze pe cont propriu astfel de aparate pentru decontarea între beneficiari a consumului fiecăruia.

ART. 23. 1. Aparatele de măsură a cantităţii de energie termică ce servesc la decontare, se procură, se montează şi se exploatează de R.A.T TERMO.

2. Aparatele de măsură trebuie să corespundă stadardelor şi prevederilor oficiale ale Direcţiei Generale ale Metrologiei, Standarde şi Investiţii. Aparatele din import trebuie să aibă aprobarea de model, emisă de această direcţie.

3. După punerea în funcţiune, aparatele se sigilează.

ART. 24. Decontarea energiei termice primite şi livrate se face lunar,  conform prevederilor contractuale.

ART. 25. Citirea contoarelor

1. Beneficiarii pot participa la citirea contoarelor montate în punctele termice. În acest sens, data citirii va fi anunţată asociaţiilor de locatari, în timp util.

2. În cazul contoarelor montate la blocuri, beneficiarul va asigura accesul la contor.

Dacă la data stabilită pentru citire nu s-a asigurat accesul la contor, cititorul va lăsa o somaţie precizând data la care va reveni pentru citire. Dacă nici la această dată nu este asigurat accesul, se va factura o cantitate stabilită pe baza unui consum mediu de pe o perioadă similară, corelat cu regimul de funcţionare.

Acelaşi mod de calcul se aplică şi în situaţia defectării contorului.

ART. 26. Verificarea contoarelor

1. Ori de câte ori va considera necesar, R.A. TERMO va efectua verificarea la faţa locului a integrităţii, contoarelor, a armăturilor amplasate în camera (căminul) contoarelor şi modul cum sunt întreţinute acestea şi la atelierul specializat, în ceea ce priveşte gradul de precizie al măsurătorilor.

2. Beneficiarul nu se va putea opune executării operaţiilor de verificare, având în mod reciproc dreptul de a solicita verificarea contorului atunci când are dubii privind exactitatea înregistrării.

3. În cazul verificărilor făcute la cererea beneficiarului, acesta va trebui să suporte cheltuielile ocazionate de verificare, dacă se dovedeşte că aparatul înregistra corect. Dacă se dovedeşte că aparatul nu funcţiona corect, cheltuielile vor fi suportate de R.A. TERMO.

4. Cheltuielile de verificare se vor calcula pe baza tarifelor legale.

5. Dacă beneficiarul contestă rezultatele verificării, el are dreptul să ceară o expertiză la Institutul Naţional de Metrologie. Cheltuielile de expertiză le va suporta beneficiarul dacă reclamaţia sa a fost neîntemeiată.

AT. 27. Agenţii economici sunt obligaţi să procure contoare de energie termică, să le instaleze după verificarea lor de către R.A. TERMO, după care contoarele se transferă în administrarea R.A. TERMO.

Pentru micii consumatori de energie termică, R.A. TERMO procură şi montează contoarele de energie termică, pe cheltuiala sa.

Cheltuielile de întreţinere a aparatelor de măsură pentru decontare între furnizor şi consumatori indiferent în ce loc sunt montate, se suportă de furnizor. În cazul când sunt montate într-o incintă a consumatorilor, acesta va asigura paza lor.

Furnizorul este obligat să asigure, verificarea aparatelor de măsură care servesc la decontarea energiei termice furnizate, la termenele prevăzute în normativele tehnice de verificare.

C A P I T O L U L  VI

TARIFE, PLÃŢI, CONTRACTE

ART. 28. Tariful energiei termice este cel aprobat legal. Schimbarea tarifului se va anunţa cu 30 zile înainte de aplicare.

ART. 29. Valoarea facturii se va calcula ţinând cont de cantitatea de energie termică consumată pentru încălzire şi prepararea apei calde menajere şi tariful aprobat în lei/Gcal. La valoarea facturii va contribui cu poziţie distinctă şi contravaloarea apei reci, care reprezintă suportul material al energiei termice înglobate în apa caldă menajeră.

ART. 30. La încheierea contractului, consumatorul este obligat să facă dovada depunerii în contul R.A. TERMO a unei sume în anticipaţie, corespunzătoare contravalorii consumului mediu pe o perioadă de 45 zile.

ART. 31. 1. Energia termică se facturează lunar, facturile fiind predate consumatorului până la cel mai târziu în 12 ale lunii următoare. Dispoziţia de încasare, împreună cu factura, urmează a fi introduse în CEC de către consumator.

2. Plata facturilor este obligatorie şi se face integral în termen de maxim 5 zile de la primirea lor.

3. După trecerea a 5 zile în caz de neplată a facturii, R.A. TERMO va calcula penalităţi de 0,5% din valoarea facturii, pentru fiecare zi de întârziere, iar dacă în termen de 45 zile consumatorul nu va achita contravaloarea facturii, inclusiv a majorărilor, funizorul va proceda la sistarea prestaţiei. Suma depusă drept anticipaţie se va restitui în cazul rezilierii contractului de furnizare a energiei termice, în termen de 15 zile de la data lichidării integrale a debitului faţă de furnizor.

ART. 32. Eventualele refuzuri se transmit furnizorului în termen de 5 zile de la data primirii facturii, urmând a fi soluţionate în termen de 30 zile. Aceste contestaţii nu scutesc pe beneficiar de plata în termen a facturii, regularizarea plăţilor făcându-se luna următoare.

ART. 33. 1. Furnizarea energiei termice se face pe bază de contracte de lungă durată sau anuale, încheiate între părţi.

