Hotărârea nr. 51/1993

PROPUNERI PRIVIND MODUL DE UTILIZARE A SUMELOR PROVENITE DIN TAXE SPECIALE.

 

H O T Ã R Â R E A   NR. 51

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 28 mai 1993,

Analizând referatul Direcţiei Economice, înregistrat sub nr. 10.922/1993, prin care se propune modul de utilizare a taxelor speciale instituite de Consiliul Local în baza Ordonanţei nr. 15/1992 a Guvernului,

În temeiul art. 21, litera "e" şi art. 29 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991,

H o t ă  r ă ş t e:

ART. 1. Se aprobă propunerile privind modul de utilizare a sumelor provenite din taxe speciale cuprinse în referatul anexat, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 2. Direcţia Economică va prezenta semestrial Consiliului Local raportate asupra stadiului încasării şi modul de utilizare a taxelor speciale.

ART. 3. Direcţia Economică va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

                                                                                                                                        Preşedinte al şedinţei,

                                                                                                                                              ION   TOPOLOG