Hotărârea nr. 52/1993

INSUSIREA EXPERTIZEI NR.71/1993 PRIVIND STABILIREA VALORII LUCRARILOR EXECUTATE LA SPATIUL DIN SUBSOL, BL.C25 - C26 DESTINAT PT. GARAJE AUTO.

 

 

H O T Ã R Â R E A    NR. 52

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 28 mai 1993,

Analizând referatul Direcţiei Economice nr. 10.883/1993, prin care se propune însuşirea expertizei tehnice nr. 71/1993, întocmită de Biroul local pentru expertize contabile asupra spaţiului din subsol aflat în curs de edificare, cu destinaţia iniţială de garaje auto, situat în municipiul Braşov, B-dul 15 Noiembrie nr. 86, între blocurile C 25 - C 26, spaţiu ce urmează să fie transmis, ca aport în natură la capitalul social, BANCA DACIA FELIX S.A.,

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 18/1993, prin care s-a aprobat ca Municipiul Braşov să participe, în natură, la capitalul social al BÃNCII DACIA FELIX S.A. şi să primească în schimb acţiuni nominative,

În temeiul art. 21, litera "x", art. 29 şi art. 76 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991,

H o t ă r ă ş t e:

ART. 1. Se însuşeşte expertiza nr. 71/1993, întocmită de Biroul local pentru expertize contabile, privind stabilirea valorii lucrărilor executate, la preţurile actuale la spaţiul din subsol, situat în municipiul Braşov, între blocurile C 25 - C 26, destinat iniţial pentru garaje auto. Valoarea totală a construcţiilor este de 28.472.800 lei.

ART. 2. Se stabileşte preţul terenului aferent acestor construcţii, la suma de 42.075 lei/m.p. Preţul total al terenului este de 9.761.400 lei.

ART. 3. Se împuterniceşte primarul municipiului să încheie convenţia privind participarea în natură a municipiului Braşov, la capitalul social al BÃNCII DACIA FELIX S.A.

ART. 4. Direcţia Economică va asigura aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

                                                                                                                                        Preşedinte al şedinţei,

                                                                                                                                              ION   TOPOLOG