2. Contractul între furnizor şi consumator se încheie pentru fiecare punct de consum. În cazul când din acelaşi punct termic sau centrală termică se livrează energie termică mai multor consumatori persoane fizice sau juridice, R.A. TERMO va încheia contracte separate cu fiecare consumator în parte.

3. Pentru instalaţii noi, contractele se încheie numai după depunerea documentaţiei tehnice prevăzute în prezentul regulament.

ART. 34. Părţile nu răspund de nerespectarea obligaţiilor contractuale, când aceasta se datorează unor cauze de forţă majoră, revenindu-le însă obligaţia să anunţe cealaltă parte despre apariţia acestor cauze, în termenul cel mai scurt posibil, dar nu mai târziu de 24 ore de la  producerea evenimentului.

ART. 35. Furnizorul are dreptul să întrerupă furnizarea energiei termice consumatorilor clandestini, iar persoanele vinovate de legarea la reţea a instalaţiilor respective vor fi deferite organelor de urmărie penală.

C A P I T O L U L   VII

SANCŢIUNI, PENALITÃŢI, DESÃGUBIRI

ART. 36. Încălcarea prevederilor prezentului regulament, încălcarea calificată drept infracţiune, atrage după sine darea în judecată a vinovatului, rezilierea contractului şi suspendarea branşamentului (branşamentelor).

ART. 37. 1. Suspendarea branşamentului (branşamentelor) când consumatorul are mai multe puncte de consum, se va face şi în cazul când beneficiarul nu achită facturile pe o perioadă mai mare de 45 zile. Suspendarea branşamentului (branşamentelor) nu scuteşte beneficiarul de plata datoriilor pe care le are faţă de R.A. TERMO. Repunerea în funcţiune a branşamentului atrage după sine plata, de către beneficiar, a tuturor lucrărilor, inclusiv cele pentru suspendarea branşamentului.

2. Dacă timp de 10 zile de la suspendarea branşamentului, beneficiarul nu achită facturile şi nu solicită repunerea în funcţiune a branşamentului, se va proceda la rezilierea contractului.

3. Pentru încheierea unui nou contract, solicitantul va trebui să procedeze conform prescripţiilor prezentului regulament, fiind considerat un abonat nou.

ART. 38. 1. În cazul asociaţiilor de locatari, pentru neplata energiei termice şi a apei transformate în apă caldă menajeră după 30 de zile de la termenul scadent, se va intenta acţiune judiciară în temeiul răspunderii civile contractuale, în vederea recuperării sumelor restante şi a dezdăunărilor de debitori.

2. Înainte de expirarea termenelor prevăzute la art. 37 şi la alineatul 1 de la art. 38, respectiv cu 5 zile înainte de suspendarea branşamentelor sau intentarea acţiunii judiciare R.A. TERMO va trimite beneficiarilor respectivi somaţi de avertisment.

ART. 39. Încălcarea celorlalte dispoziţii ale prezentului regulament (care nu se încadrează la infracţiuni), constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă între 10.000 şi 100.000 lei, diferenţiată funcţie de gravitatea faptei, astfel:

 • - de la 10.000 la 30.000 lei pentru încălcarea prevederilor: art. 5.5., 11.1, 18., 19.;
 • - de la 30.000 la 50.000 lei pentru încălcarea prevederilor: art. 5.2, 5.3, 5.4, 13.3, 13.5, 14.1, 15, 16, 17.3, 17.4, 17.5;
 • - de la 50.000 la 100.000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 5.1,5.6, 13.2.

ART. 40. Beneficiarul sau oricare persoană fizică sau juridică care a încălcat prevederile prezentului regulament producând, ca urmare a acestor încălcări, pagube materiale, va suporta toate cheltuielile de despăgubire pretinse justificat şi legal de cei păgubiţi. În evaluarea pagubelor se vor avea în vedere preţurile în vigoare la data respectivă. Plata despăgubirilor nu exclude amenda contravenţională sau răspunderea penală.

C A P I T O L U L    VIII

DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII

ART. 41. Regulamentul se aplică în termen de 30 zile de la aprobare. El se aplică atât persoanelor fizice cât şi celor juridice, de stat sau private.

ART. 42. De la data aplicării prezentului Regulament, toate reglementările contrare se abrogă.

ART. 43. Orice modificări ce se vor aduce prezentului Regulament, justificate, aprobate şi legiferate, vor intra în vigoare la 30 zile de la aprobare.

ART. 44. R.A. TERMO se va îngrji de tipărirea acestui Regulament în broşură şi distribuirea lui contra cost la cererea beneficiarilor.

 

                                                                                                                                                                          ANEXA 1

ELEMENTE NECESARE PENTRU ÎNTOCMIREA DOCUMENTAŢIEI TEHNICO-ECONOMICE ÎN VEDEREA OBŢINERII AVIZULUI PREALABIL DE ENERGIE TERMICÃ

Agentul economic ______________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________ Str. ___________________________________________________________________ nr. ____________________ Profilul _______________________________________________________________________________________ Unitatea pentru care se solicită avizul _______________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________ Strada ________________________________________________________________ nr. ____________________ Organul tutelar ________________________________________________________________________________

Se va anexa un plan la scara 1:500 cu amplasamentul obiectivului şi cu indicarea poziţiei faţă de reţelele de distribuiţie termică existente.

Date necesare:

debit instalat pentru încălzire ________________________________________ Gcal/h

debit instalat pentru apă caldă menajeră _______________________________Gcal/h

consum maxim orar realizat pentru încălzire ____________________________ Gcal/h

consum maxim orar realizat pentru apă caldă menajeră ___________________ Gcal/h